Preskočit na obsah

Správa o spaľovniach odpadov s kapacitou do 2 t/h a o zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2018/1135/EÚ

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o spaľovniach odpadov s ročnou kapacitou do 2 t/h a zariadeniach použivajúce organické rozpušťadlá
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje informácie o spaľovniach odpadov s kapacitou do 2 t/h a o zariadeniach používajúcich organické rozpúšťadlá, rok 2021.
 • ČLÁNOK PREDPISU 51 (4), 59 (1) a (4)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.09.2022
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 30.09.2022
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Radoslav Virgovič
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Mgr. Zvara, poverený riadením sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 30. 9. 2022 bola správa vystavená do Centrálneho dátového skladu siete EIONET a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie na Európsku komisiu - Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič