Vznik odpadov

Dátum poslednej aktualizácie:20.10.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vzniknutých odpadov (celkovo a v pomere k HDP) vytvorených v hospodárstve v členení na odpady nebezpečné  a ostatné a vývoj množstva vzniknutých komunálnych odpadov (celkovo a v pomere na obyvateľa). Komunálne odpady vzhľadom na svoju špecifickosť sú sledované ako samostatná skupina.
 

Jednotka indikátora

tis.t, kg/obyv.

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 

Komunálny odpad je
a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,
b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc)
 

Metodika:

Hodnotenie tohto indikátora do roku 2015 bolo v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý už v súčasnosti nahradil zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Indikátor je základným ukazovateľom na sledovanie vývoja odpadového hospodárstva. Vyjadruje celkové množstvo odpadov, ktoré vznikli v SR v sledovanom období a boli ohlasované do roku 2015 podľa požiadaviek zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení neskorších predpisov). V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č.  /2015 (do roku 2015 prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z.), ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zahŕňa tento indikátor všetky druhy odpadov (s výnimkou odpadov skupiny 20) v členení na kategórie ostatné a nebezpečné odpady a komunálny odpad (všetky druhy odpadov skupiny 20), ktoré vzhľadom na svoju špecifickosť sú sledované ako samostatná skupina.

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.


Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

  • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (2021)

Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj zdrojov

  • I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

Znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov na menej ako 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (do roku 2035) a zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie na 60 % podľa legislatívy Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva a zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a tak každoročne znižovať celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych a aj priemyselných odpadov.

Integrovaný rozvojový program II. Udržateľné využívanie zdrojov

  • II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík

Podporiť orientáciu ekonomiky na efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov regiónu a rozvoj obehovej ekonomiky (maximalizácia efektívnosti využívania materiálových zdrojov, podpora nových „obehových“ obchodných modelov a zodpovedného spotrebiteľského správania, dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie miery triedenia a recyklácie odpadov na komunálnej úrovni, podpora opätovného používania výrobkov v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a s programom predchádzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnými surovinami).

3. Integrovaný rozvojový program III. – Rozvoj komunít

  • III.3. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít

Zabezpečiť environmentálne udržateľné a fyzicky a sociálne dostupné služby verejnej technickej infraštruktúry vrátane dodávok energií, tepla, zásobovania vodou, kanalizácie a likvidácie odpadových vôd a zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu vo všetkých regiónoch a obciach so zohľadnením ich špecifík pri návrhu špecifických technických riešení a potrieb technickej infraštruktúry, vrátane riešenia špecifík a potrieb technickej infraštruktúry a služieb pre marginalizované rómske komunity, s uplatňovaním princípov desegregácie.


Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

 

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)

Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 

Kľúčová otázka

Dochádza k pozitívnemu trendu v bilancii vzniknutých odpadov?

Kľúčové zistenia

  • Množstvo vzniknutých odpadov (bez KO) za obdobie rokov 2005 – 2022 zrástlo o 13 %. Pri medziročnom porovnaní rokov 2021 a 2022 bol sledovaný nárast o približne 6,5 %. Od roku 2005 do roku 2022 kleslo množstvo vytvoreného nebezpečného odpadu o 15,5 %. Najväčším producentom podľa klasifikácie činností SK NACE bola v celom časovom rade priemyselná výroba, v roku 2022 s 25 % podielom na celkovom množstve vzniknutých odpadov bez KO.
  • Množstvo komunálnych odpadov má v sledovanom období rastúci charakter s nárastom v roku 2022 oproti roku 2005 o 66,5 %. Medziročne (2021 — 2022) bol však zaznamenaný pokles o 4 %. V roku 2022 vzniklo 478 kg komunálnych odpadov na obyvateľa. V medziročnom porovnaní bolo v roku 2022 vyprodukovaných o 20 kg komunálnych odpadov na obyvateľa menej ako v roku 2021.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad Neutralny trend
Od roku 2005 je zaznamenaný nárast celkovej tvorby všetkých druhov odpadov. Zo strednodobého hľadiska došlo k nárastu celkovej tvorby odpadov. 

Medziročne došlo k nárastu vzniku ostatného odpadu (odpadu, ktorý nie je nebezpečný).
Pozitívnou zmenou je však medziročný pokles produkcie komunálneho odpadu.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Tvorba odpadov je ukazovateľom, ktorý úzko súvisí s úrovňou ekonomickej činnosti v danej krajine. Je tiež indikátorom modelu spotreby surovín. Bohatšie ekonomiky majú tendenciu produkovať viac odpadov. V mnohých vyspelých krajinách je znižovanie celkového objemu produkovaného odpadu prejavom zmien v spotrebe surovinových zdrojov a zvyšovania recyklácie a opätovného využívania.

Pre zhodnotenie vývoja tvorby odpadov je využívané aj porovnanie produkcie odpadov s vývojom hospodárstva vyjadreného pomocou HDP. Z tohto hľadiska sa za pozitívne považuje, ak trend rastu HDP je rýchlejší ako rast tvorby odpadov.
Medzinárodné porovnanie

Slovensko v produkcií KO na obyvateľa postupne dobieha priemer krajín EÚ.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk