Úbytky poľnohospodárskej pôdy na výstavbu

Dátum poslednej aktualizácie:16.12.2022

Značky

Definícia indikátora

Indikátor popisuje úbytky poľnohospodárskej pôdy na výstavbu (priemyselnú, občiansku a bytovú, poľnohospodársku, vodných diel, iné invest. účely) celkom

Jednotka indikátora

%, ha

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Starostlivosť o pôdu je prejavom vyspelosti štátu a kultúrnej úrovne jeho obyvateľstva. Poľnohospodársky pôdny fond a lesný pôdny fond je nenahraditeľnou zložkou nášho životného prostredia, je prírodným zdrojom národného bohatstva krajiny. Ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, zlepšenie starostlivosti o pôdny fond ako aj usporiadanie zložitých vlastníckych vzťahov k pozemkom upravujú viaceré právne normy a opatrenia, najmä zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch a zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Využitím údajov katastra nehnuteľností štát progresívnejšie uskutočňuje funkcie spojené s ochranou a revitalizáciou poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
 
 


Metodika:

Druhy pozemkov a spôsoby ich využívania sú v katastry nehnuteľností  označené jednotlivými kódmi podľa prílohy č. 1. a 2. vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení  neskorších predpisov.

Podľa zákonov:
- č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
- č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje vymedzenie lesných pozemkov a ich ochranu pri trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena využitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu pozemku,

orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým je okresný úrad – pozemkový a lesný odbor, vydáva rozhodnutie na zmenu druhu pozemku. Následne okresný úrad zasiela odpis rozhodnutia o zmene poľnohospodárskej pôdy, alebo lesných pozemkov príslušnému orgánu geodézie, kartografie a katastra, ktorý dodané údaje spracuje.
 
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR)  poskytuje údaje Štatistickému úradu SR a vydáva Štatistickú ročenku o pôdnom fonde SR.


Zdroj dát:

ÚGKK SR


Súvisiace indikátory:

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

  •  

Odkazy k problematike:

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Zásady štátnej pôdnej politiky (2001)

Vláda SR deklaruje, že pôda Slovenskej republiky je spoločným bohatstvom  občanov štátu a dedičstvom  budúcich generácií. Je základným a neobnoviteľným prírodným zdrojom a tvorí integrálnu súčasť ekosystémov Zeme. Je a zostane základňou environmentálneho, ekologického, ekonomického a  sociálneho potenciálu Slovenska a preto musí byť starostlivo ochránená pred poškodením a neodôvodneným znižovaním jej výmery a objemu.

Využívanie pôdy 

  • pri využívaní pôdy rešpektovať princípy a kritériá  trvalo udržateľného rozvoja

  • realizáciou aktivít spojených s  využívaním pôdy  neohrozovať ekologické funkcie pôdy

  • činnosti nesúvisiace s obhospodarovaním a využívaním pôdy  realizovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu ekologických funkcií pôd

 

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj záberov poľnohospodárskych pôd v prospech pozemkov určených na celkovú výstavbu?

Kľúčové zistenia

  • Úbytky poľnohospodárskej pôdy na celkovú výstavbu v roku 2021 predstavovali 764 ha. Podľa účelu využitia najväčší podiel 62 % tvorila občianska a bytová výstavba.
  • V sledovanom období (2005 - 2021) mali úbytky poľnohospodárskej pôdy na celkovú výstavbu kolísavý trend, pričom najväčšie úbytky boli zaznamenané v období rokov 2008 a 2009.
Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
Neutralny trend Pozitivny trend Pozitivny trend
Úbytky poľnohospodárskej pôdy na výstavbu v dlhodobom hodnotení zaznamenali kolísavý trend. Od roku 2015 je zaznamený pokles úbytkov poľnohospodárskej pôdy na výstavbu. Medziročne došlo k poklesu úbytkov poľnohospodárskej pôdy na výstavbu.

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Úbytky poľnohospodárskej pôdy na celkovú výstavbu v roku 2021 predstavovali 764 ha. V roku 2005 to bolo 988 ha, čo v porovnaní s rokom 2021 predstavuje pokles o 22,7 %. Najväčšie úbytky poľnohospodárskej pôdy na celkovú výstavbu v hodnotenom období boli zaznamenané v roku 2009 (3 921 ha).

Podľa účelu využitia najväčší podiel v roku 2021 tvorila občianska a bytová výstavba, a to 62 %.

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk