Odpadové vody

Dátum poslednej aktualizácie:27.11.2023

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd vrátane ukazovateľov znečistenia.

Jednotka indikátora

tis.m3, %, t/rok

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Napojenosť obyvateľstva na verejné kanalizácie predstavuje percento obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť.

Odpadová voda je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu). Odpadová voda môže byť splašková, priemyselná a komunálna (§2 písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z.).

Ekvivalentným obyvateľom (1 EO) je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvateľom za deň.

BSK5 je biochemická spotreba kyslíka za päť dní a predstavuje množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami pri biochemickej oxidácii organických látok pri aeróbnych procesoch a bez súčinnosti fotosyntetizujúcich mikroorganizmov za určitý čas.
 
CHSKCr je chemická spotreba dichrómanom a určuje množstvo kyslíka potrebného na oxidáciu organických látok použitím oxidačných činidiel.
 
NL – nerozpustné látky


Metodika:

Vo vodohospodárskej bilancii množstva povrchových vôd sa evidujú všetci užívatelia, ktorí odoberajú z povrchových vôd ročne nad 15 000 m3 alebo mesačne nad 1 250 m3 . Pri vypúšťaní sa evidujú všetci užívatelia, ktorí vypúšťajú do povrchových vôd nad 10 000 m3 ročne alebo nad 1 000 m3.
Bilančný výpočet  - sa vykonáva v sieti bilančných profilov pre všetkých 12 mesiacov kalendárneho roka a ročný priemer v prietokových jednotkách (m3.s-1). Pre každý bilančný profil sa určujú a uvádzajú nasledujúce bilančné charakteristiky:
 • Súčet odberov povrchovej vody (PO)
 • Súčet odberov podzemnej vody (PZO)
 • Súčet vypustení do tokov (V)
 • Zmena prietoku (X)
 • Minimálny bilančný prietok (MQ)
 • Minimálny potrebný prietok (MPP)
 • Ovplyvnený prietok (E)
 • Vplyv nádrží (N)
 • Vplyv prevodov vody a manipulácie v rozdeľovacích objektoch (P)
 • Prietok ovplyvnený nádržami, prevodom vody a rozdeľovacími objektmi (ENP)
 • Očistený prietok (C)
 • Dlhodobý prietok (D)
 • Koeficient vodnosti (KV)
 • Bilančný stav (BSC,BSENP)
 • Kapacita zdroja (KZC,KZENP)

Podrobnejšie informácie a popis metodiky:

Vodohospodárska bilancia SR

Zdroj dát:

SHMÚ
VÚVH
ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (2019)
 
Udržateľné využívanie vôd a efektívna ochrana vodných zdrojov

Cieľ: Do roku 2030 aglomerácie s viac ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi dosiahnu 100 % a aglomerácie s nižším počtom ekvivalentných obyvateľov 50 % podiel odvádzaných a čistených vôd.

1. Dostatok čistej vody pre všetkých

1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd
- tam, kde je to efektívne, sa dobuduje kanalizácia aj v aglomeráciách s menej ako 2 000 ekvivalentnými obyvateľmi aj v aglomeráciách, ktoré mali doteraz obmedzené možnosti získať finančný príspevok. Prioritne sa tak stane v chránených vodohospodárskych oblastiach, či na územiach s rozsiahlym znečistením.
- ak to umožnia lokálne a regionálne podmienky, Slovensko bude využívať inovatívnu (aj prírode blízku) infraštruktúru (napr. vegetačné, membránové, kontajnerové ČOV apod.) a decentralizované čistenie.
- zrážkové vody sú v sídlach na Slovensku väčšinou odvádzané jednotnou kanalizačnou sieťou do čistiarní, a stávajú sa tak súčasťou odpadových vôd. Optimalizácia infraštruktúry odvádzania odpadových vôd umožní zrážkové a odpadové vody zbierať oddelene.
 

Koncepcia vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (2022)

Koncepcia formuluje opatrenia v desiatich oblastiach intervencie a k nim sú priradené ukazovatele a časový rámec plnenia jednotlivých opatrení. Dosiahnutie cieľovej hodnoty je vo všeobecnosti uvažované pre rok 2030, ak nie je uvedený iný časový rámec. V prípade ukazovateľov, kde nie je známa východisková hodnota, je uvedený očakávaný trend vývoja (stúpajúci/klesajúci).

Koncepcia vodnej politiky sa zameriava na desať prioritných oblastí, ktorú sú vzájomne prepojené a na oblasť využívania vôd je zameraná kapitola:

4. Voda pre všetkých obyvateľov

Cieľ 4.1. Zabezpečenie dodávky zdravotne bezpečnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov

Cieľ 4.2. Zvýšenie pripojenia obyvateľov na systémy čistenia komunálnych odpadových vôd a zvýšenie podielu čistených komunálnych odpadových vôd

 
 
B) Plán rozvoja verejných kanalizácií
 
Hlavným cieľom Plánu rozvoja verejných kanalizácií je stanoviť základnú optimálnu koncepciu rozvoja odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v obciach na území SR do roku 2027. Pre členské štáty EÚ zodpovedajúce podmienky odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd stanovuje smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.
 
Ciele rozvoja verejných kanalizácií k roku 2027:
 
7.1. Rozvoj verejných kanalizácií do roku 2027
 
I. Prioritná realizácia kanalizačných stavieb
 • výstavba, rozšírenie a zvýšenie hydraulickej kapacity stokových sietí v obciach
  z aglomerácií väčších ako 2 000 EO, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v obciach z aglomerácií väčších 2 000 EO (aglomerácie s najvyššou prioritou sú obsiahnuté v prílohe č. 6),
 • výstavba stokových sietí a čistiarní odpadových vôd v  aglomeráciách do 2 000 EO, nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie (CHVO Žitný ostrov),
 • výstavba čistiarní odpadových vôd, resp. privádzača do iného kanalizačného systému v obciach zaradených do aglomerácií menších ako 2 000 EO, v prípadoch ak už je vybudovaná alebo čiastočne vybudovaná stoková sieť a odpadové vody sú vypúšťané bez čistenia.
II. priebežná realizácia kanalizačných stavieb
 • priebežné budovanie, rozširovanie a zvyšovanie hydraulickej kapacity stokových sietí a zvýšenie kapacity a budovanie nových čistiarní odpadových vôd vo všetkých obciach SR (mimo obcí s padajúcich pod Národný program pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS).
 
7.2. Zaradenie obcí do kanalizačných systémov
 
Zaradenie obcí do kanalizačných systémov podľa okresov vo veľkostných kategóriách do 2 000 obyvateľov, od 2 001 do 10 000 obyvateľov a nad 10 000 obyvateľov podľa okresov. Zoznam obcí je uvedený v prílohách Plánu rozvoja verejných kanalizácií.
 
7.3. Obnova vodovodnej a kanalizačnej infraštruktúry
 
Koncepcia obnovy verejných vodovodov a verejných kanalizácií je spracovaná v samostatnej  prílohe plánu rozvoja verejných kanalizácií.
 

Vodný plán Slovenska na roky 2022 - 2027 (2022)

Environmentálnym cieľom pre útvary povrchovej vody je vykonanie opatrení na:

 • zabránenie zhoršenia stavu útvarov povrchovej vody;
 • ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody, aby sa dosiahol dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015 resp. 2021 v rámci druhého plánovacieho cyklu, prípadne do roku 2027 v rámci tretieho plánovacieho cyklu;
 • ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd, aby sa dosiahol dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. decembra 2015 resp. 2021 v rámci druhého plánovacieho cyklu, prípadne do roku 2027 v rámci tretieho plánovacieho cyklu.;
 • postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.
 
 
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA
 
V oblasti ochrany vôd:
 • prírodné bohatstvo, biodiverzita, zdravá voda, pôda a vzduch sú jedinečným bohatstvom Slovenska, ktorý sa vláda zaväzuje chrániť a sprístupniť každému občanovi Slovenska
 • technická obnova Vodného diela Gabčíkovo je nevyhnutným predpokladom pre stabilitu dodávok elektrickej energie z vodného zdroja a predstavuje aj významný zdroj príjmov Slovenskej republiky. Vláda urýchlene príjme rozhodnutie o modernizácii a výmene turbín, ktoré sú po životnosti
 • prioritou vo vzťahu k samosprávam bude predovšetkým odkanalizovanie miest a obcí, výstavba vodovodov, ako aj podpora transformácie osvetlenia samospráv na LED technológie
 • považuje za svoju prioritu stabilizovať systém vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine. Stav a ekonomická situácia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. zodpovedného za údržbu tokov riek, stavu priehrad a protipovodňových opatrení je v súčasnej neustálej deficitnej ekonomickej podobe neudržateľný a musí prejsť transformáciou v záujme odstránenia prevádzkového a investičného dlhu
 • rovnako podporí rozvoj PPP projektov na úseku lodnej dopravy a využitia slovenských prístavov
 • v rámci reformy hospodárenia s vodou v krajine bude neodkladne zavedený národný projekt zadržiavania vody v krajine od pramenísk, ktorý bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
 
Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 (2015) (pdf.)

3. Zásady a priority vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 a rámcové postupy pri dosahovaní cieľov:
 
PRIORITY VODOHOSPODÁRSKEJ POLITIKY
 
S cieľom zlepšovania stavu vôd:
 • Vykonávať potrebné opatrenia zamerané na významnú redukciu znečisťujúcich látok vo vypúšťaných odpadových vodách alebo osobitných vodách. Pri vypúšťaní odpadových vôd sa musia v nich obsiahnuté prioritné látky postupne znižovať a prioritné nebezpečné látky postupne obmedzovať s cieľom dosiahnutia požadovaného cieľa, a to dobrého stavu vôd;
 • Následne po splnení záväzkov Slovenskej republiky voči Európskej únii vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO zamerať pozornosť na postupné eliminovanie znečisťovania organickými látkami a živinami z bodových zdrojov znečistenia aj v aglomeráciách pod 2000 EO (ekvivalentných obyvateľov), kde vodný útvar vykazuje zlý stav a opatrenia zamerané na odvádzanie a čistenie odpadových vôd preukázateľne prispejú k výraznému zlepšeniu kvality vôd;
 • Dôsledne riešiť znižovanie znečisťovania z poľnohospodárstva v zraniteľných oblastiach podľa požiadaviek a postupov vyplývajúcich zo smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov a všade tam, kde nebol dosiahnutý dobrý stav vôd a vykonáva sa tam intenzívna poľnohospodárska činnosť. Opatrenia musia byť navrhnuté a implementované tak, aby sa zabránilo prenikaniu dusičnanov z poľnohospodárskej výroby do vôd. Pri znižovaní znečistenia z poľnohospodárskej výroby je treba dôsledne uplatňovať všetky princípy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a Správnej poľnohospodárskej praxe;
 
Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy - aktualizácia (2018)

1. Ciele stratégie

 
Hlavným cieľom aktualizovanej Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je zlepšiť pripravenosť Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a na základe ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú informovanosť o tejto problematike.
 
5. Dôsledky zmeny klímy na vybrané oblasti a navrhované adaptačné opatrenia
 
5.4. Vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo
Adaptácia na zmenu klímy v oblasti vodného hospodárstva by mala byť orientovaná aj na realizáciu opatrení, ktorými sa vytvoria podmienky na lepšie riadenie odtoku v povodí. V oblasti vodného hospodárstva uprednostnené prvky zelenej a modrej infraštruktúry, zelené štrukturálne prístupy a neštrukturálne koncepty adaptácie pred prvkami sivej infraštruktúry tam, kde je to technicky možné a efektívne.
Voda sa stáva rozhodujúcou strategickou surovinou štátu, ktorú treba chrániť a riadiť jej účelné a efektívne využívanie, v súlade s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj.  Oprávnene je najväčšia pozornosť venovaná vodným zdrojom, ich ochrane a potrebe ich efektívnejšieho využívania.

Navrhované adaptačné opatrenia
- spomalenie odtoku vody z povodia
- zmenšenie maximálneho prietoku povodne
- hodnotenie rizika
- hospodárenie s vodou
- všeobecné

Kľúčová otázka

Znižuje sa znečisťovanie povrchových vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2022 produkcia odpadových vôd zaznamenala medziročný (2021 - 2022) pokles o 11,1 % a oproti roku 2005 poklesla o 36 %.
 • V roku 2022 poklesli množstvá vo väčšine ukazovateľov organického znečistenia okrem ukazovateľa  NELuv, ktorý boli približne na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_smile Pozitivny trend
Pokles objemu vypúšťaných odpadových vôd predstavoval takmer 36 %, rovnako došlo aj k poklesu celkového vypúšťaného znečistenia.
Od roku 2015 množstvo odpadových vôd malo kolísavý charakter. Znečistenie odpadových vôd malo klesjúci trend.
Produkcia odpadových vôd poklesla. Podiel čistenia odpadových vôd a znečistenie odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd tiež pokleslo. 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Množstvo vypúšťaného znečistenia má klesajúcu tendenciu čo súvisí s postupným dobudovaním sietí mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV), ako aj s poklesom výroby v niektorých priemyselných oblastiach. Z hľadiska produkcie odpadových vôd a látkového znečistenia sa na veľkosti aglomerácií okrem trvalo a prechodne bývajúceho obyvateľstva podieľa aj produkcia odpadových vôd z časti spracovateľského priemyslu, ktorý je pripojený na verejnú stokovú sieť.
 
V roku 2022 celkové množstvo odpadových vôd (OV) vypúšťaných do povrchových vôd predstavovalo 564 635 tis.m3, čo bol medziročný pokles o 11,1 %, v porovnaní s rokom 2005 je to menej o 317 311 tis.m3 (36 %).
Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov roku 2022 predstavoval 93,05 %, zatiaľ čo v roku 2005 to bolo len 71,2%.Hlavnými zdrojmi organického znečistenia vodných útvarov sú sídelné aglomerácie, priemysel a poľnohospodárstvo.

Počas celého hodnoteného obdobia 2005 – 2022 bol zaznamenaný pokles aj v množstve vypúšťaných znečisťujúcich látok obsiahnutých v odpadových vodách, tento pokles predstavoval viac ako 80 % pre NL, BSK5, ChSKCr  a NEL uv. Relatívny nepomer medzi miernym poklesom objemu OV a výrazným poklesom v množstve znečisťujúcich látok  v OV súvisel so zavádzaním moderných výrobných technológií, ako aj s uplatňovaním účinnejších procesov čistenia odpadových vôd.   
Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný pokles vo väčšine ukazovateľov znečistenia odpadových vôd – chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSKCr) o 1 074 t. rok-1, celkový dusík (Ncelk.) o 513 t. rok-1 , nerozpustné látky (NL) o 487 t. rok-1 , biochemická spotreba kyslíka (BSK5) o 90,1  t. rok-1 a celkový fosfor (Pcelk.) o 18,7 t. rok-1. Nepolárne extrahovateľné látky NELuv boli približne na úrovni roku 2021.
Významným producentom odpadových vôd sú komunálne čistiarne odpadových vôd.

V roku 2022 bolo verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností, obecných úradov a iných subjektov) do tokov vypustených približne 429 mil. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo oproti predchádzajúcemu roku pokles o 20 mil. m3 a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu 426 mil. m3. V roku 2005 bolo do tokov verejnou kanalizáciou vypustených 443 mil.m3 odpadových vôd, z čoho množstvo čistených OV predstavovalo hodnotu 428 mil.m3.

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou (v správe VS  a v správe obcí) v roku 2022
Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou Splaškové Priemyselné a ostatné Zrážkové Cudzie Spolu
  (tis.m3.rok-1)
Čistené 163 320 77 530 47 000 138 010 425 860
Nečistené      790 350 1 250 1 170 3 560
Spolu 164 110 77 880 48 250 139 180 429 420
Zdroj: VÚVH

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk