Preskočit na obsah
X Vážení návštevníci Enviroportálu,
20. 12. 2023 bola spustená nová verzia webového sídla, momentálne sa nachádzate na starej verzii. Na novú verziu budete automaticky presmerovaní. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti a ďakujeme za trpezlivosť.
Tím Enviroportálu

Správa o stave implementácie smernice Rady 91/676/EHS týkajúcej sa ochrany vôd pred znečistením spôsobeným dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v Slovenskej republike, 2020

 • REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Správa o implementácii smernice 91/676/EHS
 • POPIS SPRÁVY Predmetom správy je hodnotenie stavu implementácie smernice Rady 91/676/EHS v SR. Správa je spracovaná za referenčné obdobie 2016 - 2019. Správa popisuje nasledovné témy: - Prehľad súčasného stavu implementácie smernice 91/676/EHS v SR - Hodnotenie kvality podzemnej vody z pohľadu dusičnanov, - Hodnotenie kvality povrchovej vody z pohľadu dusičnanov a trofického stavu, - Vymedzenie a revízia zraniteľných oblastí, - Vývoj, podpora a implementácia Kódexu správnej poľnohospodárskej praxe - Najdôležitejšie opatrenia uplatňované v Programe hospodárenia, - Hodnotenie implementácie a dopadov opatrení Programu hospodárenia, - Prognóza budúceho vývoja kvality vôd. Súčasťou správy sú: - samotná správa, prílohy, mapové prílohy, súhrnné tabuľky spracované podľa príručky na vypracovanie správ (pdf) - Dataset pre hodnotenie kvality vôd v zmysle dusičnanovej smernice spracovaný podľa príručky na vypracovanie správ a Dataset umožňujúci prepojenie kódov typu monitorovacích objektov podzemných vôd medzi predchádzajúcou a súčasnou správou, (xls) (sprístupnené pre potreby EK). - GIS vrstvy zraniteľných oblastí, (sprístupnené pre potreby EK). Správa bola Európskej komisii predložená 29.06.2020. Na základe komunikácie s EEA boli v sprave následne vykonané menšie úpravy. Finálna verzia správy so zapracovanými úpravami (z 19.03.2021) je uvedená v prílohe.
 • ČLÁNOK PREDPISU 10
 • PRÁVNE PREDPISY, Z KTORÝCH VYPLÝVAJÚ REPORTINGOVÉ POVINNOSTI
  • Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov
 • TERMÍN PREDKLADANIA SPRÁVY NA KOMISIU 30.06.2020
 • TERMÍN KEDY SPRÁVA BOLA ZASLANÁ NA KOMISIU 29.06.2020
 • SPRACOVATEĽ SPRÁVY Ing. Roman Cibulka
 • SCHVAĽOVATEL SPRÁVY Ing. Vladimír Novák, generálny riaditeľ, sekcia vôd, MŽP SR, Ing. Peter Bognár, poverený výkonom funkcie gen. riaditeľa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR
 • SPÔSOB PREDLOŽENIA SPRÁVY NA KOMISIU elektronicky – prostredníctvom služby ReportNet (29.06.2020, aktualizácia 19.03.2021), písomne – prostredníctvom SZ SR EÚ (30.06.2020)
 • SÚBOR NA STIAHNUTIE Stiahnuť Zobraziť
 • ZAEVIDOVAL Renáta Grófová