Množstvo vzniknutých stavebných odpadov a odpadov z demolácií

Dátum poslednej aktualizácie:02.12.2022

Značky

Definícia indikátora

Indikátor sleduje stav a vývoj nakladania so  stavebným odpadom a odpadom z demolácií a monitoruje smerovanie k napĺňaniu stanovených cieľov.

 

Jednotka indikátora

t

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
 
Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom alebo
d) odpad odovzdaný na použitie do domácnosti.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu. (Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc)
 

Stavebné a demolačné odpady sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

V zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  zahŕňa tento indikátor odpady skupiny 17.
 

Metodika:

Sledovanie množstiev odpadov, ktoré vynikajú v SR, je dané zákonnými požiadavkami, predovšetkým zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 298/2010 Z. z. o štátnej štatistike. Zisťovanie údajov o odpadoch sa uskutočňuje prostredníctvom hlásení pôvodcov a zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.) a v rámci zisťovaní Štatistického úradu SR pre oblasť komunálnych odpadov (formulár ŽP 6-01 – Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce).
 
Jednotlivým odpadom sa priraďujú katalógové čísla odpadov, ktoré sú zoradené na základe miesta vzniku (pôvodu) odpadu. Odpady sú zaradené do dvadsiatich skupín, každá z nich je delená na podskupiny, ktoré obsahujú jednotlivé druhy odpadov. Jednotlivým odpadom sa priraďuje katalógové číslo a zároveň kategória, ktorá môže byť „O“ – ostatné (nie nebezpečné) odpady alebo „N“ – nebezpečné odpady.
 
Poskytovateľmi údajov potrebných na analýzu vzniku a nakladania s odpadmi v SR je MŽP SR (do roku 2013 SAŽP) ako správca Regionálneho informačného systému o odpadoch (RISO) a za oblasť komunálnych odpadov ŠÚ SR.

 

Zdroj dát:

MŽP SR, ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)
Hlavným cieľom programu je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva SR.
 
Cieľ pre stavebné odpady:
- Znižovať množstvo zneškodňovaných stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

 
Cieľ Integrovaného rozvojového programu I.
Rast a kvalitatívny rozvoj populácie, so špeciálnym dôrazom na vzdelanie, zdravie, kultúru, rozvoj občianskej spoločnosti a právneho štátu a ochrana a udržateľný manažment a rozvoj prírodných zdrojov.
I.5 Zabezpečiť efektívny a udržateľný manažment prírodných zdrojov
  • zaviesť opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a tak každoročne znižovať celkové množstvo vyprodukovaných komunálnych a aj priemyselných odpadov
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.

Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.

Cieľ pre stavebné odpady a odpady z demolácií
- Zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu stavebných odpadov vrátane spätného zasypávania na 70 %

Kľúčová otázka

Znižuje sa množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií?

Kľúčové zistenia

  • V roku 2021 bolo  vyprodukovaných 3 819 722 t  stavebných odpadov a odpadov z demolácií. 
  • V období rokov 2005 – 2021 mala celková produkcia stavebných odpadov a odpadov z demolácií kolísavý charakter. V sledovanom období vzrástlo množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií o takmer 65 %. Medziročne bol však zaznamenaný pokles o 15,5 %.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad emo_sad emo_smile
Od roku 2005 bol zaznamenaný nárast produkcie odpadov. V období rokov 2015 – 2021 vzrástlo množstvo stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Medziročne došlo k poklesu produkcie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Stavebné odpady a odpady z demolácií predstavujú dlhodobo z hľadiska produkcie odpadov najvýznamnejší odpadový prúd.  V roku 2021 bolo  vyprodukovaných 3 819 722 t  stavebných odpadov a odpadov z demolácií. 
 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk