Preskočit na obsah
Tlačiť   PDF

Lesy a chránené územia

Dátum poslednej aktualizácie 15.12.2021

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí prienik lesov a chránených území (CHÚ) národnej i európskej (NATURA 2000) sústavy v zmysle výmery, resp. podielu lesných pozemkov (LP) s obmedzeným hospodárením v dôsledku rôznych stupňov ochrany (SO) prírody a kategórií CHÚ, ako aj lesnatosť v CHÚ.
 

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Strategický cieľ 1: Podpora ekologického obhospodarovania lesov
Priorita 1: Podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch
Rámcový cieľ (3): V spolupráci s MŽP SR vytvárať zdroje na realizáciu prírode blízkeho obhospodarovania lesov, v ktorých je prioritná funkcia ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Priorita 2: Podporovať rozvoj a využívanie environmentálne vhodných technológií a techniky
Rámcový cieľ (6): Zabezpečovanie primeranej dopravnej prístupnosti lesov, ktorej rozšírenie uskutočňovať s ohľadom na zásady ekologického obhospodarovania lesov. Pri výstavbe lesnej dopravnej siete vytvoriť podmienky na používanie technológií maximálne šetriace prírodné prostredie.
Priorita 3: Podporovať zachovanie, zlepšovanie a zvyšovanie biodiverzity
Rámcový cieľ (7): Zachovať a v odôvodnených prípadoch primerane zlepšovať biologickú diverzitu v lesoch s prevládajúcimi ekologickými a sociálnymi funkciami.
Rámcový cieľ (9): Vytvoriť právne, technické a ekonomické predpoklady na aktívnu diferencovanú starostlivosť o lesné ekosystémy v chránených územiach v závislosti od ich prirodzenosti a zachovalosti, na ochranu, udržanie a zlepšenie stavu biotopov, druhov a procesov, ktoré v nich prebiehajú (prehodnotenie rozsahu chránených území, riešenie vzťahu medzi lesným hospodárstvom a ochranou prírody a krajiny, zosúladením všeobecne záväzných právnych predpisov, financovanie osobitného režimu hospodárenia v chránených územiach, náhrada ujmy a pod.).
 
Strategický cieľ 2: Zlepšovanie a ochrana životného prostredia
Priorita 5: Zvýšiť ochranu lesov
Rámcový cieľ v priorite 5: Zintenzívnenie výskumu škodlivých činiteľov s cieľom čo najrýchlejšieho získania relevantných informácií o ich pôsobení a prípravy opatrení pre lesnícku prax a systémové riešenie kalamitných situácií vo vyšších stupňoch ochrany (4. a 5. stupeň), ktoré bude rešpektovať ekologicky, ekonomicky i sociálne najvhodnejší variant.
 
Strategický cieľ 3: Zlepšovanie kvality života
Priorita 7: Zachovávať a zlepšovať ochranné funkcie lesov
Rámcový cieľ (21): Zabezpečenie maximálnej funkčnej účinnosti lesov s prevládajúcimi ochrannými – ekologickými a sociálnymi funkciami prostredníctvom udržania a zlepšovania ich vitality a stability, na tento účel zdokonaľovať diferencované zásady starostlivosti o tieto lesy, ich zakladania, pestovania a obnovy.
Rámcový cieľ (24): Vytváranie podmienok pre minimalizáciu náhodných ťažieb a ich negatívnych dôsledkov na plnenie funkcií lesov.
Priorita 8: Zvyšovať príspevok lesov a lesníctva do rozvoja ekonomiky vidieka
Rámcový cieľ (25): Uplatňovanie špecifických foriem podnikania, služieb, marketingu a poradenstva v lesníctve na zlepšenie ekonomicko-sociálnych parametrov vidieka.
 
Strategický cieľ 4: Zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti
Priorita 9: Zvýšiť dlhodobú konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť multifunkčného lesníctva
Rámcový cieľ (27): Prehodnotenie navrhovanej sústavy území európskeho významu a vtáčích území a zhodnotenie vplyvu jej rozsahu na konkurencieschopnosť a ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva.
Priorita 11: Zhodnocovanie a marketing lesných nedrevných produktov a služieb.
Rámcový cieľ (31): Postupné dosahovanie celospoločenskej akceptácie mimoprodukčných (verejnoprospešných – ekologických a sociálnych) funkcií ako externalít lesného hospodárstva.
 
Strategický cieľ 5: Posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie
Priorita 15: Posilňovať medzirezortnú spoluprácu a koordináciu medzi politikami ovplyvňujúcimi lesy a lesné hospodárstvo
Rámcový cieľ (44): Zlepšiť súdržnosť a medzisektorovú spoluprácu medzi lesným hospodárstvom a súvisiacimi odvetviami a rezortmi s cieľom zosúladenia hospodárskych, ekologických a sociálno-kultúrnych cieľov.
Rámcový cieľ (45): Zapracovať ciele národného lesníckeho programu do súvisiacich rezortných politík a programov.
Priorita 16: Zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb vlastníkov lesných pozemkov a spoločnosti
Rámcový cieľ (48): Riešenie problému nedostatočnej kompenzácie náhrad za obmedzenie realizácie vlastníckych práv.

 

Strategický cieľ 1 / Priorita 1 / Rámcový cieľ (3):
Opatrenie: Vypracovať jednotný metodický postup na zabezpečenie prírode blízkeho hospodárenia v lesoch v chránených územiach, vrátane technických, legislatívnych, ekonomických a organizačných otázok.
Vylíšenie časti lesov s najvyšším stupňom ochrany, v ktorých sa uplatnením prírode blízkeho obhospodarovania, v súlade s programom starostlivosti, zabezpečí udržanie stavu biotopu alebo jeho zlepšenie a zvýši sa ich ekologická stabilita.
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 2 / Rámcový cieľ (6):
Opatrenie: Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete (LCS) vo vzťahu k vplyvom na životne prostredie a navrhnúť parametre a hustotu LCS v chránených územiach.
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 3 / Rámcový cieľ (7):
Opatrenie: Udržiavať priaznivý stav lesa (biotopov a druhov) v chránených územiach uplatňovaním prírode blízkeho hospodárenie v jednotlivých lesníckych činnostiach.
 
Strategický cieľ 1 / Priorita 3 / Rámcový cieľ (9):
Opatrenie: Vedecky prehodnotiť rozsah národnej sústavy chránených území, území európskeho významu i chránených vtáčích území; v prípade prekryvu národnej sústavy s územiami NATURA 2000 zosúladiť predmet ich ochrany.
 
Strategický cieľ 3 / Priorita 7 / Rámcový cieľ (21):
Opatrenie: Vypracovať konkrétne manažmentové opatrenia pre takéto lesy v chránených územiach zamerané na zlepšovanie ich funkčnosti a vychádzajúce z ich aktuálneho stavu, programov starostlivosti a platných lesných hospodárskych plánov.
 
Strategický cieľ 3 / Priorita 7 / Rámcový cieľ (24):
Opatrenie: Vypracovať modely hospodárenia pre chránených územiach v nadväznosti na programy starostlivosti a v súlade so záujmami ochrany prírody (priaznivá veková štruktúra, drevinové zloženie, určiť minimálne zastúpenie pionierskych drevín a i.).
 
Strategický cieľ 3 / Priorita 8 / Rámcový cieľ (25):
Opatrenie: Zlepšenie informovanosti vlastníkov a obhospodarovateľov lesov v chránených územiach o možnostiach špecifických foriem podnikania, služieb a marketingu. Vytvorenie funkčných komunikačných kanálov.
 
Strategický cieľ 4 / Priorita 11 / Rámcový cieľ (31):
Opatrenie: Posúdiť reálne možnosti dosahovania celospoločenskej akceptácie mimoprodukčných funkcií ako externalít lesného hospodárstva s ohľadom záujmy ochrany prírody v chránených územiach.

 

Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.
 
Oblasť A Ochrana prírody
Cieľ A.1 Zastaviť zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov, najmä tých, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stavu.
 
Oblasť C Ochrana biodiverzity v štátnej politike poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybného hospodárstva
Cieľ C.5 Zabezpečiť v rámci realizácie programov starostlivosti o lesy merateľné zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, ktoré sú závislé od vhodného lesného prostredia alebo na ktoré má lesné hospodárstvo zásadný vplyv a zabezpečiť merateľné zlepšenie v oblasti poskytovania ekosystémových služieb v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v porovnaní s referenčným scenárom EÚ (2010).

 

Oblasť A / Cieľ A.1:

Opatrenie A1.2: Zabezpečiť integrovaný manažment významných území založený na ekosystémovom prístupe prostredníctvom prípravy a realizácie programov starostlivosti a ich začlenenia do sektorových koncepcií a stratégií.
 
Oblasť C / Cieľ C.5:
Opatrenie C5.1: Zabezpečiť zachovanie výmery pralesov a prírodných lesov, zabrániť ďalšej fragmentácii a podporiť regeneráciu lesov, pritom zabezpečiť kompenzačné mechanizmy na vykrytie straty za obhospodarovanie a preferovať alternatívne spôsoby využívania lesov s vysokou prírodnou hodnotou.
 • Úloha 114. Navrhnúť odporúčané spôsoby obhospodarovania prírodných lesov a pravidlá pre starostlivosť o les v územiach Natura 2000 a na základe 25 ročných výsledkov využívania hospodárenia v lesoch podľa systému „Pro Silva“ vyhodnotiť prínos pre udržanie a zvyšovanie biodiverzity lesných ekosystémov
Opatrenie C5.2: Integrovať opatrenia týkajúce sa biodiverzity do programov starostlivosti o les aj v súvislosti s integráciou programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia.
 • Úloha 116. Zabezpečiť mechanizmus integrovaných programov starostlivosti o les a programov starostlivosti o chránené územia
 • Úloha 118. Meniť v rámci programov starostlivosti o les kategórie lesa v národných parkoch v súlade s platnou legislatívou v ochrane prírody a krajiny
Opatrenie C5.3: Zabezpečiť implementáciu Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve Karpatského dohovoru.

 

 
Vláda SR deklaruje, že dlhodobý spor lesníkov s ochranármi vyrieši v prospech lesa. Základom bude vypracovanie jednotného zákona o lesoch a ochrane prírody, ktorý odstráni súčasné rozpory. V spolupráci s ochranárskou obcou vykoná revíziu chránených území. V územiach s najvyšším stupňom ochrany bude rešpektovať bezzásahový režim. Hospodárenie v národných parkoch bude prírode blízke, zamerané výhradne na podporu ich cieľov. Všetky sporné otázky sa budú posudzovať spoločným expertnými skupinami lesníkov, ochranárov, krajinárov i ekonómov. Majitelia súkromných lesov budú za majetkovú ujmu z titulu ochrany prírody vždy riadne a včas odškodnení.

 

Kľúčová otázka

Aký je podiel chránených území na lesných pozemkoch?

Kľúčové zistenia

 • V národnej a európskej sústave chránených území na Slovensku sa nachádzajú lesné pozemky s výmerou 1,24 mil. ha čo je 63,6 % z celkovej výmery lesných porastov v SR.
 • Nárast rozlohy LP v CHÚ je možné konštatovať hlavne po roku 2004 v súvislosti so schválením nových európsky chránených území (Natura 2000) súvisiacim so vstupom SR do EÚ. Obhospodarovanie lesa je celkom vylúčené až v najprísnejšom 5. stupni ochrany (87 334 ha).
 • V roku 2020 nedošlo v národnej sústave CHÚ k žiadnym zmenám. Celková výmera porastovej pôdy v národnej sústave CHÚ je cca 784 tis. ha, pričom trendom je dlhodobý pomalý nárast tejto výmery z dôvodu postupného zvyšovania lesnatosti.
 • Výmera lesov vo vtáčích územiach je viac-menej stabilná a k roku 2020 činila cca 896 tis. ha. Výmera lesov v ÚEV predstavuje 516 tis. ha. Celkovo bez prekryvov predstavovala výmera porastovej pôdy na území Natura 2000 v SR okolo 951 tis. ha.
 

Sumárne zhodnotenie

Lesy s hospodárením obmedzeným jednou alebo viacerými kategóriami CHÚ
Mapa: Lesy s hospodárením obmedzeným jednou alebo viacerými kategóriami CHÚ

Zdroj: MŽP SR, NLC-ÚLZI
Poznámka: CHVÚ - chránené vtáčie územia

 

Lesnatosť chránených území* v SR

Mapa: Lesnatosť chránených území v SR
Zdroj: SAŽP
* len v rámci národnej sústavy chránených území

 

Stupne ochrany na lesných pozemkoch
Mapa: Stupne ochrany na lesných pozemkoch
Zdroj: MŽP SR, 2021, NLC-ÚLZI Zvolen 2021
Poznámka: Lokalita UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ je zahrnutá len čiastočne.

 

Podrobné zhodnotenie

Chránené územia sa vyhlasujú za účelom ochrany najvýznamnejšieho prírodného dedičstva, pričom častokrát ide o zachovalé časti lesných ekosystémov. Lesy majú teda nezastupiteľné miesto pri tvorbe a ochrane prírody a krajiny, pokrývajú 72,7 % osobitne chránených území (830 330 ha) a sú ich cennou súčasťou.

 

Národná sústava chránených území

Národná sústava CHÚ v SR pozostáva k roku 2020 z 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a 1 089 tzv. „maloplošných“ chránených území (MCHÚ – prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky a chránené areály). Tieto CHÚ je možné rozčleniť na územia s rôznymi stupňami ochrany (2. až 5.) a je možné k nim vyhlásiť ochranné pásma. Celková výmera osobitne chránenej prírody je 1 147 582 ha, čo predstavuje 23,4 % z územia Slovenska.
 
Najvyšší 5. stupeň ochrany vyžaduje vylúčenie zásahov človeka a celý vývoj ponecháva na prírodu, keďže rezervácie predstavujú najzachovalejšie časti lesných ekosystémov s pôvodným drevinovým zložením, vhodnou štruktúrou a samostatným prirodzeným obnovovaním.
V 2. až 4. stupni je o. i. obmedzené hlavne používanie pesticídov a hnojív, výstavba lesných ciest a ďalších objektov, zber lesných plodov a výkon práva poľovníctva. Z pohľadu LH je ale diskutabilné a nie isté, že stupne ochrany zaručia zachovanie týchto prírodných hodnôt, resp. predmetu ochrany.
 
Celková výmera porastovej pôdy v CHÚ národnej sústavy je približne 784 tis. ha.
 
Výmera LP podľa stupňov ochrany a kategórií chránených území ku dňu 31.12.2020
Chránené územia
Stupeň ochrany (tis. ha)
Spolu
1
2
3
4
5
Chránené krajinné oblasti (CHKO) 1)
0
342,8
0
0
0
342,8
Národné parky (NP) 1)
0
0
195,8
0
0
195,8
Ochranné pásma NP
0
151,8
0
0
0
151,8
Zóny CHKO2) a NP 3)
A
0
0
0
0
6,0
6,0
B
0
0
0
3,0
0
3,0
C
0
0
25,6
0
0
25,6
D
0
21,1
0
0
0
21,1
Maloplošné chránené územia (MCHÚ)
(Národné) prírodné
rezervácie ((N)PR)/4)
0
0
0
11,9
64,4
76,3
(Národné) prírodné
pamiatky ((N)PP)
0
0
0
0,7
0,5
1,2
Chránené krajinné prvky (CHKP)
0
0
0
0
0
0
Chránené areály
(CHA)
0
1,4
3,0
1,2
0
5,6
Ochranné pásma MCHÚ
0
0
1,3
3,4
0
4,7
Zdroj: MŽP SR, vypracoval NLC-LVÚ
1 výmera po odrátaní MCHÚ a zónovaných VCHÚ
2 zatiaľ je zónovaná CHKO Horná Orava
3 zatiaľ sú zónované PIENAP a NP Slovenský raj
4 výmery len čiastočne zahŕňajú pripravovanú lokalitu UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“
Poznámka: Výmery sú získané z aktuálnych GIS vrstiev a so zložitou interpretáciou prekryvov; preto sú len orientačné.
 
V budúcnosti sa očakávajú isté zmeny výmer v rámci národnej sústavy z dôvodu zonácie VCHÚ, čím zaniknú MCHÚ prekrývajúce sa s VCHÚ a očakáva sa pri tom aj nárast výmer vyšších stupňov ochrany.

 

Európska sústava chránených území Natura 2000

Sústava Natura 2000 pozostáva z dvoch čiastočne sa prekrývajúcich typov CHÚ – chránených vtáčích území (CHVÚ) a území európskeho významu (ÚEV), ktoré tvoria 29,8 % výmery SR (priemer v EÚ je 18,2 %). Ich výmera k roku 2020 predstavuje 1 462 820 ha (prekrývajúce sa lokality ÚEV a CHVÚ sú započítané len raz).
 
V územiach Natura 2000 (bez vzájomných prekryvov) sa nachádza 951 tis. ha porastovej pôdy
 
Hranice CHVÚ sa v roku 2020 nemenili. Výmera lesných porastov v CHVÚ je taktiež takmer stabilná  okrem  pomalého  postupného  nárastu  podielu  lesa  v  týchto územiach. V súčasnosti sa v 41 CHVÚ  nachádza  zhruba  896 tis. ha  (44 %)  lesných  porastov.  V CHVÚ príslušné  všeobecne  záväzné právne predpisy deklarujú prvý stupeň ochrany (pokiaľ  sa  neprekrývajú  s  inými  CHÚ, príp. sa v programoch starostlivosti o tieto CHVÚ navrhujú v niektorých častiach určité obmedzenia).
 
Ani hranice ÚEV sa v roku 2020 nemenili. V súčasných 642 ÚEV sa nachádza 516 tis. ha lesných porastov, čo je približne štvrtina výmery lesných pozemkov v SR. ÚEV neprekrývajúce sa s územiami národnej sústavy sú zväčša vyhlasované v druhom stupni ochrany. Ich ochrana však môže byť cez programy starostlivosti navyšovaná.
 
Výmera lesných pozemkov v územiach Natura 2000 (k roku 2020)
Natura 2000
Počet
Rozloha (ha)
% z výmery SR
Rozloha lesných pozemkov (ha)
Podiel lesných pozemkov (%)
% z LP
CHVÚ
41
1 310 030
26,7
896 068
68,4
44,2
ÚEV
642
615 298
12,6
516 159
83,9
25,5
Zdroj: MŽP SR
 
Očakáva sa nárast výmery národnej sústavy v blízkej budúcnosti, spôsobený vyhlasovaním ÚEV za územia národných kategórií, ktorý pretrvá až do vyhlásenia všetkých 473 území (vrátane navrhovaných doplnkov sústavy Natura 2000).

 

Prekryv národnej a európskej sústavy CHÚ

Prekryv území európskej sústavy Natura 2000 s národnou sústavou CHÚ je 776 656 ha, európska  sústava  teda zvyšuje  výmeru  lesných porastov v CHÚ o približne 578 tis. ha.
 
 
Kategórie chránených území
Celková výmera 1)
z toho prekryv s národnou
sieťou
Výmera PP v sieti Natura
2000
z toho prekryv s národnou
sieťou
tis. ha / % 2)
tis. ha / % 2)
tis. ha / % 3)
tis. ha / % 3)
Vzájomný prekryv ÚEV a CHVÚ
462
396
382
326
9,4
8,1
19,6
16,8
Celková výmera siete Natura 2000
(prekrývajúce sa plochy sú započítané len raz)
1 463
776
951
578
29,8
15,8
48,9
29,7
Zdroj: MŽP SR, 2021; Vypracoval: NLC-LVÚ Zvolen
Poznámka: Výmery sú získané z aktuálnych GIS vrstiev a sú len orientačné.
1) výmera lesných aj nelesných pozemkov spolu;
2) percentuálny podiel z výmery SR;
3) percentuálny podiel z výmery porastovej pôdy v SR;
PP – porastová pôda.
 
Z pohľadu sektora lesníctva je celý tento systém pre obhospodarovateľov lesov značne neprehľadný, keď sa na prekrývajúcich sa územiach prelínajú obmedzenia vyplývajúce zo stupňov ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny s požiadavkami vyplývajúcimi z implementácie európskych smerníc a z postupne schvaľovaných programov starostlivosti.

 

Medzinárodne chránené územia

Národná sústava CHÚ aj sústava Natura 2000 sa miestami prekrývajú s územiami chránenými na základe ďalších medzinárodných záväzkov SR v oblasti ochrany prírody, najmä s biosférickými rezerváciami UNESCO – MaB, Ramsarskými lokalitami a lokalitami prírodného dedičstva UNESCO.

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk

Definície súvisiace s indikátorom:

 • Chránené územie je geograficky definované územie, ktoré je určené alebo regulované a spravované so zámerom dosiahnuť špecifické ciele ochrany.
(Čl. 2 Dohovoru o biologickej diverzite)
 
 • Územnou ochranou prírody a krajiny sa podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozumie ochrana prírody a krajiny na území Slovenskej republiky alebo jeho časti. Pre územnú ochranu sa ustanovuje päť stupňov ochrany (SO). Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom ochrany zväčšuje.
Podľa zákona o ochrane prírody a krajiny je chránené celé územie SR (1.stupeň ochrany). Medzi osobitne chránené územia (2. až 5. stupeň ochrany) patria národné parky a chránené krajinné oblasti (tzv. „veľkoplošné“ CHÚ) a chránené areály, (národné) prírodné rezervácie, (národné) prírodné pamiatky a chránené krajinné prvky (tzv. „maloplošné“ CHÚ). Národnú sústavu CHÚ tvoria osobitne chránené územia vyhlásené podľa spomínaného zákona.
 
 • V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny sa pod chránenými územiami rozumejú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo územia medzinárodného významu:
  • chránená krajinná oblasť (CHKO) s 2. stupňom ochrany (SO),
  • národný park (NP) s 3. SO,
  • chránený areál (CHA) s 3., 4., alebo 5. SO,
  • prírodná rezervácia (PR) a národná prírodná rezervácia (NPR) so 4. alebo 5. SO,
  • prírodná pamiatka (PP) a národná prírodná pamiatka (NPP) so 4. alebo 5. SO,
  • chránený krajinný prvok (CHKP) s 2., 3., 4. alebo 5. SO a
  • chránené vtáčie územie (CHVÚ), v ktorom sa vymedzuje zoznam zakázaných činností s negatívnym vplyvom na predmet ochrany.
Na základe stavu biotopov možno CHÚ členiť na 4 zóny: A (pre ktorú platí 5. SO), B (4. SO), C (3. SO) a D (2. SO).
 
 • Územia európskeho významu (ÚEV) - nie sú novou kategóriou chráneného územia, ich vymedzenie vyplýva pre členské štáty Európskej únie zo smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín („smernica o biotopoch“).
Územím európskeho významu podľa §26 ods.1 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa rozumie územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami,
a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia,
b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít obstaraným ministerstvom a prerokovaným s ministerstvom pôdohospodárstva.
 
 • Chránené vtáčie územia (CHVÚ) - novšia kategória chráneného územia zavedená do národného právneho systému v súvislosti s transpozíciou smernice Rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, neskôr nahradenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch), ktorá za jediné a najdôležitejšie kritérium výberu lokalít považuje vedecké – ornitologické kritériá.
Biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia (§26 ods.1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).
 
 • Les (podľa § 2 zákona NR SR č. 326/2005 Z.z. o lesoch) je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, rastlinné druhy, živočíšne druhy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom a lesným porastom je súbor rastúcich stromovitých drevín, krovitých drevín alebo ich zmesí na lesných pozemkoch.
 
 • Lesné pozemky sú (podľa § 3 ods.1 zákona o lesoch) pozemky:
a) s lesnými porastmi,
b) dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby,
c) na ktorých sú zriadené lesné škôlky alebo semenné sady,
d) o ktorých bolo rozhodnuté o ich dočasnom vyňatí z plnenia funkcií lesov alebo o obmedzení využívania funkcií lesov na nich,
e) bez lesných porastov,
1. ktoré slúžia lesnému hospodárstvu a sú pre jeho činnosť nevyhnutné, najmä pozemky, na ktorých sú lesné cesty a zvážnice, lesné sklady a rozdeľovacie prieseky,
2. ktorých využívanie súvisí s využívaním funkcií lesa, najmä rekreačné miesta, políčka pre zver, ohryzové plochy pre zver, rašeliniská, sutiny, skaly a prameniská,
3. nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach s výnimkou zastavaných pozemkov a ich príjazdových komunikácií,
f) vyhlásené za lesné pozemky podľa odsekov 2 a 3 alebo osobitných predpisov,
g) na ktorých boli lesné porasty odstránené protiprávnym konaním.

 

Metodika:

Vyhlasovanie, zmena a zrušenie ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny a ich označenie je upravené v Štvrtej hlave zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (§ 50 – 53).

 

Zdroj dát:

NLC, ŠOP SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike: