Odpady z dopravy

Dátum poslednej aktualizácie: 17.01.2022

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vyprodukovaných odpadov v sektore dopravy a spojov a spracovanie starých vozidiel.

Jednotka indikátora

t, %

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Odpadom je hnuteľná vec uvedená v prílohe č. 1 Zákona č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpady z dopravy predstavujú množstvo vyprodukovaných odpadov z odvetvia dopravy a spojov spolu.
 
Staré vozidlo je motorové vozidlo kategórie M1 a N1, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené z evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. Starý vozidlom je aj  motorové vozidlo kategórie M1 a N1, ktorého držiteľ nie je známi, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom priestranstve,  alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny.
 

Metodika:

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (obidva zákony v znení neskorších predpisov). Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Údaje poskytujú pôvodcovia, držitelia a spracovatelia odpadov na základe požiadaviek legislatívnych predpisov v odpadovom hospodárstve, hlavne zákona o odpadoch a zákona o obaloch a príslušných vykonávacích predpisov. Údaje sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: údaje o vzniku a nakladaní s odpadmi z Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO), údaje o uvedení na trh a zbere a zhodnotení vybraných výrobkov a odpadov z nich z  informačných systémov ELEKTRO a OBALY a údaje o starých vozidlách z informačného systému eZAP, ktorý spravuje Združenie automobilového priemyslu SR.

Systém nakladania so starými vozidlami upravuje zákon o odpadoch. V zmysle zákona, pokiaľ chce držiteľ vyradiť staré vozidlo z evidencie vozidiel, predkladá okresnému dopravnému inšpektorátu spolu so žiadosťou o vyradenie vozidla potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto vozidla, alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte EÚ.
 

Zdroj dát:

MŽP SR


Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike:

 

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program odpadového hospodárstva slovenskej republiky na roky 2016 - 2020  (2012)

Ciele pre použité batérie a akumulátory

  • dosiahnuť minimálne limity pre zber 25 % do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016;
  • dosiahnuť minimálnu recyklačnú účinnosť:
  1. 65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
  2. 75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov;
  3. 50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.


Ciele pre staré vozidlá

  • zabezpečiť 100% zber starých vozidiel
  • najneskôr do 1. januára 2015 zabezpečiť plnenie nasledovných limitov opätovného použitia, zhodnotenia a recyklácie :

Limity opätovného použitia, zhodnotenia a recyklácie starých vozidiel

Činnosť Limit činnosti (k priemernej hmotnosti jedného vozidla za rok) (%)
Limity do 31.12.2014 Limit k 1.1.2015
vozidlá vyrobené pred 1. januárom 1980 vozidlá vyrobené od 1. januára 1980 Všetky vozidlá
Opätovné použitie častí starých vozidiel a zhodnocovanie odpadov zo spracovania starých vozidiel 75% 85% 95
Opätovné použitie častí starých vozidiel a recyklácia starých vozidiel 70% 80% 85

 
 

Ciele pre opotrebované pneumatiky

  • žiadne skládkovanie opotrebovaných pneumatík.


Limity zhodnocovania a recyklácie opotrebovaných pneumatík

 

Činnosť Limit činnosti
% hmotnosti vzniknutého odpadu
Zhodnocovanie materiálové (recyklácia) 50%
Zhodnocovanie energetické do 45%
Iný spôsob nakladania (s výnimkou skládkovania) do 5%

 

Kľúčová otázka

Klesá produkcia odpadov z dopravy?

Kľúčové zistenia

  • V sledovanom období rokov 2002 – 2020 mali odpady z dopravy kolísavý charakter. V roku 2020 odpady z dopravy zaznamenali medziročný pokles o 46,2 % , ale oproti roku 2005 narástli o cca 1,5 mil. ton.   
  • V počte spracovaných starých vozidiel po roku 2010 bol zaznamenaný nárast a v roku 2020 boli na úrovni minulého roku. Najvyšší počet starých vozidiel bol spracovaný v roku 2009 (67 795 kusov).     
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_smile
Produkcia odpadov mala rastúci trend. Produkcia odpadov sa niekoľkonásobne zvýšila a po roku 2018 mala klesajúci trend. V produkcii odpadov bol zaznamenaný medziročný pokles, čo mohlo súvisieť aj s pandémiou koronavírusu COVID-19.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Sektor dopravy patrí medzi významné zdroje tvorby odpadov, z ktorých mnohé majú nebezpečné vlastnosti. Problematika tvorby a nakladania s odpadmi v doprave má špecifický charakter, pričom k dispozícii nie sú informácie pre kvantifikovanie ich množstiev a ich negatívnych dopadov na životné prostredie.

V rámci sektora dopravy a spojov sa v roku 2020 vyprodukovalo 787 114 t odpadov, z čoho bolo 15 819 t nebezpečných a 771 294 t ostatných odpadov. Celkové množstvo vyprodukovaných odpadov narástlo oproti roku 2002 (začiatok bilancovania podľa nového zákona o odpadoch) niekoľkonásobne.

Medzi odpady produkované dopravou s negatívnym účinkom na životné prostredie patria odpady z ropných produktov (mazacie prostriedky, pohonné hmoty), ktoré nepriaznivo vplývajú na znečisťovanie pôdy a povrchových vôd. Podstatnú časť odpadov z vyradených dopravných prostriedkov tvoria odpady z vyradených cestných motorových vozidiel a prívesov. Analýzy skladby odpadov ukazujú, že odpady z vyradených cestných vozidiel tvoria prevažne železné kovy (65 - 80 %), farebné kovy (6 - 6,5 %), pneumatiky (4 - 5 %). V odpadoch z vyradených železničných koľajových vozidiel prevládajú železné kovy (88 - 90 %), neželezné kovy (5,6 - 8,2 %), akumulátory (1,5 - 4 %). Produkcia odpadov v železničnej doprave sa vzhľadom na druh odpadu (kovový, komunálny odpad rôznych druhov výrobkov z ropy, kaly z ČOV, kontaminovaná zemina a pod.) rieši recykláciou, spaľovaním alebo skládkovaním.
Zber starých vozidiel bol iniciovaný v roku 2001 prevádzkovateľom spracovateľského zariadenia bez náležitého efektu. Preto od januára 2006 zanikla možnosť ponechania si starého vozidla na základe čestného prehlásenia, čím sa výrazným spôsobom naštartoval proces spracovávania starých vozidiel odbornými autorizovanými zariadeniami. V súčasnosti zber a spracovanie starých vozidiel uskutočňuje 37 spracovateľov starých vozidiel, ktorým bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel. V roku 2020 bolo spracovaných 53 355 ks starých vozidiel.
 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk