Chránené územia

Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2019

Definícia indikátora

Indikátor popisuje prehľad národnej sústavy chránených území (počet, výmera, % rozlohy SR za jednotlivé kategórie CHÚ) – ich stav a vývoj. Popisuje tiež prehľad európskej sústavy chránených území Natura 2000 v SR – územia európskeho významu (ÚEV) a chránené vtáčie územia (CHVÚ) (počet, výmera, % rozlohy SR).
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Chránené územie je geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany.
(Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite)
 
Zriaďovanie chránených území (CHÚ) a starostlivosť o ne je nástrojom realizácie územnej ochrany, ktorá má prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, k ochrane a trvalému udržiavaniu prírodných zdrojov, k záchrane prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability.

V súčasnosti je podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov chránené celé územie SR (1. stupeň ochrany). Medzi osobitne chránené územia (2. až 5. stupeň ochrany) patria národné parky a chránené krajinné oblasti (tzv. „veľkoplošné“ CHÚ) a chránené areály, (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky (tzv. „maloplošné“ CHÚ). Národnú sústavu CHÚ tvoria osobitne chránené územia vyhlásené podľa spomínaného zákona.

Územia európskeho významu (ÚEV) – nie sú novou kategóriou chráneného územia, ich vymedzenie vyplýva pre členské štáty Európskej únie zo smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (smernica o biotopoch).

Územím európskeho významu podľa §26 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,
a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodárstva.
 

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – novšia kategória chráneného územia zavedená do národného právneho systému v súvislosti s transpozíciou smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, neskôr nahradenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch), ktorá za jediné a najdôležitejšie kritérium výberu lokalít považuje vedecké – ornitologické kritériá.
Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia (§26 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).


Metodika:

Zloženie indikátora a spôsob jeho výpočtu

Indikátor informuje o:
- Vývoji rozlohy maloplošných a veľkoplošných chránených území – graf (%)
- Aktualizovanom zastúpení CHVÚ a ÚEV v SR (mapy)
- Národnej sieti veľkoplošných chránených území v SR (mapa)
- Prehľade počtu a výmery chránených území v SR – tabuľka (počet, ha, %)
- Podiele chránených území podľa vybraných kategórií a stupňov ochrany – grafy (%)
- Prehľade NP a CHKO v SR – tabuľky (počet, ha)
- Prehľade zoznamu CHVÚ – tabuľka (počet, ha)
- Podiele výmery poľnohospodárskych a lesných pozemkov v územiach CHVÚ – graf (%)
- Prehľade vzájomného prekryvu území sústavy Natura 2000 a tiež sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území – grafy (%)
- Medzinárodnom porovnaní podielu území Natura 2000 na celkovej výmere krajiny – graf (%)

Údaje o rozlohe jednotlivých kategórií CHÚ poskytuje Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Údaje medzinárodného porovnania krajín sú čerpané z web stránky EK (Environment / Nature & Biodiversity – NATURA 2000 Barometer).

Vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich označenie je upravené v Štvrtej hlave zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 50 – 53).

Použité jednotky
%, ha, počty

 

Zdroj dát:

ŠOP SR, MŽP SR, EK

 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)

Strategický cieľ TUR:

28. Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch

 • ochrana biodiverzity prírody a krajiny, prednostná dlhodobá ochrana cenných území, ich ekosystémov a druhová ochrana ”in situ”
 • dobudovanie siete chránených území, zvyšovanie kvality mestskej a vidieckej krajiny s dôrazom na revitalizáciu ohrozených oblastí.

 

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
 
2.3 Zjednodušiť systém a dodržiavať bezzásahovosť v najvyššom stupni ochrany

 • Prehodnotí sa systém chránených území a jednotlivých stupňov ochrany na celom území Slovenska
 • Do roku 2030 bude celá sústava chránených území prehodnotená za účastí všetkých zainteresovaných subjektov a na základe najlepšej praxe, kritérií IUCN a lokálnych potrieb.
 • V prípade národných parkov sa prehodnotenie zabezpečí najneskôr do roku 2024. Jadrovú zónu budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 % celkovej rozlohy každého národného parku a 75 % tejto rozlohy do roku 2030. V národných parkoch, kde si predmet ochrany bude vyžadovať starostlivosť človeka, môže mať bezzásahové územie aj menej ako 50 % rozlohy národného parku.
 • Najviac zachované prirodzené biotopy bez potreby aktívnej starostlivosti ostanú, alebo budú zahrnuté v tzv. bezzásahových územiach.
 • Maloplošné územia budú podľa potrieb chránených biotopov a druhov buď celé zaradené medzi bezzásahové, alebo budú zaradené medzi územia s aktívnou ochranou, alebo sa rozdelia.
 • Z dlhodobého hľadiska je nevyhnutné vyriešiť aj vlastnícke vzťahy v chránených územiach a postupne čo najviac z nich previesť do vlastníctva a správy štátu prostredníctvom zámen, výkupov a dlhodobých prenájmov, alebo zmluvnou starostlivosťou a ak to bude vhodné aj kompetenčnou delimitáciou v prípade štátnych pozemkov.

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)

Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu

 

Opatrenie A.1.1 Dôsledne implementovať smernicu o vtákoch a smernicu o biotopoch, prijaté rezolúcie a rozhodnutia orgánov medzinárodných dohovorov, organizácií a programov a zlepšenú národnú legislatívu na posilnenie ochrany druhov a biotopov a tiež prepojiť siete chránených území na vedeckej báze
Navrhované úlohy:
1. Doplniť národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre určené biotopy a druhy európskeho významu
2. Zabezpečiť vyhlásenie ÚEV, ktoré nemajú dostatočnú ochranu
5. Realizovať schválené projekty LIFE zamerané na chránené druhy a chránené územia
Opatrenie A.1.2 Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií
Navrhované úlohy:
12. Zabezpečiť spracovanie a realizáciu programov starostlivosti a programov záchrany chránených území, najmä zahrnuté do sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu, vrátane jaskýň (subteránne biotopy)
14. Zabezpečiť realizáciu manažmentových opatrení v chránených územiach v období do schválenia programov starostlivosti o ne
15. Zabezpečiť náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania – prevod chránených území s 5. stupňom ochrany a vybraných území s nižším stupňom ochrany do vlastníctva štátu (výkup a výmena pozemkov), nájom, zmluvná starostlivosť
Opatrenie A.1.3 Zabezpečiť zavedenie medzinárodných štandardov do ochrany prírody a efektívneho manažmentu a financovania chránených území
Navrhované úlohy:
21. Zaviesť hodnotenie a kategorizáciu chránených území podľa medzinárodných štandardov IUCN a pravidelné reportovanie
24. Zaviesť sledovanie efektívnosti starostlivosti o chránené územia do systému ročného plánovania a vyhodnocovania plnenia úloh

 


Oblasť 3.1. Všeobecná ochrana prírody a krajiny a územná ochrana
Strategický cieľ 3.1.1.: Prehodnotiť súčasnú sústavu chránených území a vytvoriť reprezentatívnu národnú sústavu chránených území zabezpečujúcu ochranu biotopov národného významu a biotopov druhov národného významu, významných krajinných prvkov a území medzinárodného významu pri rešpektovaní ďalšieho nenavýšenia plochy národnej sústavy chránených území.

Opatrenie 3.1.1.1.: Vypracovať kritériá hodnotenia na stanovenie priaznivého stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny podľa stanovených cieľových stavov.
Opatrenie 3.1.1.2.: Prehodnotiť národnú sústavu CHÚ na základe schválených kritérií, zmeniť výmeru CHÚ vylúčením území, ktoré nemajú prírodný charakter alebo predmet ochrany zanikol.
 
Strategický cieľ 3.1.2.: Na základe kritérií pre výber lokalít stanovených smernicou Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín začleniť vybrané územia európskeho významu do súvislej európskej sústavy chránených území NATURA 2000.
Opatrenie 3.1.2.1.: Vyhlásiť ÚEV do súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000 (2007 – 2015).
 
Strategický cieľ 3.1.3.: Dosiahnuť priaznivý stav osobitne chránených častí prírody z hľadiska ochrany prírody podľa stanovených cieľových stavov.

 

Kľúčová otázka

Aký je stav a vývoj národnej sústavy chránených území a európskej sústavy Natura 2000?

Kľúčové zistenia

 • Podiel tzv. „veľkoplošných“ CHÚ (VCHÚ – CHKO, NP a OP NP) k celkovej ploche Slovenska predstavuje 22,49 %. Rozloha tzv. „maloplošných“ CHÚ (MCHÚ) je v posledných rokoch pomerne stabilizovaná (2,37 % k roku 2018). Celková výmera osobitne chránených častí prírody (2. až 5. stupeň ochrany) k roku 2018 činila 1 147 060 ha a predstavuje 23,4 % z územia Slovenska. Väčšina týchto území patrí do kategórií nižšej ochrany, pričom sú dostatočne veľké pre poskytovanie domova životaschopným populáciám mäsožravcov.
 • K roku 2018 bolo v platnosti 86 programov starostlivosti (PS) o CHÚ, pričom v roku 2018 bolo schválených 35 PS o MCHÚ, ktoré sú zároveň aj ÚEV. Nebol spracovaný a schválený žiadny program záchrany chráneného územia.
 • V rámci európskej sústavy CHÚ Natura 2000 je k roku 2018 vyhlásených všetkých 41 chránených vtáčích území (CHVÚ) s celkovou výmerou 1 282 811 ha (26,2 % z rozlohy SR), pričom v roku 2018 vláda SR schválila 7 programov starostlivosti o CHVÚ na roky 2018 – 2047 a v roku 2019 ďalších 5 PS na roky 2019 – 2048. Celkovo je schválených 18 PS o CHVÚ.
 • V rámci európskej sústavy CHÚ Natura 2000 sa v roku 2018 uskutočnilo hodnotenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu ÚEV zo strany EK a pokračovalo sa v príprave projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV neprekrývajúcich sa s národnou sústavou CHÚ. Celkový počet ÚEV predstavuje 642 (12,56 % z rozlohy SR).
 
Zmena od roku 1993 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
emo_none Pozitivny trend Pozitivny trend
Došlo k prekategorizovaniu CHÚ, niektoré údaje chýbajú a európska sústava CHÚ ešte nebola budovaná. Zvýšil sa podiel MCHÚ a naštartovalo sa budovanie európskej sústavy Natura 2000 v SR. Medziročne sa výmera národnej sústavy CHÚ nezmenila. Pokračovalo sa v príprave projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV a odborných návrhov programov starostlivosti o CHVÚ.

Sumárne zhodnotenie

Aktualizované zastúpenie chránených vtáčích území SR Aktualizované zastúpenie území európskeho významu v SR
Zdroj: ŠOP SR
Mapový portál KIMS

 

Podrobné zhodnotenie

Národná sústava CHÚ


Mapa národnej siete veľkoplošných chránených území v SR

Zdroj: ŠOP SR

Prehľad počtu a výmery chránených území v SR k roku 2018
Kategória Počet Výmera chráneného územia (ha) Výmera ochranného pásma (ha) % z rozlohy SR (aj s OP)
Národné parky 14 522 582 x 10,66
Chránené krajinné oblasti 9 317 541 262 591 11,83
MCHÚ:        
Chránené krajinné prvky 1 3 x 0,00
Chránené areály 172 11 015 2 425 0,27
Prírodné rezervácie
(vrátane 2 súkromných)
384 14 222 301 0,30
Národné prírodné rezervácie 209 80 776 2 239 1,69
Prírodné pamiatky
(bez jaskýň a vodopádov)
217 1 525 207 0,04
Prírodné pamiatky
– verejnosti voľne prístupné jaskyne
45 0 31 0,00
Prírodné pamiatky
– ostatné vyhlásené jaskyne
9 0 261 0,01
Prírodné pamiatky
– prírodné vodopády
0 0 0 0,00
Národné prírodné pamiatky
(bez jaskýň a vodopádov)
11 59 27 0,00
Národné prírodné pamiatky
– jaskyne
44 0 3 055 0,06
Národné prírodné pamiatky
– prírodné vodopády
5 0 0 0,00
Spolu MCHÚ 1 097 107 599 8 545 2,37
Zdroj: ŠOP SR


Právna ochrana chránených území za roky 2005 – 2018 (prehľad vyhlásených, aktualizovaných a zrušených CHÚ)

Celková výmera osobitne chránenej prírody v SR klasifikovanej stupňami ochrany (2. 5. stupeň ochrany, tzv. národná sústava CHÚ) v roku 2018 činila 1 147 060 ha, čo predstavuje 23,39 % z územia SR.

Okrem uvedeného sa na území SR nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami ochrany – napr. 41 vyhlásených chránených vtáčích území s celkovou výmerou 1 284 806 ha20 jaskýň (14 NPP a 6 PP) s vyhláseným ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s národnou sústavou CHÚ).


Prehľad chránených území v SR podľa druhov a stupňov ochrany
Stupeň ochrany* Kategória** Výmera (ha) % z územia SR
1. stupeň „voľná krajina“ 3 756 440 76,61
2. stupeň CHKO***, OP NP***, CHA, zóny D 744 567 15,18
3. stupeň NP***, CHA, OP CHA, OP PR, OP NPR, OP PP, OP NPP, zóny C, OP „MCHÚ“ zo zákona 289 899 5,91
4. stupeň NPR, PR, NPP, PP, CHA, CHKP, OP NPR, OP PR, OP NPP, OP PP, zóny B 26 432 0,54
5. stupeň NPR, PR, NPP, PP, zóny A 86 162 1,76
2. – 5. stupeň osobitne chránené časti prírody klasifikované stupňami ochrany 1 147 060 23,39
Zdroj: ŠOP SR
*     nie sú uvádzané územia, ktoré nemajú stupeň ochrany (CHVÚ a ochranné pásma PP – jaskýň)
**   uvádzané sú aj ochranné pásma CHÚ „zo zákona“ v ktorých platí 3. stupeň ochrany
*** výmera mimo tzv. „maloplošných“ CHÚ a ich OP

"Maloplošné" CHÚ

Na území NP sa celkovo nachádzalo spolu 194 tzv. maloplošných chránených území (MCHÚ) s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 68 424 ha (21,6 % z územia NP), na území ochranných pásiem NP to bolo 70 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 2 487 ha (1 % z územia OP NP), na území CHKO to bolo spolu 249 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 12 689 ha (2,4 % z územia CHKO) a na území mimo CHKO, NP a OP NP, v tzv. voľnej krajine, sa nachádzalo 584 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 32 475 ha (0,9 % z rozlohy tzv. voľnej krajiny a 27 % z celkovej výmery MCHÚ (vrátane ich OP) v SR).

Zoznam MCHÚ k 31.12.2018 [xls]  (ŠOP SR)


 

"Veľkoplošné" CHÚ

Prehľad národných parkov SR
Názov Výmera (ha) Výmera ochranného pásma (v ha) Rok vyhlásenia, prípadne aj aktualizácie
NP Malá Fatra 22 630,0000 23 262,0000 1967 ako CHKO, 1988
NP Muránska planina 20 317,8021 21 697,9644 1977 ako CHKO, 1997
NP Nízke Tatry 72 842,0000 110 162,0000 1978, 1997
Pieninský NP 3 749,6226 22 444,1676 1967, 1997
NP Poloniny 29 805,0514 10 973,2893 1997
NP Slovenský kras 34 611,0832 11 741,5677 1973 ako CHKO, 2002
NP Slovenský raj 19 413,0000 5 474,0000 1964 ako CHKO, 1988, 2016
Tatranský NP 73 800,0000 30 703,0000 1948, 1987, 2003
NP Veľká Fatra 40 371,3433 26 132,5817 1974 ako CHKO, 2002
Spolu 9 NP 317 359,9026 262 590,5707  
Zdroj: ŠOP SR

Prehľad chránených krajinných oblastí SR
Názov Výmera (ha) Rok vyhlásenia, prípadne aktualizácie
CHKO Biele Karpaty 44 568,0000 1979, 1989, 2003
CHKO Cerová vrchovina 16 771,2273 1989, 2001
CHKO Dunajské luhy 12 284,4609 1998
CHKO Horná Orava 58 738,0000 1979, 2003
CHKO Kysuce 65 462,0000 1984
CHKO Latorica 23 198,4602 1990, 2004
CHKO Malé Karpaty 64 610,1202 1976, 2001
CHKO Poľana 20 360,4804 1981, 2001
CHKO Ponitrie 37 665,4100 1985
CHKO Strážovské vrchy 30 979,0000 1989
CHKO Štiavnické vrchy 77 630,0000 1979
CHKO Vihorlat 17 485,2428 1973, 1999
CHKO Východné Karpaty 25 307,1072 1977, 2001
CHKO Záhorie 27 522,0000 1988
Spolu 14 CHKO 522 581,5090  
Zdroj: ŠOP SR

 

 

Európska sústava CHÚ – Natura 2000

ÚEV

Územia európskeho významu (ÚEV) nie sú novou kategóriou chráneného územia ide o lokality navrhnuté za chránené územia na základe kritérií stanovených v smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch).

Národný zoznam území európskeho významu schválila vláda SR uznesením č. 239/2004 dňa 17. marca 2004 a bol vydaný výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004 a zaslaný na schválenie EK.
Do návrhu zoznamu bolo zaradených 382 území s rozlohou 573 690 ha. Územia pokrývali 11,7 % výmery SR, prekryv so súčasnou sieťou chránených území je 86 %.
 
Zoznam navrhovaných ÚEV (podľa krajov)
 
ÚEV boli navrhnuté pre 44 druhov rastlín, 96 druhov živočíchov a 66 typov biotopov.
Rozhodnutia pre panónsku a alpskú biogeografickú oblasť
Schválením rozhodnutí pre panónsku biogeografickú oblasť (rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho významu v Panónskej biogeografickej oblasti) a alpskú biogeografickú oblasť (rozhodnutie Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne) Európskou komisiou sa pre SR ukončil proces schvaľovania území európskeho významu, pričom 381 ÚEV z národného zoznamu sa tak stalo územiami európskeho významu.
 
V zmysle záverov biogeografických seminárov bolo na doplnenie
 • v alpskom biogeografickom regióne označených 17 biotopov a 23 druhov. Nové územia nie sú doplnené pre 2 biotopy (kód 3130 a 3260) a 5 druhov (Lampetra planeri, Rutilus pigus, Aspius aspius, Gymnocephalus schraetzer, Gladiolus palustris),
 • v panónskom biogeografickom regióne bolo potrebné doplniť územia pre 16 biotopov a 29 druhov. Územia neboli doplnené pre 1 biotop (kód 6260) a 3 druhy (Euphydrias aurinia, Mustela eversmani, Rutilus frisi meidingeri). Pre 4 druhy (Myotis myotis, Rhinolophus hipposideros, Pelecus cultratus, Crambe tataria) neboli navrhnuté územia v lokalitách, ktoré požadovala Európska komisia, t. j. boli navrhnuté iné územia. Dôvodom nevyčlenenia alebo iného vyčlenenia území pre uvedené biotopy a druhy bola absencia poznatkov o ich trvalom výskyte na týchto lokalitách.
Dňa 21. decembra 2009 bol v Operatívnej porade ministra životného prostredia SR schválený materiálNATURA 2000 – informácia o doplnku národného zoznamu území európskeho významu“. Na jej základe aktualizovala ŠOP SR začiatkom roka 2010 zoznam parciel a identifikáciu vlastníkov (správcov, nájomcov) dotknutých pozemkov pre návrh doplnku národného zoznamu ÚEV. Okrem toho boli vykonané aj korektúry hraníc, alebo došlo k vylúčeniu niektorých doplňujúcich navrhovaných ÚEV. Návrh doplnku ÚEV, vychádzajúci zo súčasného stavu poznania, obsahoval spolu 266 území (212 území nových a 54 území rozširujúcich národný zoznam). Predloženiu doplnku EK predchádzalo prerokovanie s vlastníkmi (správcami, nájomcami) dotknutých pozemkov, schválenie vládou SR a spracovanie do formátu predpísaného rozhodnutím EK.
 
Vyhlasovanie ÚEV
Zverejnením rozhodnutí začala plynúť 6 ročná lehota na vyhlásenie ÚEV za chránené územia:
 • 170 ÚEV sa nachádza v národnej sústave chránených území, a teda nie je ich potrebné opakovane vyhlasovať,
 • vyhlasovanie sa týka 97 ÚEV neprekrývajúcich sa s národnou sústavou chránených území a 114 ÚEV čiastočne sa prekrývajúcich s národnou sústavou CHÚ, ktoré SR vyhlasuje podľa národnej legislatívy v kategóriách CHA a PR.
 
Všetky zámery na vyhlasovanie ÚEV za chránené územia v podobe tzv. projektov ochrany musia byť prerokované v súlade so zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny s identifikovanými vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. Projekty ochrany sa vypracovávajú prednostne pre územia neprekryté alebo len čiastočne prekryté s národnou sústavou CHÚ, v zmysle § 23, ods. 1 a 2 a prílohy 25 vyhlášky 24/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.
K júnu 2010 boli rozpracované projekty ochrany, zaslané na príslušný KÚ ŽP, alebo prebiehalo ich prerokovávanie pre 126 ÚEV. Nerozpracované boli projekty ochrany pre 51 ÚEV.
 
Vyhláškami z roku 2009 sa stali súčasťou národnej sústavy chránených území
 • ÚEV Kobela a
 • ÚEV Cúdeninský močiar
vyhlásené za prírodné rezervácie a
 • ÚEV Pavúkov jarok,
 • ÚEV Konopiská,
 • ÚEV Čiližské močiare (účinnosť od roku 2010),
 • ÚEV Boršiansky les (účinnosť od roku 2010),
 • ÚEV Stretavka (účinnosť od roku 2010) a
 • ÚEV Marhecké rybníky (účinnosť od roku 2010)
vyhlásené ako chránené areály.
Zabezpečila sa tiež ochrana časti ÚEV Bratislavské luhy, keď bola v rámci jeho územia vyhlásená PR Slovanský ostrov (účinnosť od roku 2010) a prevyhlásila sa PR Šúr, ktorá v sebe zahŕňa ÚEV s rovnomenným názvom.
 
V roku 2010 bolo vyhlásených 8 nových chránených území (CHA) ako súčasti sústavy Natura 2000, z nich 3 nadobudli účinnosť až v roku 2011. Ide o nasledovné ÚEV:
 • ÚEV Lúky pod Besníkom (pôvodný názov Lúky na Besníku),
 • ÚEV Bešiansky polder,
 • ÚEV Šándorky,
 • ÚEV Záhrada,
 • ÚEV Dolné Lazy,
 • ÚEV Soví les (súčasť ÚEV Bratislavské luhy; účinnosť od roku 2011),
 • ÚEV Kotlina (účinnosť od roku 2011),
 • ÚEV Rudava (účinnosť od roku 2011)
vyhlásené ako chránené areály.
 
V roku 2011 došlo k prvému rozšíreniu národného zoznamu území európskeho významu z roku 2004. Na základe požiadaviek EK v zmysle výsledkov biogeografických seminárov a uznesenia vlády SR č. 577 z 31. augusta 2011 bol národný zoznam európskeho významu doplnený o 97 nových lokalít. Zároveň bolo z národného zoznamu vylúčených 6 pôvodných území (SKUEV0394 Jovické rašelinisko, SKUEV0081 Čupák, SKUEV0082 Margitin háj, SKUEV0396 Devínske lúky, SKUEV0122 Šipoltovo a SKUEV0039 Bačkovské poniklece), ktoré boli pôvodne nesprávne zaradené na základe vedeckého omylu a ich vylúčenie odsúhlasila EK. Doplnené lokality zaberajú 11 989 ha, čo tvorí 0,2 % z výmery SR.
 
Celkový podiel ÚEV z rozlohy SR sa zvýšil z 11,7 % na 11,9 % (priemer v EÚ k februáru 2011 bol 13,4 %). Aktuálny celkový počet ÚEV je 473 území s výmerou 584 353 ha.
 
V prípade nelesných biotopov európskeho významu (EV) boli územia doplnené predovšetkým pre biotop nížinných a podhorských kosných lúk (6510), v prípade lesných biotopov EV pre biotop lužných vŕbovo-topoľových a jelšových lesov (91E0) a v prípade druhov EV bolo najviac území doplnených pre číka európskeho (Misgurnus fossilis). Nové lokality sú rozmiestnené v rámci celého Slovenska a väčšinou ide o lokality s menšou výmerou.

Väčšina ÚEV sa nachádza v územiach, ktoré sú alebo boli chránené z národného titulu, t. j. sú národnými parkami, chránenými krajinnými oblasťami, prírodnými rezerváciami atď. Súčasný režim a stupeň ochrany v týchto územiach väčšinou vyhovuje požiadavkám zachovania stavu európsky významných druhov a biotopov, a preto nie je nutné ich znovu vyhlasovať. Vyhlasovanie ÚEV sa teda sústreďuje najmä na lokality doteraz nechránené, ktoré by bez prijatých opatrení mohli byť poškodené alebo degradované. Za nezhoršovanie stavu území Natura 2000 je zodpovedný každý členský štát EÚ.

Územia sa nachádzajú prevažne na lesných pozemkoch (86,2 %), menšia časť na poľnohospodárskom pôdnom fonde (9,5 %). Malá časť sa nachádza na vodných plochách (cca 2 %) a na ostatných plochách (cca 2 %).

V marci 2012 sa uskutočnilo v Bratislava rokovanie s Európskou komisiou s účasťou nezávislých expertov zo Slovenskej akadémie vied, mimovládnych organizácií, Lesov Slovenskej republiky, š. p., Národného lesníckeho centra a neštátnych vlastníkov lesa. Rokovanie sa týkalo dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Európska komisia posudzovala rozšírenie národného zoznamu ÚEV, schváleného uznesením vlády SR č. 577/2011 a následne predloženého EK. Zo záverov rokovania vyplynulo, že pre približne 78 % druhov a biotopov európskeho významu je na Slovensku dostatok území európskeho významu. V najbližšom období však bude potrebné doplniť lokality aj pre zostávajúce biotopy a druhy, najmä ryby.

V roku 2012 pokračovalo vyhlasovanie ÚEV v národných kategóriách chránených území (najmä chránený areál alebo prírodná rezervácia). Územia je povinné vyhlásiť do 6 rokov od ich schválenia EK, čo je v prípade ÚEV predložených v roku 2004 november 2013 resp. január 2014. V roku 2012 bolo vyhlásených necelých 60 % z týchto lokalít. Bolo vyhlásených 15 nových maloplošných chránených území s rozlohou spolu cca 3 250 ha (12 CHA, 2 PR a 1 PP), ktoré sú súčasne územiami európskeho významu, ďalšie boli rozpracované alebo v legislatívnom procese.

V roku 2013 nebolo vyhlásené žiadne ÚEV.

Najmä z dôvodu novelizácie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacej vyhlášky č. 24/2003 Z. z. z 22. mája 2014 a absencie metodiky postupu vyhlasovania ÚEV nebolo v roku 2014 vyhlásené žiadne ÚEV.

V roku 2015 ukončovala ŠOP SR odborný návrh doplnku národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov rokovaní s EK z roku 2012 ohľadne dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Boli zohľadnené všetky relevantné údaje tak, aby bol návrh kvalitný a aby SR naplnila požiadavku dobudovať sústavu Natura 2000. Po dopracovaní a schválení odborného návrhu na MŽP SR sa uskutočnili rokovania s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov v zmysle § 27 zákona o ochrane prírody a krajiny.

V roku 2016 pokračovala príprava projektov ochrany pre vyhlásené ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území. ŠOP SR predložila na MŽP SR 38 projektov ochrany.
Pokračoval aj proces druhej aktualizácie národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov bilaterálnych rokovaní s EK z roku 2012 ohľadne dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Návrh na doplnenie národného zoznamu ÚEV bol predrokovaný s majoritnými štátnymi i neštátnymi vlastníkmi pozemkov. Prerokovanie podľa § 27 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny realizované prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja bolo naplánované až na rok 2017.

V roku 2017 pokračoval na základe rokovaní s EK proces doplnenia národného zoznamu ÚEV. Vykonaná bola aj štandardizácia názvov ÚEV. Druhú aktualizáciu národného zoznamu ÚEV schválila vláda SR uznesením č. 495 dňa 25. októbra 2017. Následne bola databáza a mapy zaslané EK. Bolo vydané opatrenie MŽP SR zo 7. decembra 2017 č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam ÚEV (oznámenie č. 353/2017 Z. z.). Opatrenie bolo uverejnené aj v čiastke 6/2017 Vestníka MŽP SR.

Celkový počet ÚEV sa tak zvýšil zo 473 na 642 ÚEV, t. j. o 169 lokalít. Podiel ÚEV z rozlohy Slovenska sa zvýšil z 11,92 % na 12,56 % (615 261,5 ha), pričom priemer pre suchozemské ÚEV v celej EÚ je 13,84 % (podľa údajov EK z februára 2018). V rámci nich podiel poľnohospodárskych pozemkov činí 6,3 % a podiel lesných pozemkov 83,9 %.

Aj v roku 2017 pokračovala príprava projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo národnej sústavy CHÚ. Pripravené boli 3 návrhy nariadení vlády, ktorými sa vyhlasuje CHA Čenkov, CHA Vinište, CHA Bradlo. Spracovaných bolo 20 nových6 aktualizovaných projektov ochrany, ktoré boli zaslané na MŽP SR so žiadosťou o súhlas s ich predrokovaním s dotknutými vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov.

Dňa 1. januára 2018 nadobudlo účinnosť opatrenie zo 7. decembra 2017 č. 1/2017. Opatrením sa ustanovuje doplnok národného zoznamu ÚEV v súlade s uznesením vlády SR č. 495/2017 z 25. októbra 2017 o Druhej aktualizácii národného zoznamu ÚEV.
V roku 2018 prebiehalo hodnotenie dostatočnosti aktualizovaného národného zoznamu ÚEV zo strany EK. Predchádzali mu rokovania s EK, kde bolo snahou ŠOP SR obhájiť dostatočnosť vymedzenia ÚEV (A, B, C etapy) pre všetky druhy a biotopy EV. Oficiálne závery z rokovaní s EK sú ešte predmetom konzultácií.
ŠOP SR v roku 2018 pokračovala v príprave projektov ochrany pre vyhlásenie ÚEV, ktoré sú úplne alebo čiastočne mimo národnej sústavy CHÚ. Bolo spracovaných 24 nových projektov ochrany a aktualizovaných podľa požiadaviek MŽP SR ďalších 21 projektov ochrany. Na okresné úrady (OÚ) v sídle kraja bolo zaslaných 12 projektov ochrany, oznámením zámeru z ich strany začal schvaľovací proces u 7 projektov ochrany a ukončený proces prerokovávania bol v prípade 12 území, ktoré boli po vyhodnotení pripomienok zaslané na MŽP SR do ďalšieho schvaľovacieho procesu.

 

CHVÚ

Chránené vtáčie územia (CHVÚ) sú novšia kategória chráneného územia zavedená do národného právneho systému ide o lokality vyhlásené za chránené na základe kritérií stanovených v smernici Európskeho Parlamentu a Rady č. 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch).

Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území (nCHVÚ) schválila vláda SR uznesením č. 636/2003 dňa 9. júla 2003. V zmysle § 26 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny zoznam vtáčích území obsahuje názov lokality a katastrálne územie navrhovaného chráneného vtáčieho územia, výmeru lokality a odôvodnenie návrhu ochrany. Národné zoznamy chránených vtáčích území a území európskeho významu boli doručené Európskej komisii dňa 28. apríla 2004.

Uznesením vlády SR č. 345 zo dňa 25. mája 2010 bol Národný zoznam CHVÚ zmenený, vylúčené boli z neho 2 územia (Boheľovské rybníky a Trnavské rybníky) a na pokyn Európskej komisie bolo doplnených 5 nových území (Levočské vrchy, Chočské vrchy, Čergov, Slovenský raj a Špačince - Nižná).

Zoznam obsahuje v súčasnosti 41 území s výmerou 1 282 811 ha, čo predstavuje 26,16 % rozlohy SR.

V roku 2012 bolo vyhlásené posledné územie z národného zoznamu chránených vtáčích území – CHVÚ Levočské vrchy, pričom vyhláška nadobudla účinnosť v roku 2013.
 
K roku 2012 vláda SR schválila všetkých 41 chránených vtáčích území.

Aktualizovaný zoznam CHVÚ (ŠOP SR; k 31.12.2018)

Na lesných pozemkoch sa nachádza viac ako 64 % území, na poľnohospodárskych pozemkoch viac ako 28 %.V roku 2014 pokračoval zber údajov formou monitoringu a ďalšieho mapovania výberových (kritériových) druhov vtákov ako podklad pre pripravované programy starostlivosti o vybrané CHVÚ. Dňa 1. januára 2014 nadobudla účinnosť vyhláška č. 466/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 440/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Prebiehala tiež príprava novelizácie vyhlášky č. 202/2010 Z. z, ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie.

V roku 2015 boli v rámci projektu ŠOP SR „Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 2. etapaspracované programy starostlivosti (PS)34 z celkového počtu 41 CHVÚ (Bukovské vrchy, Cerová vrchovina, Porimavie, Dolné Pohronie, Dolné Považie, Dubnické štrkovisko, Horná Orava, Košická kotlina, Kráľová, Laborecká vrchovina, Malá Fatra, Medzibodrožie, Muránska planina, Nízke Tatry, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Slanské vrchy,  Sĺňava, Slovenský kras, Strážovské vrchy, Tatry, Tribeč, Veľká Fatra, Veľkoblahovské rybníky, Vihorlatské vrchy, Volovské vrchy, Ondavská rovina, Žitavský luh, Chočské vrchy, Čergov, Slovenský raj, Špačinsko-nižianske polia).

V roku 2016 bolo dopracovaných a prerokovaných v zmysle § 50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov prvých 6 programov starostlivosti.

V roku 2017 Vláda SR schválila PS6 CHVÚ - Horná Orava, Kráľová, Sĺňava, Veľkoblahovské rybníky, Špačinsko-nižnianske polia a Dolné Pohronie, všetky na roky 2017 – 2046. Na MŽP SR bolo predložených ďalších 8 PS o CHVÚ a boli zabezpečené kroky pre ich verejné prerokovávanie prostredníctvom OÚ v sídle kraja. Na MŽP SR boli predložené odborné návrhy ďalších PS o CHVÚ.

Aj v roku 2018 pokračovala ŠOP SR v spolupráci s MŽP SR a OÚ v sídle kraja v procese dopracovania odborných návrhov programov starostlivosti o CHVÚ. Vláda SR schválila v roku 2018 PS o 7 CHVÚ - Dolné Považie, Dubnické štrkovisko, Košická kotlina, Ondavská rovina, Ostrovné lúky, Parížske močiare a Poiplie, všetky na roky 2018 – 2047.

Všetky schválené programy starostlivosti sú dostupné na stránke MŽP SR.

 

Prehľad vzájomného prekryvu území sústavy Natura 2000 Prehľad prekryvu území sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území

Zdroj: ŠOP SR
* v zátvorke je uvedený podiel prekryvu z celkovej výmery SR.

 

Medzinárodné porovnanieKontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk