Preskočit na obsah

Správy predložené za Slovenskú republiku Európskej komisii


Na tejto stránke je možné vyhľadávať správy predložené za Slovenskú republiky Európskej komisii (EK) v súlade s požiadavkami právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu EUR-Lex 15.10. Životné prostredie

Vyhľadávanie správ


Vyhľadávanie je funkčné pre správy predložené EK od 1. 1 .2019.
Staršie správy, ktoré boli predložené EK od 1.5.2004 do 31.12.2018 sú dostupné tu.
Kapitola podľa Eur-Lex
Predpis
Rok predloženia Európskej komisii
Reset

Zoznam správ

Kapitola podľa Eur-Lex Názov správy Predpis Termín predloženia na EK Stiahni
Číslo Článok Názov Požadovaný Reálny
Voda Dotazník podľa čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD Data Request 2017) 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 19.07.2018 13.07.2018

Zobraziť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, 2018 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2018 29.06.2018

Zobraziť
Odpady Štatistika o vzniku, zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov v roku 2016 2150/2002 3(3) Nariadenie (ES) č. 2150/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch 30.06.2018 27.06.2018 Stiahnuť
Odpady
Odpady
Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2017 2006/66/ES 10 (3)
12 (5)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS 30.06.2018 27.06.2018 Stiahnuť
Odpady Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2016 2012/19/EÚ 16 (6) (7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 30.06.2018 25.06.2018 Stiahnuť
Odpady Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2016 94/62/ES 12 (3a) (3b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 30.06.2018 25.06.2018 Stiahnuť
Odpady Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2016 2000/53/ES 9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 30.06.2018 12.06.2018 Stiahnuť
Voda Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2018 2006/7/ES 3 (1), 13 (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z  15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 15.06.2018 07.06.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Informácia o udalostiach podľa článku 18 ods. 2 smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 2006/21/ES 24 (4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.07.2018 01.06.2018 Stiahnuť
Chemické látky Výročná správa o kontrole výroby a uvádzania POP na trh za rok 2017 850/2004 12 (2) Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS 20.05.2018 04.05.2018 Stiahnuť
Ovzdušie
Odpady
Údaje o uvoľňovaní a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadov za rok 2016 166/2006 7 (2)
7 (2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES 31.03.2018 28.03.2018

Zobraziť
Voda Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 – 2016 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 98/83/ES 13 Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 28.02.2018 09.03.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2015-2016 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2017 30.01.2018 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Správa o implementácii smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie 1.5.2014 - 30.4.2017 2006/21/ES 18 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES 01.02.2018 29.01.2018 Stiahnuť
Odpady Správa o vykonávaní smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti pre referenčné obdobie 21.4.2014 – 20.4.2017 2000/53/ES 9 (1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 21.01.2018 19.01.2018 Stiahnuť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2016 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2017 15.12.2017 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2013-2014 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2015 29.12.2016 Stiahnuť

Zobraziť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2015 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2016 15.12.2016 Stiahnuť
Voda Národný program Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd, 2016 91/271/EHS 17 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 30.06.2016 30.06.2016

Zobraziť
Voda Dotazník v zmysle čl. 15 smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd – UWWTD Data Request 2015 91/271/EHS 15 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 22.06.2016 22.06.2016

Zobraziť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2014 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2015 15.12.2015 Stiahnuť
Odpady Správa o preprave odpadu za rok 2013 1013/2006 51 (1), (2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 31.12.2014 17.12.2014 Stiahnuť
Voda Situačná správa o zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd a čistiarenských kalov v Slovenskej republike za roky 2011 a 2012 - vrátane hodnotenia roku 2012 91/271/EHS 16 Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 31.12.2013 26.11.2014 Stiahnuť

Zobraziť