Vybrané prúdy odpadov

Dátum poslednej aktualizácie:20.10.2023

Téma

Odpady

Značky

Definícia indikátora

Indikátor sleduje stav a vývoj nakladania s vybranými prúdmi odpadov (elektroodpady; použité batérie a akumulátory; staré vozidlá; odpadové pneumatiky; stavebné odpady a odpady z demolácií) a monitoruje smerovanie k napĺňaniu stanovených cieľov.

Jednotka indikátora

ks, %, t, kg, kg/obyv.

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Vybrané prúdy odpadov boli vybrané v súlade s požiadavkami slovenskej a európskej legislatívy a sú pre ne stanovené špecifické ciele.

Elektrozariadenia a elektroodpad
V zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd. Elektroodpad sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 
Použité batérie a akumulátory
Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na
a) prenosné,
b) automobilové,
c) priemyselné.
Na účely  zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za opotrebovanú batériu alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 tohto zákona.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor uvedené druhy odpadov s katalógovými číslami (16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33, 20 01 34).

Staré vozidlá
Vozidlo na účely zákona č. 79/2015 Z. z je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek. Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.  Kompletné staré vozidlo na účely tohto zákona je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátor a katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
 
V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor odpady 16 01 04 a 16 01 06.

Opotrebované pneumatiky
Pneumatika na účely  zákona č. 79/2015 Z. z. je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika. Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zahŕňa tento indikátor odpady s katalógovým číslom 160103 a 160103.
 
Stavebné a demolačné odpady
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  zahŕňa tento indikátor odpady skupiny 17.

Odpadové oleje
V zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odpadové oleje sú všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z, zahŕňa tento indikátor odpady patriace do skupiny 13, odpady s katalógovými číslami 08 03 19, 08 04 17, 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 16 07 08 a 20 01 26.

Metodika:

Údaje poskytujú pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov na základe požiadaviek legislatívnych predpisov v odpadovom hospodárstve, hlavne zákona o odpadoch a zákona o obaloch a príslušných vykonávacích predpisov. Údaje sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), údaje o uvedení na trh a zbere a zhodnotení vybraných výrobkov a odpadov z nich z  informačných systémov ELEKTRO a OBALY a údaje o starých vozidlách z informačného systému eZAP, ktorý spravuje Združenie automobilového priemyslu SR. Údaje pre výpočet zberového podielu batérii pochádzajú od združení výrobcov elektrických a elektronických zariadení, kolektívnych systémov a spracovateľov prenosných batérií a akumulátorov. Jednotlivé odpady sú zaraďované podľa Katalógu odpadov, ktorý ustanovuje vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Údaje pre stanovenie  indikátora týkajúceho sa čistiarenských kalov sa získajú na základe žiadosti o poskytnutie informácií buď od VÚVH alebo od VÚPOP, resp. ÚKSUP.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR, VÚVH, ZAP SRS

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zelenšie Slovensko - Stratégia Environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)

Cieľ: 10  Smerom k obehovému hospodárstvu

 • Do roku 2030 sa zvýši miera recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, na 60 % a do roku 2035 sa zníži miera jeho skládkovania na menej ako 25 %. Slovensko bude zeleným verejným obstarávaním zabezpečovať aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania. Zvýši sa podpora zelených inovácií, vedy a výskumu. Bude zakázané zneškodňovanie potravinového odpadu pre supermarkety.

Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (2021)

Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj zdrojov

 • I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

Znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov na menej ako 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (do roku 2035) a zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie na 60 % podľa legislatívy Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva a zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a tak každoročne znižovať celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych a aj priemyselných odpadov.

Integrovaný rozvojový program II. Udržateľné využívanie zdrojov

 • II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík

Podporiť orientáciu ekonomiky na efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov regiónu a rozvoj obehovej ekonomiky (maximalizácia efektívnosti využívania materiálových zdrojov, podpora nových „obehových“ obchodných modelov a zodpovedného spotrebiteľského správania, dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie miery triedenia a recyklácie odpadov na komunálnej úrovni, podpora opätovného používania výrobkov v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a s programom predchádzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnými surovinami).

3. Integrovaný rozvojový program III. – Rozvoj komunít

 • III.3. Zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť kvalitnej, modernej a efektívnej infraštruktúry, služieb a bývania pre zdravý a plnohodnotný život komunít

Zabezpečiť environmentálne udržateľné a fyzicky a sociálne dostupné služby verejnej technickej infraštruktúry vrátane dodávok energií, tepla, zásobovania vodou, kanalizácie a likvidácie odpadových vôd a zberu a zhodnotenia komunálneho odpadu vo všetkých regiónoch a obciach so zohľadnením ich špecifík pri návrhu špecifických technických riešení a potrieb technickej infraštruktúry, vrátane riešenia špecifík a potrieb technickej infraštruktúry a služieb pre marginalizované rómske komunity, s uplatňovaním princípov desegregácie.

 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

 

Ciele pre stavebné odpady a odpady z demolácií

Cieľom pre stavebné a demolačné odpady je v zmysle článku 11(2) písm. b) rámcovej smernice o odpade zvýšiť do roku 2020 prípravu na opätovné použitie, recykláciu a ostatnú konverziu materiálu vrátane zasypávacích prác použitím odpadu z bezpečných konštrukcií a sutí z demolácií ako náhrady za iné materiály, bez využívania prirodzene sa vyskytujúceho materiálu definovaného v kategórii 17 05 04 v zozname odpadov, najmenej na 70 % podľa hmotnosti. Plnenie cieľov musí byť vyhodnocované podľa prílohy III Rozhodnutia Komisie 2011/753/EÚ, ktorým sa ustanovujú pravidlá a metódy výpočtu na overenie plnenia cieľov stanovených v článku 11(2) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES. Pre overovanie plnenia miery recyklácie stavebného odpadu a odpadu z demolácií bude potrebné sledovať výlučne druhy stavebných odpadov v kategórii „ostatné“ s vylúčením výkopových zemín (17 05 04 a 17 05 06).

 

Ciele pre opotrebované pneumatiky

Nakladanie 2018 2020
Materiálové zhodnocovanie 75 % 80 %
Energetické zhodnocovanie 10 % 15 %
Skládkovanie 1 % 1 %
Iné nakladanie 14 % 4 %


Ciele pre staré vozidlá
Limity opätovného použitia, zhodnocovania a recyklácie starých vozidiel podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z.

Činnosť Limit a termín pre minimálne zvýšenie rozsahu činnosti (k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok) (%)
Limit k 1.1.2015 a všetky nasledujúce roky
Všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel 95 %
Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel 85 %

 

Ciele pre použité batérie a akumulátory

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008, v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/56/EÚ z 20. novembra 2013 a v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018. Konsolidované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS.

Pre použité batérie a akumulátory sú dané nasledovné ciele (v zmysle požiadaviek smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS):
 
 • dosiahnuť minimálne limity pre zber prenosných batérií a akumulátorov 40 % pre rok 2015 a 45 % pre rok 2016,
 • dosiahnuť zber použitých automobilových batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom automobilových batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku
 • dosiahnuť zber použitých priemyselných batérií a akumulátorov vo výške trhového podielu batérií uvedených na trh SR výrobcom priemyselných batérií a akumulátorov v predchádzajúcom kalendárnom roku cieľ recyklácie použitých batérií a akumulátorov je 100 % z množstvavyzbieraných použitých batérií a akumulátorov za predchádzajúci kalendárny rok
 • dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:

             a) 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             c) 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov;

 • pre všetky vyzbierané batérie a akumulátory zabezpečiť ich spracovanie u autorizovaného spracovateľa (v rámci predpisov platných v danej krajine EÚ).


Ciele pre elektrozariadenia a elektroodpady

Minimálne ciele zhodnocovania recyklácie pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2015 do 14. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti I zákona o odpadoch
Kategória elektroodpadov Miera zhodnotenia
 (% z priemernej hmotnosti zariadenia)
Miera recyklácie
1. Veľké domáce spotrebiče 85 % 80 %
2. Malé domáce spotrebiče 75 % 55 %
3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 80 % 70 %
4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely 80 % 70 %
5. Osvetľovacie zariadenia a svetelné zdroje 75 % 55 %
-       z toho plynové výbojky - 80 %
6. Elektrické a elektronické nástroje 75 % 55 %
7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 75 % 55 %
8. Zdravotnícke prístroje 75 % 55 %
9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 75 % 55 %
10. Predajné automaty 85 % 80 %
Minimálne ciele platné podľa kategórie od 15. augusta 2018, ktoré sa vzťahujú na kategórie uvedené v prílohe č. 6 časti II zákona o odpadoch
Kategória elektroodpadov Miera zhodnotenia
 (% z priemernej hmotnosti zariadenia)
Miera recyklácie
1. Zariadenia na tepelnú výmenu 85 % 80 %
2. Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 80 % 70 %
3. Svetelné zdroje - 80 %
4. Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; IT a telekomunikačných zariadení; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3. 85 % 80 %
5. Malé zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm) vrátane, ale nielen: domácich spotrebičov; spotrebnej elektroniky; svietidiel; zariadení na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobných zariadení; elektrického a elektronického náradia; hračiek, zariadení na rekreačné a športové účely; zdravotníckych pomôcok; prístrojov na monitorovanie a kontrolu; predajných automatov; zariadení na výrobu elektrických prúdov. Do tejto kategórie nepatria zariadenia zahrnuté v kategóriách 1 až 3 a 6. 75 % 55 %
6. Malé IT a telekomunikačné zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom menej ako 50 cm). 75 % 55 %


Ciele zberu pre odpady z elektrických a elektronických zariadení

Ciele odpadového hospodárstva v oblasti zberu elektroodpadu podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z.:

V roku  
2016 hmotnosť zodpovedajúca podielu 48 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2017 hmotnosť zodpovedajúca podielu 49 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2018 hmotnosť zodpovedajúca podielu 50 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2019 hmotnosť zodpovedajúca podielu 55 % z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2020 hmotnosť zodpovedajúca podielu 60 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch
2021 a nasledujúce roky hmotnosť zodpovedajúca podielu 65 % priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v troch predchádzajúcich rokoch

 

Kľúčová otázka

Darí sa plniť ciele stanovené pre jednotlivé prúdy odpadov?

Kľúčové zistenia

 • V roku 2022 bolo zozbieraných 9,8 kg odpadov z elektrických a elektronických zariadení na obyvateľa. SR splnila v roku 2022 cieľ zberu elektroodpadov a rovnako v roku 2021 splnila limity miery zhodnocovania a miery recyklácie jednotlivých kategórií elektroodpadov.
 • V prípade opätovného použitia častí starých vozidiel a recyklácie starých vozidiel dosiahla SR podiel 95,91 % a splnila tak predpísaný limit. Miera opätovného použitia a zhodnocovania starých vozidiel dosiahla v roku 2022 úroveň 97,07 %.
 • V roku 2022 bolo vyzbieraných 1088,19 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje 48,5 % podiel zberu. Cieľ - dosiahnuť 45 % podiel zberu prenosných batérií a akumulátorov sa tak v roku 2022 podarilo naplniť.
   
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa
emo_neutral
Z dlhodobého hľadiska je zaznamenaný pozitívny trend vývoja jednotlivých ukazovateľov pre vybrané prúdy odpadov. Od roku 2015 je zaznamenaný pozitívny trend vývoja jednotlivých ukazovateľov pre vybrané prúdy odpadov. Medziročne bolo pri niektorých prúdoch odpadov zaznamenané zlepšenie (elektroodpady), pri ostatných prúdoch odpadov nebolo zaznamenané výrazné zlepšenie, ani zhoršenie. Pre jednotlivé prúdy odpadov sú stanovené rôzne ciele. Časť cieľov sa priebežne darí plniť (napr. staré vozidlá, odpadové pneumatiky), časť je na dobrej ceste.

 

Sumárne zhodnotenie
 


Podrobné zhodnotenie

Elektrozariadenia a elektroodpad

Výrobcovia elektrozariadení majú povinnosť plniť limity zberu, zhodnocovania, resp. recyklácie a opätovného použitia elektroodpadu. Z pohľadu plnenia cieľov stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) MŽP SR od roku 2016 sleduje a vyhodnocuje plnenie cieľa zberu ako minimálny hmotnostný podiel zberu z priemernej hmotnosti elektrozariadení uvedených na trh v SR v predchádzajúcich troch rokoch.

V roku 2022 bolo z domácností zozbieraných 53 288 ton elektroodpadov, čo predstavuje 9,8 kg/obyv.. Ciele pre zhodnocovanie a recykláciu elektroodpadov boli splnené pre všetky jednotlivé kategórie elektroodpadov.

Plnenie miery zhodnocovania a recyklačnej efektivity elektroodpadov (2022)
Kategória Zhodnotenie (t) Miera zhodnotenia (%) Cieľ (%) Recyklácia a príprava na opätovné použitie (t) Z toho príprava na opätovné použitie (t) Miera recyklácie (%) Cieľ (%)
1 Zariadenia na tepelnú výmenu 7 358 91,5 85 7 358 0 91,5 80
2 Obrazovky, monitory 4 471 92,78 80 4 426 0 91,83 70
3 Svetelné zdroje 385 94,34 - 384 0 94,09 80
3a Svetelné zdroje s obsahom ortuti 277 95,24 - 277 0 95,24 80
4 Veľké zariadenia 23 754 93,15 85 23 691 0 92,9 80
4c Fotovoltické panely 62 89,14 85 62 0 89,14 80
5 Malé zariadenia 11 417 92,43 75 11 384 0 92,16 55
6 Malé IT a telekomunikačné zariadenia 4054 93,1 75 4 021 1 92,34 55
Zdroj: MŽP SR, SOH
 


Použité batérie a akumulátory

Na Slovensku sú vybudované dostatočné kapacity na zhodnocovanie použitých prenosných batérií. Technológie sú uznané ako BAT technológie. Možno konštatovať, že pre batérie priemyselné, automobilové aj prenosné má SR dostatočné kapacity na recykláciu, dokonca kapacitu značne prekračujú.      
V roku 2022 bolo vyzbieraných 1 088,19 ton použitých prenosných batérií a akumulátorov, čo predstavuje zberový podiel 48,5 %.
 
Recyklačná účinnosť pre použité batérie a akumulátory 
Druh 2011
(%)
2012
(%)
2013
(%)
2014
(%)
2015
(%)
2016
(%)
2017
(%)
2018
(%)
2019
(%)
2020
(%)
2021
(%)
2022
(%)
Cieľ 
(%)
Olovené 96 97 93 87 92 90,5 90,51 91,4 91,2 91,3 90,8 91,17 90
Ni-Cd 84 97 83 76 80 80,9 78,98 77,18 77,58 75,65 75,35 75,5 75
Ostatné 98 97 89 64 61 65,3 67,38 66 68,3 66,8 60,9 60,86 60
Zdroj: MŽP SR, SOH

 

Staré vozidlá


V súčasnosti pôsobí v Slovenskej republike v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel 51 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel, ktoré majú MŽP SR udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zoznam prevádzok je uvedený v registri autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel.

Evidencia a sledovanie počtu spracovaných starých vozidiel začalo v roku 2004. Každým rokom sa zvyšoval počet spracovaných vozidiel, pričom najväčší nárast nastal v roku 2009. Bolo to spôsobené tým, že aj SR zaviedla tzv. „šrotovné“, ktoré sa prejavilo na vysokom náraste v počte odovzdaných starých vozidiel. Systém „šrotovného“ sa uskutočnil v dvoch vlnách. V prvej vlne, ktorá trvala od 9. marca 2009 do 25. marca 2009 bolo autorizovaným spracovateľom odovzdaných na spracovanie 22 100 kusov starých vozidiel. V druhej vlne od 6. apríla do 14. apríla 2009 bolo celkom odovzdaných 20 100 kusov starých vozidiel. Celkovo bolo počas „šrotovného" odovzdaných 42 200 kusov starých vozidiel.

Autorizované spracovateľské zariadenia sú pri svojej činnosti povinné zabezpečiť dodržiavanie ustanovených termínov a limitov ustanovených pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel vrátane recyklácie starých vozidiel, ktoré sú uvedené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie. Na základe údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke môžeme konštatovať, že podiel opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania je dostatočný.
 
 

Celkové opätovné použitie častí starých vozidiel, zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel a recyklácia, počet spracovaných starých vozidiel a celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (2022)

Opätovné použitie (t) Celková recyklácia (t) Celkové zhodnocovanie (t) Celkové  opätovné použitie a recyklácia Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a recykláciu starých vozidiel* Celkové  opätovné použitie a zhodnocovanie Limit pre opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel*
734,07 34 595,41 35 022,64

95,91 % 

(35 329,47 t)

85 %

97,07 % 

(35 756,70 t)

95 %
Počet kusov spracovaných starých vozidiel (ks) 34 472
Celková hmotnosť spracovaných starých vozidiel (t) 36 836,56

Zdroj: MŽP SR
* Limity činností k priemernej hmotnosti jedného vozidla sú od roku 2015 platné pre všetky vozidlá


Odpadové pneumatiky

V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2022 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 90,73 %, energeticky ich bolo zhodnotených 5,8 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky stanoveným v POH SR na roky 2021 - 2025 je dosiahnuť do 31.12.2025 mieru recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 % a mieru energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 % z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami je stanovená na maximálne 1 %.
 

Stavebné odpady a odpady z demolácií
 
Vzhľadom na problémy v evidovaní stavebných odpadov a odpadov z demolácií je náročné presne stanoviť aká je v súčasnosti skutočná miera ich recyklácie a zhodnotenia. Tento problém je spôsobený okrem iného tým, že existuje veľké množstvo odpadu, ktoré je evidované pod „dočasnými kódmi“. Podľa jednej metodiky (výpočet podľa prílohy III k rozhodnutiu Komisie 2011/753/ES  ako pomer zhodnoteného stavebného odpadu a odpadu z demolácií k celkovému vzniknutému stavebnému odpadu a odpadu z demolácií, nezahŕňa sa nebezpečný odpad a kódy 17 05 04 a 17 05 06) bola v roku 2021 miera zhodnotenia stavebného odpadu a odpadu z demolácie na Slovensku až 86 %.
Cieľom stanoveným v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 v oblasti stavebných odpadov a odpadov z demolácií je zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného zasypávania na 70 %.

 

Medzinárodné porovnanie

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s výrazne nižšou mierou zberu elektroodpadov (v kg/obyv.), ako je priemer v EÚ.

 

V celoeurópskom porovnaní patrí Slovenská republika medzi krajiny s vyšším podielom zberu prenosných batérií a akumulátorov, ako je priemer v EÚ.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk