Konečná energetická spotreba v sektore dopravy

Dátum poslednej aktualizácie: 20.01.2020

Téma

Doprava

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje konečnú energetickú spotrebu v sektore doprava. 

Jednotka indikátora

TJ, %

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Konečná energetická spotreba vyjadruje spotrebu energie a palív pred vstupom do spotrebičov, v ktorých sa využije pre finálny úžitkový efekt, tak že už iný druh energie nevznikne (okrem druhotných energetických zdrojov).
 
V cestnej doprave ukazovateľ vyjadruje spotrebované množstvo pohonných látok spojené s výkonom cestného vozidla, vrátane spotreby prídavných zariadení, zapojených na spoločnú nádrž pohonných látok. Pri autobusoch sa do spotreby pohonných látok zahrňuje aj spotreba na vykurovanie z oddelenej nádrže.
 
V železničnej doprave ukazovateľ vyjadruje množstvo pohonných látok spotrebovaných na pohon trakčných a netrakčných jednotiek pri zabezpečovaní vlastných prevádzkových výkonov, ako aj pri ostatných výkonoch a pomocnej výrobe. Spotreba elektrickej energie a motorovej nafty v železničnej doprave zahŕňa trakčnú spotrebu hnacích vozidiel a netrakčnú spotrebu využívanú hlavne na osvetlenie a vykurovanie prevádzkových priestorov.


Metodika:

V štatistike energetiky došlo od roku 2001 k metodickým zmenám, ktoré zabezpečujú pokrývanie požiadaviek domácich používateľov z oblasti verejnej správy aj súkromného sektora a tiež údaje podľa noriem a požiadaviek Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry.
 
Údaje sú získavané v rámci programu štátnych štatistických zisťovaní, ktoré pre roky 2015 až 2017 upravuje vyhláška 291/2014 Z. z. a sú výsledkom ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami. Spôsob získavania informácií ustanovuje osobitný predpis – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1099/2008 o energetickej štatistike. Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie je Štatistický úrad SR. Získané údaje sú následne použité ako podkla dy pre zostavenie predbežnej energetickej bilancie, na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek európskeho štatistického systému a medzinárodných organizácií.
 
V indikátore sú zahrnuté sektory klasifikované podľa platnej Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) vydanej vyhláškou ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z.
 
Doprava sekcia H – Doprava a skladovanie
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:


Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:


Odkazy k problematike:


Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratéga rozvoja dopravy Slovenskej republiky do roku 2020 (2010)
 
4. Vízia, priority a ciele stratégie
 
Víziou stratégie je do roku 2020 zabezpečiť:
 
kvalitnú, dostupnú a integrovanú dopravnú infraštruktúru, ktorá podporí sociálnu inklúziu prepojením menej rozvinutých regiónov k nadradenej infraštruktúre a zabezpečí medzinárodnú konkurencieschopnosť SR aj využitím geografického potenciálu ako tranzitnej krajiny;
konkurencieschopné dopravné služby, ktoré podporia ekonomický rast, zabezpečia potreby pre všetkých – užívateľov a prevádzkovateľov dopravy pri optimalizácii využitia dopravnej siete a zabezpečení rovnovážneho rozvoja jednotlivých dopravných služieb s využitím logistického prístupu a urýchlení procesu integrácie jednotlivých dopravných módov nielen z národného, ale aj európskeho hľadiska;
užívateľsky prijateľnú dopravu, kde užívateľ – cestujúci alebo prepravca bude v centre záujmu  a zo strany dopravcu bude zaručená ochrana jeho práv nielen počas prepravy, ale aj pred jej začiatkom a po jej skončení;
ekologicky a energeticky efektívnu a bezpečnú dopravu, ktorá bude chrániť životné prostredie, bude energeticky efektívna s minimálnymi emisiami škodlivých plynov a zabezpečí bezpečnosť a zníženie dopravných nehôd s fatálnymi následkami.

Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)

Spoľahlivé, environmentálne prijateľné a ekonomicky efektívne zásobovanie energiou.
Znižovanie závislosti od dovozu fosílnych palív.
Zvyšovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie, najmä vodných tokov, biomasy, geotermálnej energie a slnečnej energie.
Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti ekonomiky SR.

Kľúčová otázka

Aká je konečná energetická spotreba v sektore doprava?

Kľúčové zistenia

  • Konečná energetická spotreba v sektore dopravy v sledovanom období rokov 2001 – 2017 narástla o 84 % napriek kolísavému charakteru. V roku 2018 konečná energetická spotreba medziročne narástla o 13,8 %.
  • Najväčší podiel spotreby energie v sektore doprava na konečnej spotrebe energie tvorí konečná energetická spotreba kvapalných palív (98%). Podiel konečnej energetickej spotreby tuhých palív, plynných palív a elektrickej energie je malý.
Zmena od roku 2001 Zmena od roku 2010 Posledná medziročná zmena
emo_smile emo_neutral emo_neutral
Konečná energetická spotreba v sektore doprava narástla. Konečná energetická spotreba mala kolísavý charakter. Výraznejší nárast bol zaznamenaný v roku 2016 Bol zaznamenaný mierny medziročný nárast.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Konečná spotreba energie v sektore dopravy za obdobie 10 rokov má kolísavý charakter. Najväčší podiel spotreby energie v sektore dopravy na konečnej spotrebe energie tvorí konečná spotreba kvapalných palív (98 %). Podiel konečnej spotreby tuhých palív, plynných palív a elektrickej energie je malý.Najväčší podiel v spotrebe palív a elektriny v sektore dopravy má cestná doprava, kde možno pozorovať nárast spotreby pohonných hmôt (automobilových benzínov a nafty) o viac ako 30 % oproti roku 2001. V roku 2018 v cestnej doprave spotreba benzínu a nafty predstavovala 86 %, elektrina 11 % a plyn 3 %.
Opačný trend možno pozorovať v železničnej preprave, kde  v roku 2018 prevládala spotreba elektriny - 92 % , zatiaľ čo spotreba nafty predstavovala len 8 %. Ostatné druhy prepravy (letecká a vodná) sa na konečnej spotrebe palív a elektriny podieľali minimálne.
 
Spotreba palív a elektriny v cestnej doprave
  Benzín (tis.l) Nafta (tis.l) Elektrina (MWh) Plyn (tis.m3)
2011 9 115 555 638 56 612 18 690
2012 8 313 543 033 72 347 18 190
2013 8 531 580 339 72 813 17 335
2014 7 543 626 023 67 301 14 329
2015 6 023 627 567 63 424 10 710
2016 7 492 649 272 66 487 12 869
2017 6 169 631 255 65 677 11 887
2018 5 630 648 735 64 700 8 960
 Zdroj: ŠÚ SR

Spotreba palív a elektriny v železničnej doprave
  Benzín (tis.l) Nafta (tis.l) Elektrina (MWh) Plyn (tis.m3)
2011 4 36 241 449 468 0
2012 4 36 101 437 281 0
2013 0 36 879 445 202 0
2014 0 36 117 445 646 0
2015 0 35 561 480 566 0
2016 0 43 197 470 513 0
2017 0 38 164 468 325 0
2018 0 40 695 485 492 0
Zdroj: ŠÚ SR

Medzinárodné porovnaniePodiel konečnej spotreby energie podľa sektoru - Doprava (Final energy consumption by sector - Transport)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk