Ťažba dreva

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí stav a vývoj objemu ťažby dreva na Slovensku, jej únosnosti, ako aj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe dreva.

Jednotka indikátora

tis.m3, %

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa § 22 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch:
 
 • Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
 • Ťažba je
 1. úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
 2. mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1, pri uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6 alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33,
 3. náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
 1. naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
 2. ostatnú.
 • Etát (únosná ťažba) je množstvo dreva, ktoré je možné z lesa vyrúbať bez toho, aby sa narušila jeho výnosová vyrovnanosť. Teda etát ťažby dreva je aj akási norma pre porovnanie, či sa v lese rúbe veľa alebo málo.

 

Metodika:

V lesoch sa podľa § 18 ods. 1 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch uplatňuje hospodársky spôsob (ťažba)
 1. podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky,
 2. výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné také podmienky vytvoriť,
 3. účelový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov spravidla v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia tak, aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie cieľa a účelu, na ktorý boli vyhlásené,
 4. holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti tam, kde sa prirodzená obnova porastu ukázala ako nevhodná alebo ju nemožno dosiahnuť efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
 
Zásady vykonávania ťažby sú uvedené v § 23 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

Ťažbové možnosti z hľadiska zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov regulujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy prostredníctvom programov starostlivosti o lesy, metódy a postupy hospodárskej úpravy lesov, zdravotný stav lesných porastov, rozsah kalamitných ťažieb vrátane dopadov klimatickej zmeny na lesy a prevádzkové vplyvy.
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Cieľ: 4.1 Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva
Cieľ: 4.2 Dodržiavať zákaz ťažby dreva v najvyššom stupni ochrany a obmedziť ťažbu v blízkosti riek
Cieľ: 4.3 Zabezpečiť efektívnu kontrolu ťažby dreva

 

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 (2013)
 
Strategický cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Prioritné úlohy v rámci ekonomického aspektu:
 • zabezpečiť obstaranie nových mechanizmov na približovanie a odvoz vyťaženého dreva s vyššími výkonnostnými parametrami, s priaznivejším vplyvom na životné prostredie.
 
Národný lesnícky program (2007)
 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1: Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Priorita 2: Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky

 

Kľúčová otázka

Ako je napĺňaná plánovaná ťažba dreva?

Kľúčové zistenia

 • Ťažba dreva v lesoch SR má dlhodobo rastúci trend.
 • V roku 2020 bolo vyťažených 7 510,5 tis. m3 dreva (medziročný pokles o 18,5 %), čo predstavuje najnižší objem od roku 2005. Z toho necelú polovicu (47,1 %) tvorila ťažba kalamitná.
 • Skutočná ťažba dreva bola oproti plánovanej ťažbe (stanovenej na základe súčasných ťažbových možností a naliehavosti obnovy lesných porastov) nižšia o 2,3 mil. m3.
 • Podiel ihličnatých drevín na celkovej ťažbe činil 53,5 %.
 • Nárast objemu ťažby dreva v dlhodobom trende súvisí predovšetkým so súčasnou vekovou štruktúrou lesov s normálnym až nadnormálnym plošným zastúpením 8. a vyšších vekových stupňov, t. j. 71 ročných a starších lesných porastov.
 
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral emo_smile
Ťažba dreva má dlhodobo kolísavý trend s vysokými objemami (vrátane náhodných ťažieb), pričom do roku 2011 prevyšovala ťažbu únosnú. Strednodobo ťažba dreva rástla do roku 2018, odkedy jej objem začal klesať. Podiel náhodných ťažieb je prevažne nad 50 %. Oproti roku 2019 objem ťažby dreva klesol, vrátane podielu náhodných ťažieb.

Sumárne zhodnotenie

 
 

 

Podrobné zhodnotenie

Ťažba dreva je nevyhnutná na zabezpečenie dodávok dreva pre potreby spoločnosti, pričom tržby z jeho predaja slúžia na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o lesy, najmä ich pestovanie, ochranu a obnovu. Drevo sa ťaží z lesov, v ktorých sa hospodári trvalo udržateľným spôsobom, a to podľa prísnych pravidiel PSL a zákona o lesoch.

 

Súčasné i budúce možnosti produkcie a ťažby dreva závisia od stavu a vývoja produkčných ukazovateľov, ktorými sú najmä výmera porastovej pôdy, zásoba dreva, veková štruktúra lesov a prírastok.

 

V roku 2020 sa vyťažilo 53,5 %  ihličnatého a 46,5 % listnatého dreva. Organizácie štátnych lesov z celkovej ťažby dreva vyťažili 55,0 %, zvyšných 45,0 % vyťažili subjekty neštátnych lesov. Objem náhodných ťažieb tvoril 3,53 mil. m3, z toho podiel ihličnatých drevín činil 78 %.

 

Pri postupnom náraste objemu ťažby dreva nastal výrazný výkyv v roku 2005, kedy dosiahla ťažba dreva výnimočne až 10,2 mil.m3 ako dôsledok veternej kalamity z 19.11.2004 (víchrica Alžbeta), ako aj v roku 2014 v dôsledku ďalšej veternej kalamity (víchrica Žofia) zo dňa 15.5.2014.

 

Náhodné (kalamitné) ťažby majú nepriaznivý dopad na rovnomerné a udržateľné využívanie produkčného potenciálu lesov. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov povinní kalamitné drevo neodkladne spracovávať. V dôsledku toho dochádza k prekračovaniu plánovanej ťažby dreva.

 

 

Súčasné zvyšovanie ťažbových možností a z toho vyplývajúce zvyšovanie ťažby dreva súvisí najmä s vývojom a aktuálnym stavom vekového zloženia lesov. Z dôvodu jeho postupnej zmeny by po roku 2030 malo dôjsť k poklesu celkovej ťažby dreva. Začne sa postupne znižovať výmera vekových stupňov lesných porastov prichádzajúcich do obnovy pod určený normál, čím sa bude znižovať aj ich ťažbový potenciál v prospech predrubných – výchovných porastov.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk