Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Dátum poslednej aktualizácie:23.11.2023

Definícia indikátora

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, známa pod skratkou EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), je jedným z prémiových  dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky Európskej únie. Rámec schémy poskytuje organizáciám nadštandardnú podporu pri riadení, hodnotení a zdokonaľovaní jej prístupu k ochrane životného prostredia.  Účasť v schéme je určená pre akýkoľvek subjekt ekonomického sektora, ktorý má záujem pristupovať k ochrane  životného prostredia proaktívne a zodpovedne, a to nielen v rámci EÚ ale aj mimo nej.

Podmienky pre účasť organizácií v schéme EMAS na Slovensku stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) s účinnosťou od 11. januára 2010 spolu s nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III nariadenia č. 1221/2009. V podmienkach SR je schéma EMAS upravená zákonom č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia národnej sady indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“, ktorá je doplnená Headline indikátormi, ktoré boli OECD aktualizované v roku 2017.

Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012 a pochádzajú prevažne z národných databáz. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod. 
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Headline indikátory sú zostavené využitím databázy OECD a slúžia predovšetkým na medzinárodné porovnanie smerovania jednotlivých krajín OECD.


Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov. Z medzinárodných databáz  je využívaná  databáza OECD.
 

Súvisiace indikátory:

 

Odkazy k problematike:

 

Kľúčové zistenia

Po období rokov 2011-2012, kedy nastal pokles počtu registrácií ako dôsledok finančnej krízy vplyvom zmien organizačných štruktúr ako aj ukončením prevádzkovania výroby u registrovaných organizácií možno konštatovať, že od roku 2013 vzrastá záujem spoločností prezentovať svoje činnosti pod značkou environmentálnej kvality implementáciou systémového prístupu riadenia v oblasti ŽP prostredníctvom schémy EMAS. K 31. decembru 2022 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 90 organizácií s 173 miestami a do schémy EMAS sa zaregistrovala aj Slovenská agentúra životného prostredia s 3 miestamiJedná sa o výrazný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nakoľko k 31.12.2021 bolo v národnom registri EMAS zapísaných 66 organizácií so 142 miestami a 2 organizácie pod združenou registráciou EÚ s 3 miestami v SR.

Zoznam spoločností a ich sektorové pôsobenie pod registráciou EMAS k 31.12.2022:
 
SEWA, a.s.
SK-000006

 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
ŽOS-EKO, s.r.o.
SK-000010

 
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
EUROVIA SK, a. s.
SK-000012

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
PROSPECT, spol. s r. o.
SK-000013 

 
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
STRABAG, s.r.o.
SK-000014

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Váhostav – SK, a.s.
SK-000015

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
PORR, s.r.o.
SK-000016

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Skanska SK, a.s.
SK-000017

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
CED Consulting, s.r.o.
SK-000018

 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
AVA – stav, s.r.o.
SK-000019

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
Ferrmont, a.s.
SK-000020

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
 
Adifex, a. s.
SK-000021
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
Doprastav, a.s.
SK-000022
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
SK-000023

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
EKOFORM, spol. s r.o.
SK-000024

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
 
ESP Consult, s.r.o.
SK-000025

 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
IRBIS Slovakia, s.r.o.
SK-000026
 
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY
Chemkostav, a.s.
SK-000027
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
COLAS Slovakia, a.s.
SK-000028
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
BETPRES, s.r.o.
SK-000029
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
AQUAMONT spol. s r. o.
SK-000030
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Ing. Marián Sahul STAVEKO
SK-000031
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
SK-000032
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE
DAG SLOVAKIA, a. s.
SK-000033
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SOAR sk, a.s.
SK-000034
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
HAKOM, s.r.o.
SK-000035
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
SK-000036
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
DYNAMIK CONSTRUCTION, s.r.o.
SK-000037
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
3 Energy, s.r.o.
SK-000038
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
SK-000040
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
banet s. r. o.
SK-000041
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
MARCUS INDUSTRY, a.s.
SK-000042
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
TuCon, a. s.
SK-000043
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
MBM-GROUP, a.s.
SK-000044
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
MENERT spol. s r.o.
SK-000045
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
SMS a.s.
SK-000046
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
SK-000048
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
INGSTEEL, spol. s r.o.
SK-000049
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
HOCHTIEF SK s.r.o.
SK-000050
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
IBEG, a.s.
SK-000051
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
EURO-BAU s.r.o.
SK-000052
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SVOMA, s.r.o.
SK-000053
 

SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

VIAKORP, s.r.o.
SK-000054
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
UNISTAV, s.r.o., Prešov
SK-000055
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV
Lptex, s.r.o.
SK-000056
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
SK-000057
  SEKCIA Q - ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
DÚHA, a.s.
SK-000058
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
I N V E X spol. s r.o.
SK-000059
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
HITECO TEAM a. s.
SK-000060
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Reinter s.r.o.
SK-000061
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
EKO SVIP, s.r.o.
SK-000062
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
HORNEX, a.s.
SK-000063
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
EURO-ŠTUKONZ a.s.
SK-000064
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
PEhAES, a.s.
SK-000065
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
MIPE Invest, s.r.o.
SK-000066
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
RAIL Group a.s.
SK-000067
 

SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

MION BUILDING COMPANY s. r. o.
SK-000068
 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
TRIS, spol. s r.o.
SK-000069
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
IRES M+R s.r.o.
SK-000070
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Pfeiffer SK s.r.o.
SK-000071
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
PRIMACHLAD, a.s.
SK-000072
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
SLOVDACH, s.r.o.
SK-000073
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
GMT Plus, s.r.o.
SK-000074
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
CS, s.r.o.
SK-000075
 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
GASMONTA s.r.o.
SK-000076
  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

ROKO gips, s.r.o.
SK-000077

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

PB bau, s.r.o.
SK-000078

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

SYTIQ a.s.
SK-000079

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

BauTop, s.r.o.
SK-000080

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

IC Holding, s.r.o.
SK-000081

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

SAROUTE, s.r.o.
SK-000082

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

Veríme v zábavu, s.r.o.
SK-000083

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

Brantner Gemer s.r.o.
SK-000084

  SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Metrostav  DS a.s.
SK-000085

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

TSS GRADE, a.s.
SK-000086

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

MULLDEX, s.r.o.
SK-000087

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

Slovenská agentúra životného prostredia
SK-000088

  SEKCIA O - VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

LUKYSTAV, s.r.o.
SK-000089

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

Construction TRADE, a.s.
SK-000090

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

Keraming a.s.
SK-000091

 
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

GART sk s.r.o.
SK-000092

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

INTERBAU, s.r.o.
SK-000093

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

Tomáš Pohori
SK-000094

  SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

TOPSTAV É&A s.r.o.
SK-000095

  SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

AB-STAV, s.r.o.
SK-000096

  SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

P.S. in, a.s.
SK-000097

  SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO

ERPOS, spol. s r.o.
SK-000098

 

SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI

NEXA s.r.o.
SK-000099

 

SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
SEKCIA G – VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD, OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV

BAUMANN Nitra s.r.o.
SK-000100

 

SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
SEKCIA H – DOPRAVA A SKLADOVANIE

ViOn, a. s.
SK-000101

  SEKCIA E – DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
SEKCIA F – STAVEBNÍCTVO
Združená registrácia v rámci EÚ
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.,
Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

DE-158-00016

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.
DE-158-00127

 
SEKCIA C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Zdroj: SAŽP

Aktuálny register organizácií registrovaných v EMAS so sídlom v SR je uvedený na: http://www.emas.sk/register-emas-v-sr

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Ing. Juraj Vajcík, SAŽP, juraj.vajcik@sazp.sk