Preskočit na obsah

Správa týkajúca sa národných emisných inventúr za obdobie rokov 1990 - 2019

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Národné emisné inventúry
 • POPIS SPRÁVY Správa obsahuje údaje o emisiách za znečisťujúce látky: prachové častice, SO2, NOx, NMVOC, NH3, ťažké kovy a perzistentné organické látky za obdobie 1990 - 2019.
 • ČLÁNOK PREDPISU 10 (2)
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 15.02.2021
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 15.02.2021
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Zuzana Jonaček, SHMÚ
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU Dňa 15. 02. 2021 boli údaje vystavené do Centrálneho dátového skladu siete EIONET (https://cdr.eionet.europa.eu/sk/eu/nec_revised/inventories/envycoijg/), ktorý spravuje Európska environmentálna agentúra a následne bol zaslaný list na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli so žiadosťou o predloženie tejto informácie Európskej komisii - Generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie.
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Radoslav Virgovič