Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Lesy a chránené územia

Dátum poslednej aktualizácie 15.12.2015

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí prienik lesov a chránených území (CHÚ) národnej i európskej (NATURA 2000) sústavy v zmysle výmery, resp. podielu lesných pozemkov (LP) s obmedzeným hospodárením v dôsledku rôznych stupňov ochrany (SO) prírody a kategórií CHÚ, ako aj lesnatosť v CHÚ.
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Národný lesnícky program (2007)
 
Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1: Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Rámcový cieľ (3): V spolupráci s MŽP SR vytvárať zdroje na realizáciu prírode blízkeho obhospodarovania lesov, v ktorých je prioritná funkcia ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Priorita 2: Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky
Rámcový cieľ (6): Zabezpečovanie primeranej dopravnej prístupnosti lesov, ktorej rozšírenie uskutočňovať s ohľadom na zásady ekologického obhospodarovania lesov. Pri výstavbe lesnej dopravnej siete vytvoriť podmienky na používanie technológií maximálne šetriace prírodné prostredie.
Priorita 3: Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity
Rámcový cieľ (7): Zachovať a v odôvodnených prípadoch primerane zlepšovať biologickú diverzitu v lesoch s prevládajúcimi ekologickými a sociálnymi funkciami.
Rámcový cieľ (9): Vytvoriť právne, technické a ekonomické predpoklady na aktívnu diferencovanú starostlivosť o lesné ekosystémy v chránených územiach v závislosti od ich prirodzenosti a zachovalosti, na ochranu, udržanie a zlepšenie stavu biotopov, druhov a procesov, ktoré v nich prebiehajú (prehodnotenie rozsahu chránených území, riešenie vzťahu medzi lesným hospodárstvom a ochranou prírody a krajiny, zosúladením všeobecne záväzných právnych predpisov, financovanie osobitného režimu hospodárenia v chránených územiach, náhrada ujmy a pod.).
 
Strategický cieľ 2: Zlepšovanie a ochrana životného prostredia
Priorita 5: Zvýšiť ochranu lesov
Rámcový cieľ v priorite 5: Zintenzívnenie výskumu škodlivých činiteľov s cieľom čo najrýchlejšieho získania relevantných informácií o ich pôsobení a prípravy opatrení pre lesnícku prax a systémové riešenie kalamitných situácií vo vyšších stupňoch ochrany (4. a 5. stupeň), ktoré bude rešpektovať ekologicky, ekonomicky i sociálne najvhodnejší variant.
 
Strategický cieľ 3: Zlepšovanie kvality života
Priorita 7: Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov
Rámcový cieľ (21): Zabezpečenie maximálnej funkčnej účinnosti lesov s prevládajúcimi ochrannými – ekologickými a sociálnymi funkciami prostredníctvom udržania a zlepšovania ich vitality a stability, na tento účel zdokonaľovať diferencované zásady starostlivosti o tieto lesy, ich zakladania, pestovania a obnovy.
Rámcový cieľ (24): Vytváranie podmienok pre minimalizáciu náhodných ťažieb a ich negatívnych dôsledkov na plnenie funkcií lesov.
Priorita 8: Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka
Rámcový cieľ (25): Uplatňovanie špecifických foriem podnikania, služieb, marketingu a poradenstva v lesníctve na zlepšenie ekonomicko-sociálnych parametrov vidieka.
 
Strategický cieľ 4: Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti
Priorita 9: Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť multifunkčného lesníctva
Rámcový cieľ (27): Prehodnotenie navrhovanej sústavy území európskeho významu a vtáčích území a zhodnotenie vplyvu jej rozsahu na konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva.
Priorita 11: Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb.
Rámcový cieľ (31): Postupné dosahovanie celospoločenskej akceptácie mimoprodukčných (verejnoprospešných – ekologických a sociálnych) funkcií ako externalít lesného hospodárstva.
 
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie
Priorita 15: Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi lesy a lesné hospodárstvo
Rámcový cieľ (44): Zlepšiť súdržnosť a medzisektorovú spoluprácu medzi lesným hospodárstvom a súvisiacimi odvetviami a rezortmi s cieľom zosúladenia hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov.
Rámcový cieľ (45): Zapracovať ciele národného lesníckeho programu do súvisiacich rezortných politík a programov.
Priorita 16: Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti
Rámcový cieľ (48): Riešenie problému nedostatočnej kompenzácie náhrad za obmedzenie realizácie vlastníckych práv.

 

Akčný plán NLP SR na roky 2009-2013 (2008)
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 1 / Rámcový cieľ (3):
Opatrenie: Vypracovať jednotný metodický postup na zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch v chránených územiach, vrátane technických, legislatívnych, ekonomických a organizačných otázok.
Vylíšenie časti lesov s najvyšším stupňom ochrany, v ktorých sa uplatnením prírode blízkeho obhospodarovania, v súlade s programom starostlivosti, zabezpečí udržanie stavu biotopu alebo jeho zlepšenie a zvýši sa ich ekologická stabilita.
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 2 / Rámcový cieľ (6):
Opatrenie: Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete (LCS) vo vzťahu k vplyvom na životne prostredie a navrhnúť parametre a hustotu LCS v chránených územiach.
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 3 / Rámcový cieľ (7):
Opatrenie: Udržiavať priaznivý stav lesa (biotopov a druhov) v chránených územiach uplatňovaním prírode blízkeho hospodárenie v jednotlivých lesníckych činnostiach.
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 3 / Rámcový cieľ (9):
Opatrenie: Vedecky prehodnotiť rozsah národnej sústavy chránených území, území európskeho významu i chránených vtáčích území; v prípade prekryvu národnej sústavy s územiami NATURA 2000 zosúladiť predmet ich ochrany.
 
Strategický cieľ 3 / Priorita 7 / Rámcový cieľ (21):
Opatrenie: Vypracovať konkrétne manažmentové opatrenia pre takéto lesy v chránených územiach zamerané na zlepšovanie ich funkčnosti a vychádzajúce z ich aktuálneho stavu, programov starostlivosti a platných lesných hospodárskych plánov.
 
Strategický cieľ 3 / Priorita 7 / Rámcový cieľ (24):
Opatrenie: Vypracovať modely hospodárenia pre chránených územiach v nadväznosti na programy starostlivosti a v súlade so záujmami ochrany prírody (priaznivá veková štruktúra, drevinové zloženie, určiť minimálne zastúpenie pionierskych drevín a i.).
 
Strategický cieľ 3 / Priorita 8 / Rámcový cieľ (25):
Opatrenie: Zlepšenie informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesov v chránených územiach o možnostiach špecifických foriem podnikania, služieb a marketingu. Vytvorenie funkčných komunikačných kanálov.
 
Strategický cieľ 4 / Priorita 11 / Rámcový cieľ (31):
Opatrenie: Posúdiť reálne možnosti dosahovania celospoločenskej akceptácie mimoprodukčných funkcií ako externalít lesného hospodárstva s ohľadom záujmy ochrany prírody v chránených územiach.

 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
 
Kľúčový cieľ do roku 2020
Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.
 
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu.
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).

 

 
Oblasť A / Cieľ A.1:
Opatrenie A1.2: Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií.
 
Oblasť C / Cieľ C.5:
Opatrenie C5.1: Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou.
 • Úloha 114. Navrhnúť odporúčané spôsoby obhospodarovania prírodných lesov a pravidlá pre starostlivosť o les v územiach Natura 2000 a na základe 25 ročných výsledkov využívania hospodárenia v lesoch podľa systému „Pro Silva“ vyhodnotiť prínos pre udržanie a zvyšovanie biodiverzity lesných ekosystémov
Opatrenie C5.2: Integrovať opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia.
 • Úloha 116. Zabezpečiť mechanizmus integrovaných programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia
 • Úloha 118. Meniť v rámci programov starostlivosti o les kategórie lesa v národných parkoch v súlade s platnou legislatívou v ochrane prírody a krajiny
Opatrenie C5.3: Zabezpečiť implementáciu Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve Karpatského dohovoru.

 

Kľúčová otázka

Aký je podiel chránených území na lesných pozemkoch?

Kľúčové zistenia

 • V rámci rozlohy lesov zaberali chránené územia v roku 2014 (vrátane území NATURA 2000) 1 149 865 ha, čo predstavovalo 57,1 % z celkovej výmery LP. Táto výmera oproti predchádzajúcemu roku 2013 vzrástla o 0,9 % a v porovnaní s rokom 2007 (odkedy sú dostupné údaje) narástla o 2,1 %.
 • Nárast rozlohy LP v CHÚ je možné konštatovať hlavne po roku 2004 v súvislosti so schválením nových európsky chránených území (NATURA 2000) súvisiacim so vstupom SR do EÚ. Obhospodarovanie lesa je celkom vylúčené až v najprísnejšom 5. stupni ochrany (76 433 ha).
 • Výmera lesov vo vtáčích územiach (CHVÚ) je viac-menej stabilná a k roku 2014 činila cca 835 319 ha (výmera po prvýkrát počíta s presnou výmerou vojenských lesov). Pretrváva trend jej pomalého nárastu v dôsledku zvyšovania lesnatosti týchto území. Výmera lesov v územiach európskeho významu (ÚEV) predstavuje 411 423 ha (po započítaní presnej výmery vojenských lesov).
 • Celková výmera porastovej pôdy v národnej sústave CHÚ v roku 2014 bola cca 790 925 ha, pričom trendom je dlhodobý pomalý nárast tejto výmery z dôvodu postupného zvyšovania lesnatosti.
 
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2000 Posledná medziročná zmena
emo_none emo_smile emo_smile
Údaje sú k dispozícii len od roku 2007. Údaje sú k dispozícii len od roku 2007. Odvtedy došlo k nárastu rozlohy lesov s obmedzeniami ochrany prírody. Podiel chránených území na lesných pozemkoch medziročne vzrástol.

Sumárne zhodnotenie

Lesy s hospodárením obmedzeným jednou alebo viacerými kategóriami CHÚ (2014)
Zdroj: MŽP SR, NLC-ÚLZI
Poznámka: CHVÚ - chránené vtáčie územia

 

Stupne ochrany (SO) na lesných pozemkoch
Stupne ochrany na lesných pozemkoch
Zdroj: MŽP SR, NLC-ÚLZI
Poznámka: aktualizované k roku 2011

 

Podrobné zhodnotenie

 
Zriaďovanie chránených území (CHÚ) a starostlivosť o ne je nástrojom realizácie územnej ochrany, ktorá má prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, k ochrane a trvalému udržiavaniu prírodných zdrojov, k záchrane prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability.

Chránené územia sa vyhlasujú za účelom ochrany najvýznamnejšieho prírodného dedičstva, pričom častokrát ide o zachovalé časti lesných ekosystémov. Lesy majú teda nezastupiteľné miesto pri tvorbe a ochrane prírody a krajiny, pokrývajú 72,7 % osobitne chránených území (830 330 ha) a sú ich cennou súčasťou.
 
Sústava CHÚ v SR pozostávala k roku 2014 z 9 NP, 14 CHKO a 1 109 tzv. „maloplošných“ chránených území (MCHÚ), medzi ktoré patria NPR, PR, NPP, PP, CHA a CHKP. Celková výmera osobitne chránenej prírody činila 1 142 143 ha, čo predstavuje 23,3 % z územia Slovenska.

Najvyšší 5. stupeň ochrany vyžaduje vylúčenie zásahov človeka a celý vývoj ponecháva na prírodu, keďže rezervácie predstavujú najzachovalejšie časti lesných ekosystémov s pôvodným drevinovým zložením, vhodnou štruktúrou a samostatným prirodzeným obnovovaním. V 2. až 4. stupni je o.i. obmedzené hlavne používanie pesticídov a hnojív, výstavba lesných ciest a ďalších objektov, zber lesných plodov a výkon práva poľovníctva. Z pohľadu LH je ale diskutabilné a nie isté, že stupne ochrany zaručia zachovanie týchto prírodných hodnôt, resp. predmetu ochrany.

Celková výmera území európskej sústavy NATURA 2000 (prekrývajúce sa lokality ÚEV a CHVÚ sú započítané len raz) na Slovensku k roku 2014 je 1 444 010 ha. Prekryv území európskej siete NATURA 2000 s národnou sieťou CHÚ je 778 897 ha.
 
Pripravované rozširovanie sústavy ÚEV z dôvodu nedostatočného pokrytia niektorých biotopov a druhov sa v roku 2014 nerealizovalo. Rozšírenie sa dotkne najmä lesov v oblasti Slanských vrchov, Volovských vrchov, nížinných oblastí Slovenska, predpokladá sa rozšírenie ÚEV Čergov a niektorých ďalších oblastí.
V roku 2014 nedošlo k pokroku vo vyhlasovaní existujúcich ÚEV do národných kategórií chránených území. V najbližšom období je však možné očakávať určité zmeny výmery ÚEV ako aj nárast podielu  štvrtého a piateho stupňa ochrany v nich.
 
Očakáva sa rovnako aj nárast výmery národnej sústavy v blízkej budúcnosti, spôsobený vyhlasovaním ÚEV za územia národných kategórií, ktorý pretrvá až do vyhlásenia všetkých 473 území (vrátane navrhovaných doplnkov sústavy Natura 2000).

 

Výmera porastovej pôdy podľa stupňov ochrany kategórií chránených území ku dňu 31.12.2014
Chránené územia Stupeň ochrany (ha) Spolu
1 2 3 4 5
Chránené krajinné oblasti (CHKO)/1 0 325 259 0 0 0 325 259
Národné parky (NP)/1 0 0 207 409 0 0 207 409
Ochranné pásma NP 0 135 040 0 0 0 135 040
Zóny CHKO/2 a NP/3
(výmera v ha po odpočítaní plochy MCHÚ)
 
 
 A 1 429 1 429
 B 2 316 2 316
 C 13 658 13 658
 D 17 451 17 451
Maloplošné chránené územia (MCHÚ) (Národné) prírodné rezervácie ((N)PR)/3 0 19,56 0 4 451 74 515 78 986
(Národné) prírodné pamiatky ((N)PP) 0 0 0 465 489 955
Chránené krajinné prvky (CHKP) 0 0 0 0 0 0
Chránené areály (CHA) 0 988 2065 805 0 3858
Ochranné pásma MCHÚ 0 0 387 4177 0 4564
Územia európskeho významu (ÚEV) – mimo národnej siete CHÚ 0 67 768 0 0 0 67 768
Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – mimo ÚEV a národnej siete CHÚ 291 173 0 0 0 0 291 173
Spolu 291 173 546 526 223 519 12 214 76 433 1 149 865
Zdroj: MŽP SR, NLC
1 výmera po odrátaní MCHÚ
2 zatiaľ sú zónované nasledujúce  CHKO: Horná Orava
3 zatiaľ sú zónované nasledujúce  NP: PIENAP
Výmery  v tabuľke zahŕňajú aj  vojenské lesy

 

Prehľad prekryvu národnej sústavy chránených území a sústavy Natura 2000 k 31.12.2014
  Celková výmera
(ha)
z toho prekryv s národnou sieťou (ha) Výmera LP*
(ha)
z toho prekryv s národnou sieťou (ha)
ÚEV 584 353 504 395 479 191 411 423
CHVÚ 1 310 607 666 621 835 319 492 958
Vzájomný prekryv ÚEV a CHVÚ 450 223 391 392 374 553 296 365
Celková výmera siete Natura 2000
(prekrývajúce sa ÚEV a CHVÚ sa započítajú len raz)
1 444 270 779 625 939 957 608 016
Zdroj: MŽP SR, vypracoval NLC
* Výmery v tabuľke  po prvý krát zahŕňajú vojenské lesy

 

Lesnatosť chránených území* v SR

Zdroj: SAŽP
* len v rámci národnej sústavy chránených území

 

Chránené krajinné oblasti

K roku 2014 bolo na Slovensku 14 chránených krajinných oblastí s výmerou 522 582 ha. V rámci chránených krajinných oblastí sa nachádzalo 246 maloplošných chránených území o výmere 12 469 ha spolu s ochrannými pásmami (2,4 % rozlohy CHKO). Výmera lesov v CHKO činila 70,6 %.

Národné parky

Na Slovensku sa nachádzalo k roku 2014 celkom 9 národných parkov o výmere 317 890 ha. Ochranné pásma (OP) tvorili 270 128 ha. Celkovo sa na území NP nachádzalo 212 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s OP) 72 603 ha (22,8 % z územia NP) a na území OP NP to bolo 68 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich OP) 2 487 ha (0,9 % z územia OP NP). Výmera lesov v NP a ich ochranných pásmach činila okolo 72,5 %.

Maloplošné chránené územia (MCHÚ)

Celkový počet MCHÚ na Slovensku k roku 2014 bol 1 109, predstavovali výmeru 111 307 ha a ich OP 8 546 ha. Tvorili spolu 2,44 % územia Slovenska.
Na území mimo CHKO, NP a OP NP v tzv. voľnej krajine sa nachádzalo 583 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s OP) 32 287 ha (27 % z celkovej výmery MCHÚ (vrátane ich OP) v SR a 0,9 % z rozlohy tzv. voľnej krajiny). Výmera lesov v MCHÚ (bez OP) činila 72,8 %.

MCHÚ na lesných pozemkoch predstavujú zvyšky najzachovalejších lesných spoločenstiev národného i európskeho významu. Tvoria ich lesné porasty so štruktúrou pralesových, prírodných alebo prirodzených lesov a na ne viazané rastlinné spoločenstvá, ktoré sú ľudskou činnosťou málo pozmenené alebo ich výskyt je výrazne priestorovo obmedzený. Vyskytujú sa od lužných lesov až po pásmo kosodreviny.
 
Celkový podiel osobitne chránenej prírody v SR (pri započítaní kategórie CHVÚ a ÚEV v rámci 1. stupňa ochrany) predstavoval cez 57 % rozlohy lesných pozemkov. V lesoch sa dnes teda na mnohých miestach stretávajú záujmy lesníkov so záujmami ochrancov prírody. Vzniká tým aj ujma lesnému hospodárstvu z obmedzenia bežného obhospodarovania ročne vo vysokej sume. Preto sa navrhuje prehodnocovať rozsah chránených území a stupne ochrany na lesných pozemkoch, vrátane ich zonácie.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Chránené územie je geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany.
(Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite)

 • Územnou ochranou prírody a krajiny sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany (SO). Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je chránené celé územie SR (1.stupeň ochrany). Medzi osobitne chránené územia (2. až 5. stupeň ochrany) patria národné parky a chránené krajinné oblasti (tzv. „veľkoplošné“ CHÚ) a chránené areály, (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky (tzv. „maloplošné“ CHÚ). Národnú sústavu CHÚ tvoria osobitne chránené územia vyhlásené podľa spomínaného zákona.
 
 • V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sa pod chránenými územiami rozumejú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu:
- chránená krajinná oblasť (CHKO) s 2. stupňom ochrany (SO),
- národný park (NP) s 3. SO,
- chránený areál (CHA) s 3., 4., alebo 5. SO,
- prírodná rezervácia (PR) a národná prírodná rezervácia (NPR) so 4. alebo 5. SO,
- prírodná pamiatka (PP) a národná prírodná pamiatka (NPP) so 4. alebo 5. SO,
- chránený krajinný prvok (CHKP) s 2., 3., 4. alebo 5. SO a
- chránené vtáčie územie (CHVÚ), v ktorom sa vymedzuje zoznam zakázaných činností s negatívnym vplyvom na predmet ochrany.

Na základe stavu biotopov možno CHÚ členiť na 4 zóny: A (pre ktorú platí 5. SO), B (4. SO), C (3. SO) a D (2. SO).

 • Územia európskeho významu (ÚEV) - nie sú novou kategóriou chráneného územia, ich vymedzenie vyplýva pre členské štáty Európskej únie zo smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín („smernica o biotopoch“).
Územím európskeho významu podľa §26 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,
a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodárstva.

 • Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - novšia kategória chráneného územia zavedená do národného právneho systému v súvislosti s transpozíciou smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, neskôr nahradenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch), ktorá za jediné a najdôležitejšie kritérium výberu lokalít považuje vedecké – ornitologické kritériá.
Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia (§26 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
 
 • Les (podľa § 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch) je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom a lesným porastom je súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch.

 • Lesné pozemky sú (podľa § 3 ods.1 zákona o lesoch) pozemky:
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

 

Metodika:

Vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich označenie je upravené v Štvrtej hlave zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 50 – 53).

 

Zdroj dát:

NLC, ŠOP SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: