Náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch

Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2021

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí vývoj výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch (finančné platby) vyplývajúcich najmä zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Jednotka indikátora

eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

  • Bežné obhospodarovanie je
  1. obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy v súlade s osobitným predpisom (§ 1 až 8 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov),
  2. bežné hospodárenie v lesoch (§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z.) bez obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe,
  3. hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov (napríklad § 32 zákona č. 50/1976 Zb., § 27 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 56 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z.).
(zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)
  • Bežným hospodárením v lesoch je taký spôsob vykonávania obnovy lesa, výchovy lesa, ťažby, prepravy dreva, sprístupňovania lesa, lesníckotechnických meliorácií, zahrádzania bystrín a ochrany lesa, ktorý pri dodržaní ustanovení tohto zákona umožňuje v súlade s princípmi trvalo udržateľného hospodárenia racionálne využívanie všetkých jeho funkcií; pri plánovaných opatreniach ide o návrh hospodárskych opatrení programu starostlivosti o lesy pred uplatnením osobitného režimu hospodárenia.

(§ 2 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

 

Metodika:

Stanovenie a výpočet finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku sa riadi prostredníctvom nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku, konkrétne v § 3 Spôsob výpočtu finančnej náhrady na lesnom pozemku (vrátane prílohy č. 2).
 

Zdroj dát:

NLC

 

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Programové vyhlásenie vlády na obdobie rokov 2021 – 2024

ZODPOVEDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZMENA KLÍMY: V prípade obmedzenia hospodárenia v národných parkoch a v iných chránených územiach budú súkromní vlastníci primerane odškodnení, prednostne zámenou pozemkov, dlhodobým prenájom alebo zmluvnou ochranou. Sprehľadníme a zjednotíme formu poskytovania nárokovateľných kompenzácií za obmedzenie hospodárenia v chránených územiach. Vlastníkov budeme o možnosti nárokovať si kompenzácie informovať.

ZVÝŠENIE POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV S DÔRAZOM NA ZODPOVEDNÉ HOSPODÁRENIE S PÔDOU A S LESMI LESNÍCTVO: Majitelia súkromných lesov budú za majetkovú ujmu z titulu ochrany prírody vždy riadne a včas odškodnení.

 

Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).
Opatrenie C.5.1: Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou.
  • Úloha 110. Realizovať výkup, nájom alebo zámenu pozemkov v lokalitách Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy na lesnej pôde alebo finančné náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania v zmysle platnej legislatívy.
  • Úloha 112. Vypracovať a schváliť projekty ochrany pre všetky identifikované zvyšky pralesov a prírodných lesov, ktoré sú mimo maloplošných chránených území (na základe výsledkov mapovania) a určiť výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania vo vybraných najcennejších (v rámci SR) pralesoch a prírodných lesoch.

 

Národný lesnícky program Slovenskej republiky (2007)
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie (Zlepšovať súdržnosť a medzisektorovú spoluprácu s cieľom zosúladenia hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov na rôznych organizačných a inštitucionálnych úrovniach)
 
Priorita 16: Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti
Rámcové ciele v priorite 16
  • 48 Riešenie problému nedostatočnej kompenzácie náhrad za obmedzenie realizácie vlastníckych práv.
 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania v lesnom hospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2020 sa náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch vyplatili len neštátnym lesným podnikom, a to vo výške 6,666 mil. eur, pričom ŠOP SR posúdila 123 žiadostí v 81 lokalitách (MCHÚ, A-zóny NP a CHKO).
  • Oproti roku 2005 bol zaznamenaný nárast vyplatených náhrad o cca 436 %.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Pozitivny trend Pozitivny trend emo_smile
Oproti roku 2005 došlo k výraznému nárastu predmetných náhrad. Strednodobo došlo opäť k nárastu náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania. Medziročne výška priznaných náhrad narástla.

Sumárne zhodnotenie

 

Podrobné zhodnotenie

Najvyšší podiel na obmedzeniach realizácie vlastníckych práv v lesoch majú najmä zákony: 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 326/2005 Z. z. o lesoch, stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, 70/1998 Z. z. o energetike.
 
Náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania doposiaľ umožňuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý sa zaoberá náhradou škody na lesnom majetku a náhradou za obmedzenie vlastníckych práv. Ustanovuje možnosť uplatnenia náhrady najmä pri vyňatí a obmedzení využívania na lesnom pozemku, lesnom poraste, v dôsledku zvýšenia nákladov a pri osobitnom režime hospodárenia. Zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách je od roku 2004 štátnym subjektom znemožnené uplatňovať si náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.
 
V dôsledku nedostatku finančných prostriedkov a zložitosti preukazovania ujmy zo strany vlastníkov lesných pozemkov sa proces náhrady ujmy v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny v minulosti spomalil resp. zastavil. Nové impulzy na lepšie a efektívnejšie riešenie tejto problematiky prišli s novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny (zákon č. 506/2013 Z. z.) a z rozšírenia početnosti ekonomických nástrojov náhrady ujmy. Okrem finančnej náhrady sa počíta s výkupom lesov, nájmom, objednávkou zabezpečovania úžitku príslušnej prírodno-ochrannej funkcie lesa a finančnou úhradou, ako aj vhodnou kombináciou týchto nástrojov.
 
Finančné nároky za obmedzenie bežného obhospodarovania lesných pozemkov z dôvodov ochrany prírody a krajiny sa uplatňujú najmä v pásmach 5. a 4. stupňa ochrany; v pásmach 2. a 3. stupňa ochrany sa doteraz nároky uplatňovali len v obmedzenom rozsahu.
 
Celkovo možno konštatovať, že implementáciou Natura 2000 dochádza k ďalšiemu obmedzeniu hospodárenia v lesoch, a to nie len na jej nových chránených územiach, ale aj vo väčšine už predtým chránených území so stupňami ochrany 2. až 4.

Štátne podniky nemali právny nárok na úhradu náhrady vzniknutej v predchádzajúcich rokoch, čo má výrazne negatívny dopad na výsledok hospodárenia.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk