Produkcia odpadov z cestovného ruchu

Dátum poslednej aktualizácie: 11.11.2019

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje množstvo vyprodukovaných odpadov v sektore Hotely a reštaurácie, v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia. 

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
 
 

Metodika:

Hodnotenie tohto indikátora do roku 2015 je v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z., ktorý už v súčasnosti nahradil zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Indikátor je základným ukazovateľom na sledovanie vývoja produkcie odpadov z cestovného ruchu. Vyjadruje celkové množstvo odpadov, ktoré vznikli v v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia (klasifikácia NACE), do roku 2009 sa sledoval len sektor hotelov a reštaurácií.

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (obidva zákony v znení neskorších predpisov). Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 310/2013 Z.z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Zaraďovanie odpadov sa uskutočňuje na základe európskeho katalógu odpadov, ktorý je v SR vydaný formou vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z. (v znení neskorších predpisov). Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
 
 

Zdroj dát:

ŠÚ SR


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993)

SEKTOR C - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
1. Zníženie produkovaného množstva nebezpečných odpadov a zneškodňovanie nevhodne skladovaných nebezpečných odpadov, vybudovanie systému kontajnerizácie a siete recyklačných stredísk nebezpečných odpadov.

2. Zvýhodnením a zavedením separovaného zberu druhotných surovín, s predpokladom zníženia množstva komunálnych odpadov, minimalizovanie negatívneho vplyvu odpadov a zabezpečenie ich maximálneho zhodnotenia vo forme druhotných surovín.
 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (2002)

3.2.1. Reštrukturalizácia, modernizácia a ozdravenie výrobného sektora
 • minimalizácia tvorby odpadov, podpora uzavretých cyklov výroby
3.2.4. Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR
 • uskutočňovanie dlhodobej zmeny vzorcov výroby a spotreby v záujme znižovania energo-materiálových tokov a následného znižovania množstva odpadov
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015)

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2014 - 2015 (2013)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority deklarovanej v programoch odpadového hospodárstva SR do roku 2010 k predchádzaniu vznikuodpadu.To znamená, že v roku 2018 bude odpadového hospodárstvo SR zosúladené s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 novely zákona o odpadoch. Základom odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku odpadu a príprava na opätovné použitie. Až  potom nasleduje recyklácia a zhodnocovanie (napr. energetické zhodnocovanie). Zneškodňovanie je poslednou možnou alternatívou.

Kľúčová otázka

Aký je trend v produkcii odpadov vplyvom aktivít cestovného ruchu?

Kľúčové zistenia

 • Od roku 2000 do roku 2008 bol klesajúci trend produkcie odpadov v sektore Hotely a reštaurácie.
   
 • Od roku 2009 (zmena metodiky) do roku 2018 došlo k zvýšeniu produkcie odpadov (v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia) o 9,38 % (na 11 836 t v roku 2018).
   
 • Medziročne došlo k zvýšeniu produkcie odpadov až o 102,38 %.

   
Zmena od roku 1990 Zmena od roku 2005 Posledná medziročná zmena
udaje nie su k dispozici emo_neutral emo_sad
Indikátor sa sledoval až od roku 2000. Jednoznačne pozitívny vývoj v znižovaní produkcie odpadov v sektore hotelov a reštaurácií do roku 2008. Odvtedy je trend menej výrazný, aj kvôli zmene metodiky. Medziročne došlo k výraznému nárastu produkcie odpadov v sekcii I – Ubytovacie a stravovacie služby a v sekcii R – Umenie, zábava a rekreácia.

Sumárne zhodnoteniePodrobné zhodnotenie

Cestovný ruch v porovnaní s inými odvetviami ekonomickej činnosti neprodukuje vysoké množstvá odpadov, často výrazné sezónne rozdiely v návštevnosti si však vyžadujú značné nároky na úroveň infraštruktúry a manažment. Charakteristickou črtou odvetvia cestovného ruchu v porovnaní s inými ekonomickými odvetviami ekonomickej činnosti sú malé množstvá vyprodukovaného environmentálne najškodlivejších nebezpečného a ostatného odpadu.

Veľmi pozitívne možno hodnotiť klesajúci trend produkcie odpadov v sektore Hotely a reštaurácie (do roku 2008), tieto vymedzené spravodajské jednotky však nepokrývajú všetky ekonomické subjekty podnikajúce v oblasti cestovného ruchu.

Kontakt na spracovateľa

RNDr. Radoslav Považan, SAŽP, radoslav.povazan@sazp.sk