Odpady z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie:17.12.2023

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj množstva vyprodukovaných odpadov (celkový vznik odpadov a nebezpečný odpad) v sektore dopravy a spojov, vývoj nakladania s opotrebovanými pneumatikymi a vývoj zberu starých vozidiel.

Jednotka indikátora

t, %, ks

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.
 
Odpady z dopravy predstavujú celkové množstvo vyprodukovaných odpadov z odvetvia dopravy a spojov.
 
Vozidlo na účely zákona o odpadoch je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.
 
Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom. Kompletné staré vozidlo na účely zákona o odpadoch je staré vozidlo, ktorého hmotnosť je najmenej 90 % z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a ktoré obsahuje motor, prevodovku, nápravu, karosériu, batériu alebo akumulátora katalyzátor, ak boli súčasťou vozidla pri jeho uvedení na trh Slovenskej republiky.
 
Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza. Držiteľ starého vozidla je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 
Vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel sa uskutočňuje postupom podľa osobitného predpisu (Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 
Pneumatika na účely zákona o odpadoch je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.
 
Protektorovaná pneumatika je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.
 
Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

 

Metodika:

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).

Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.

Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR
 

Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021) (pdf. 4,27 MB)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.
Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.
 
Ciele pre použité batérie a akumulátory

Dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:

             a) 90 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             b) 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
             c) 60 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov;

Ciele pre staré vozidlá
 
Udržať záväzné limity pre rozsah opätovného použitia častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel najmenej na 95 % a opätovného použitia a recyklácie starých vozidiel najmenej na 85 %.
 
Ciele pre opotrebované pneumatiky
 
Dosiahnuť do 31. decembra 2025 mieru recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 % a mieru energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 % z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami bola stanovená na maximálne 1 %.
 
 
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030 (2021)

Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj zdrojov

  • I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov

Znížiť množstvo skládkovaných komunálnych odpadov na menej ako 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (do roku 2035) a zvýšiť mieru prípravy na opätovné použitie a mieru recyklácie na 60 % podľa legislatívy Európskej únie v oblasti odpadového hospodárstva a zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a tak každoročne znižovať celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych a aj priemyselných odpadov.

Integrovaný rozvojový program II. Udržateľné využívanie zdrojov

  • II.3 Zlepšiť udržateľnosť a odolnosť národnej a regionálnych ekonomík

Podporiť orientáciu ekonomiky na efektívne zhodnotenie a opätovné používanie vlastných zdrojov regiónu a rozvoj obehovej ekonomiky (maximalizácia efektívnosti využívania materiálových zdrojov, podpora nových „obehových“ obchodných modelov a zodpovedného spotrebiteľského správania, dôraz na predchádzanie vzniku odpadu, zvýšenie miery triedenia a recyklácie odpadov na komunálnej úrovni, podpora opätovného používania výrobkov v súlade s programom odpadového hospodárstva SR a s programom predchádzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnými surovinami).

Kľúčová otázka

Klesá produkcia odpadov z dopravy?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2008 – 2022 mala produkcia odpadov z dopravy kolísavý charakter s výrazným nárastom od roku 2017 (zmena metodiky). V roku 2022 odpady z dopravy zaznamenali medziročný pokles o 18,1 % , ale oproti roku 2008 narástli niekoľkonásobne.   
  • V počte spracovaných starých vozidiel pretrvával kolísavý trend, s výnimkou rokov 2009 a 2019, kedy došlo k nárastu v zbere starých vozidiel. V roku 2022 počet starých vozidiel oproti predchádzajúcemu roku 2021 poklesol o 14,1 %. Najvyšší počet starých vozidiel bol spracovaný v roku 2009 (67 795 kusov), najmenej ich bolo spracovaných v roku 2005 (3 922 ks)
  • Úroveň materiálového zhodnotenia v nakladaní s opotrebovanými pneumatikami v roku 2022 dosiahla 90,7 % a energetického zhodnotenia 5,8 %.     
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_smile
Produkcia odpadov mala rastúci trend. Produkcia odpadov sa niekoľkonásobne zvýšila a po roku 2020 mala klesajúci trend. V produkcii odpadov bol zaznamenaný medziročný (2021 – 2022) pokles.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Sektor dopravy patrí medzi významné zdroje tvorby odpadov, pričom nebezepčné odpady tvoria približne 2% všetkých odpadov z dopravy.

V rámci sektora dopravy a spojov sa v roku 2022 vyprodukovalo 1 207 535 t odpadov, z čoho bolo 40 592 t nebezpečných a 1 166 943 t ostatných odpadov. Celkové množstvo vyprodukovaných odpadov narástlo oproti roku 2008 niekoľkonásobne.

Medzi odpady produkované dopravou s negatívnym účinkom na životné prostredie patria odpady z ropných produktov (mazacie prostriedky, pohonné hmoty), ktoré nepriaznivo vplývajú na znečisťovanie pôdy a povrchových vôd. Podstatnú časť odpadov z vyradených dopravných prostriedkov tvoria odpady z vyradených cestných motorových vozidiel a prívesov. Analýzy skladby odpadov ukazujú, že odpady z vyradených cestných vozidiel tvoria prevažne železné kovy (65 – 80 %), farebné kovy (6 – 6,5 %), pneumatiky (4 – 5 %). V odpadoch z vyradených železničných koľajových vozidiel prevládajú železné kovy (88 – 90 %), neželezné kovy (5,6 – 8,2 %), akumulátory (1,5 – 4 %). Produkcia odpadov v železničnej doprave sa vzhľadom na druh odpadu (kovový, komunálny odpad rôznych druhov výrobkov z ropy, kaly z ČOV, kontaminovaná zemina a pod.) rieši recykláciou, spaľovaním alebo skládkovaním.
 
Odpadové pneumatiky
 
V nakladaní s odpadovými pneumatikami prevláda dlhodobo materiálové zhodnocovanie. V roku 2022 dosiahla úroveň ich materiálového zhodnotenia 90,73 %, energeticky ich bolo zhodnotených 5,8 %. Skládkovanie odpadových pneumatík je podľa zákona o odpadoch zakázané. (Pozn.: okrem pneumatík, ktoré sú použité ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm). Cieľom pre odpadové pneumatiky stanoveným v POH SR na roky 2021 – 2025 je dosiahnuť do 31.12.2025 mieru recyklácie odpadových pneumatík najmenej vo výške 75 % a mieru energetického zhodnotenia odpadových pneumatík v maximálnej výške 24 % z celkovej hmotnosti pneumatík uvedených na trh. Možnosť iného nakladania s odpadovými pneumatikami je stanovená na maximálne 1 %.

 
 
Zber starých vozidiel

Evidencia a sledovanie počtu spracovaných starých vozidiel začalo v roku 2004, pričom najväčší nárast nastal v roku 2009. Bolo to spôsobené tým, že aj SR zaviedla tzv. „šrotovné“, ktoré sa prejavilo na vysokom náraste v počte odovzdaných starých vozidiel. Systém „šrotovného“ sa uskutočnil v dvoch vlnách. V prvej vlne, ktorá trvala od 9. 3. – 25. 3. 2009 bolo autorizovaným spracovateľom odovzdaných na spracovanie 22 100 kusov starých vozidiel. V druhej vlne od 6. 4. – 14. 4 2009 bolo celkom odovzdaných 20 100 kusov starých vozidiel. Celkovo bolo odovzdaných 42 200 kusov starých vozidiel.
 
V súčasnosti pôsobí v SR v rámci komplexného zberu a spracovania starých vozidiel 51 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel, ktoré majú MŽP SR udelenú autorizáciu na spracovanie starých vozidiel podľa § 89 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zoznam prevádzok je uvedený v registri autorizovaných firiem na spracovanie starých vozidiel. V roku 2022 bolo spracovaných 34 472 ks starých vozidiel.
 

Medzinárodné porovnanie

Eurostat: Vozidlá po dobe životnosti – opätovné použitie, recyklácia a zhodnotenie (End-of-life vehicles - reuse, recycling and recovery)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk