Ťažba dreva

Dátum poslednej aktualizácie: 22.12.2019

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí stav a vývoj objemu ťažby dreva na Slovensku, jej únosnosti, ako aj podielu náhodnej ťažby na celkovej ťažbe dreva.

Jednotka indikátora

tis.m3, %

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa § 22 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch:
 
 • Ťažba na účely tohto zákona je proces zahrňujúci vyznačovanie stromov určených na výrub, technologickú prípravu pracoviska, výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné miesto.
 • Ťažba je
 1. úmyselná; podľa programu starostlivosti o lesy, a to pri výchove lesa ako výchovná ťažba a pri obnove lesa ako obnovná ťažba,
 2. mimoriadna; pri vyňatí alebo obmedzení využívania na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 7 ods. 1, pri uplatňovaní výnimiek podľa § 31 ods. 3 a 6 alebo pri opatreniach vykonaných podľa § 32 a 33,
 3. náhodná; ako súčasť opatrení na ochranu lesa podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c) a i) alebo opatrení spojených s odstraňovaním následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Z hľadiska naliehavosti sa úmyselná ťažba člení na
 1. naliehavú, za ktorú sa považuje výchovná ťažba v porastoch s vekom do 50 rokov, obnovná ťažba pri uvoľňovaní prirodzeného zmladenia a rekonštrukcia lesa,
 2. ostatnú.
 • Etát (únosná ťažba) je množstvo dreva, ktoré je možné z lesa vyrúbať bez toho, aby sa narušila jeho výnosová vyrovnanosť. Teda etát ťažby dreva je aj akási norma pre porovnanie, či sa v lese rúbe veľa alebo málo.

 

Metodika:

V lesoch sa podľa § 18 ods. 1 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch uplatňuje hospodársky spôsob (ťažba)
 1. podrastový; uskutočňuje sa postupným rubom zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia pod clonou obnovovaného lesného porastu alebo vedľa neho do vzdialenosti jeho priemernej výšky,
 2. výberkový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov s cieľom zabezpečenia trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu a uplatňuje sa tam, kde existujú vhodné podmienky alebo kde je možné také podmienky vytvoriť,
 3. účelový; uskutočňuje sa ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov spravidla v ochranných lesoch a v lesoch osobitného určenia tak, aby sa dosiahla štruktúra lesných porastov vhodná na zabezpečenie cieľa a účelu, na ktorý boli vyhlásené,
 4. holorubný; uskutočňuje sa ťažbou s jednorazovým vyťažením obnovovaného lesného porastu alebo jeho časti tam, kde sa prirodzená obnova porastu ukázala ako nevhodná alebo ju nemožno dosiahnuť efektívne predchádzajúcimi spôsobmi.
 
Zásady vykonávania ťažby sú uvedené v § 23 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch.

Ťažbové možnosti z hľadiska zabezpečenia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov regulujú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy prostredníctvom programov starostlivosti o lesy, metódy a postupy hospodárskej úpravy lesov, zdravotný stav lesných porastov, rozsah kalamitných ťažieb vrátane dopadov klimatickej zmeny na lesy a prevádzkové vplyvy.
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)
Štatistický úrad SR (ŠÚ SR)

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 – 2020 (2013)
 
Strategický cieľ: Zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
Prioritné úlohy v rámci ekonomického aspektu:
 • zabezpečiť obstaranie nových mechanizmov na približovanie a odvoz vyťaženého dreva s vyššími výkonnostnými parametrami, s priaznivejším vplyvom na životné prostredie.
 
Národný lesnícky program (2007)
 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1: Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Priorita 2: Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky

 

Kľúčová otázka

Ako je napĺňaná plánovaná ťažba dreva?

Kľúčové zistenia

 • Ťažba dreva v lesoch SR má dlhodobo rastúci trend. Od roku 1993 priebežne narástol objem ťažby o 135,7 %, naopak oproti roku 2005 klesol o 3,2 %.
 • V roku 2018 dosiahla ťažba dreva objem 9 865 tis. m3 (medziročný nárast o 5 %), z čoho viac ako polovicu (58 %) tvorila ťažba kalamitná.
 • Skutočná ťažba dreva bola oproti plánovanej ťažbe (stanovenej na základe súčasných ťažbových možností a naliehavosti obnovy lesných porastov) nižšia o 21,2 tis. m3.
 • Podiel ihličnatých drevín na celkovej ťažbe činil 60,8 %.
 • Nárast objemu ťažby dreva súvisí predovšetkým so súčasnou vekovou štruktúrou lesov s normálnym až nadnormálnym plošným zastúpením 8. a vyšších vekových stupňov, t. j. 71 ročných a starších lesných porastov.
 
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_neutral emo_neutral
Ťažba dreva dlhodobo rástla, pričom v rokoch 1994 – 2011 prevyšovala ťažbu únosnú. Strednodobo ťažba dreva kolísala, pričom do roku 2011 prevyšovala ťažbu únosnú. Oproti roku 2017 objem ťažby dreva vzrástol, naďalej je vysoký podiel náhodných ťažieb.

Sumárne zhodnotenie


Podrobné zhodnotenie

Súčasné i budúce možnosti produkcie a ťažby dreva závisia od stavu a vývoja produkčných ukazovateľov, ktorými sú najmä výmera porastovej pôdy, zásoba dreva, veková štruktúra lesov a prírastok.

Ťažba dreva v roku 2018 dosiahla 9 864,727 tis. m3, z toho ihličnatého dreva bolo 5 996,674 tis. m3 (60,8 %) a listnatého 3 868,053 tis. m3 (39,2 %). Podiel náhodných ťažieb z celkovej ťažby tvoril 58 % (5 723,672 tis. m3), z toho pri ihličnatých drevinách činil 87,1 %.
 
Pri postupnom náraste objemu ťažby dreva nastal výrazný výkyv v roku 2005, kedy dosiahla ťažba dreva výnimočne až 10,2 mil.m3 ako dôsledok veternej kalamity z 19.11.2004 (víchrica Alžbeta), ako aj v roku 2014 v dôsledku ďalšej veternej kalamity (víchrica Žofia) zo dňa 15.5.2014.
 
Náhodné (kalamitné) ťažby majú nepriaznivý dopad na rovnomerné a udržateľné využívanie produkčného potenciálu lesov. Vlastníci a obhospodarovatelia lesov sú v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov povinní kalamitné drevo neodkladne spracovávať. V dôsledku toho dochádza k prekračovaniu plánovanej ťažby dreva.
 


prognózy vývoja ťažby dreva do roku 2035 podľa Národného programu využitia potenciálu dreva SR by sa mal súčasný objem realizovaných celkových ťažieb dreva pohybovať okolo 8,8 mil. m3 a postupne by sa mohol zvyšovať na úroveň 9 mil. m3 až do obdobia predpokladanej kulminácie okolo roku 2030.


Prognóza vývoja ťažby dreva do roku 2035
Ťažba dreva Prognóza ťažby dreva
2015 2020 2025 2030 2035
tisíc m3 hrubiny bez kôry
Spolu 8 833,7 8 898,1 8 957,9 9 001,1 8 988,9
Obnovná 7 377,3 7 545,3 7 649,3 7 733,0 7 744,1
Výchovná 1 456,4 1 352,8 1 308,6 1 268,1 1 244,8
Ihličnatá 4 640,9 4 501,5 4 367,5 4 249,6 4 109,0
Listnatá 4 192,8 4 396,6 4 590,4 4 751,5 4 879,9
Zdroj: NLC (Národný program využitia potenciálu dreva v SR)

Súčasné zvyšovanie ťažbových možností a z toho vyplývajúce zvyšovanie ťažby dreva súvisí najmä s vývojom a aktuálnym stavom vekového zloženia lesov. Z dôvodu jeho postupnej zmeny by po roku 2030 malo dôjsť k poklesu celkovej ťažby dreva. Začne sa postupne znižovať výmera vekových stupňov lesných porastov prichádzajúcich do obnovy pod určený normál, čím sa bude znižovať aj ich ťažbový potenciál v prospech predrubných – výchovných porastov.
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk