Prihlasovací formulár

* povinné údaje

Adresa

Kontaktná osoba

Popis subjektu (Max. 1 200 znakov)

Logo

Opis riešenia (Max. 1 200 znakov)

Príklady realizácie (ak sú relevantné,max. 1 200 znakov)

Ekonomický prínos

Environmentálny prínos

Riešenie

 • Adaptácia na zmenu klímy
  • Obmedzovanie vplyvov horúčav
  • Obmedzovanie vplyvov zvýšenej intenzity zrážok
  • Adaptácia stavieb na zmenu klímy
  • Efektívna ochrana a využívanie vodných zdrojov,
  • Hospodárenie s dažďovou vodou
  • Predchádzanie vzniku sucha a zmierňovanie účinkov sucha
 • Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov
  • Kvalita ovzdušia, technológie na ochranu ovzdušia
  • Predchádzanie, resp. minimalizácia vzniku odpadov
  • Recyklácia a opätovné využívanie odpadov
  • Efektívne nakladanie s vodami, recyklácia vody
  • Optimalizácia spotreby surovín
 • Udržateľná doprava
  • Doprava v mestách (protihlukové opatrenia, riešenie parkovísk, elektromobily, cyklodoprava...)
  • Dopravná infraštruktúra (cyklotrasy, parkoviská, protihlukové opatrenia, nabíjacie stanice, stanice LPG, trasy pre chodcov...)
  • Dopravné prostriedky (elektromobily, hybridy, technologické riešenia – filtre...)
 • Energetická efektívnosť
  • Kúrenie a chladenie
  • Inteligentné osvetlenie
  • Energeticky efektívne budovy
  • Energia z obnoviteľných zdrojov
 • Zelené budovy a bývanie
  • Energeticky efektívne budovy
  • Nízkoenergetické pasívne domy
  • Monitorovacie systémy (merače)
  • Nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami (domáce ČOV...)
  • Stavebný materiál (drevodomy, kombinované materiály...)
  • Kompostovanie
  • Osvetlenie
  • Zadržiavanie vody (retenčné plochy, vegetačné strechy, zelené plochy)
  • Používanie environmentálne vhodných produktov
  • Znižovanie hlukovej záťaže

Prílohy

 • Príloha č.1
 • Príloha č.2
 • Príloha č.3
 • Príloha č.4
 • Príloha č.5