Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Informácia o národných adaptačných opatreniach

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o národných adaptačných opatreniach (podľa čl 19 (1))
 • POPIS SPRÁVY Informácia je spracovaná na základe požiadavky podľa čl. 19 (1) nariadenia EP a Rady (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a v súlade s formátom definovaným v čl. 4 a v prílohe I vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1208 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preskúmaní informácií nahlasovaných členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014. Jej nosnými kapitolami sú: 1. Vnútroštátne okolnosti, vplyvy, zraniteľnosť, riziká a schopnosť adaptácie 2. Právne a politické rámce a inštitucionálne mechanizmy 3. Stratégie, politiky, plány a ciele v oblasti adaptácie 4. Monitorovanie a hodnotenie adaptačných opatrení a procesov 5. Spolupráca, osvedčené postupy, synergie, skúsenosti a získané poznatky v oblasti adaptácie 6. Iné informácie týkajúce sa vplyvov zmeny klímy a adaptácie na ňu.
 • ČLÁNOK PREDPISU 19 (1)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.03.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 12.03.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Mgr. Lenka Chocholová, MŽP SR
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Gabriela Fischerová, gen. riaditeľka riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia, MŽP SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Elektronicky – prostredníctvom služby Reportnet 3 (https://reportnet.europa.eu/) a písomne cez SZ SR EÚ.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová