Preskočit na obsah

Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite za rok 2019

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o limitoch pre zber
  • Správa o úrovniach recyklácie a recyklačnej efektivite
 • POPIS SPRÁVY Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory boli spracované podľa čl. 10 smernice 2006/66/ES a vzťahujú sa k referenčnému roku 2018. Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej recyklačnej efektivite boli spracované podľa čl. 12 smernice 2006/66/ES a vzťahujú sa k referenčnému roku 2019.
 • ČLÁNOK PREDPISU 10 (3),12 (5)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 24.06.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. J. Federič (MŽP SR)
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Martin Maslák, poverený vykonávaním funkcie GR SOH, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 24. júna 2021 bol dotazník zaslaný elektronicky prostredníctvom systému EDAMIS do Dátového centra pre odpady v správe Eurostatu.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť
 • ZAEVIDOVAL Ivana Novikmecová