Mŕtve drevo v lesoch

Dátum poslednej aktualizácie:15.12.2023

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí objem stojatého a ležiaceho mŕtveho dreva v lesoch (v m3/ha, resp. m3), triedený podľa relevantných charakteristík (stojaté, ležiace, druh, stav rozkladu) z 1. cyklu (2005 – 2006) a 2. cyklu (2015 – 2016) Národnej inventarizácie a monitoringu lesov (NIML) SR.
 

Jednotka indikátora

m3/ha, %, mil.m3

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Mŕtve drevo je rozkladajúce sa drevo odumretých stromov a drevnatých rastlín alebo ich častí. Používa sa v spojitosti s rozkladnými procesmi a zahŕňa sucháre, štompy, na zem padnuté stromy, odumreté konáre a podobne.

 

Metodika:

Indikátor je vyhodnotený z výsledkov Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR), ktorá sa realizovala v rokoch 2005 – 2006 a 2015 – 2016 a je uceleným a aktuálnym súborom informácií o lesoch v SR k 31. 12. 2005, resp. 2015. Predstavuje úplne nový výberový spôsob komplexného zisťovania a hodnotenia stavu lesných ekosystémov na Slovensku.
 
O vykonaní NIML SR rozhodlo Ministerstvo pôdohospodárstva SR uznesením bodu 5.B.a) k materiálu č. 3473/2004-710 „Návrh na vykonanie veľkoplošnej inventarizácie lesov SR v rokoch 2004 – 2005“ na 23. porade vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR konanej 1. 7. 2004.
 
Prvá inventarizácia bola uskutočnená v dvojročnom turnuse terénneho zisťovania 2005–2006 výberovým spôsobom v sieti 4×4 km. Takáto hustota siete (kedy jedna inventarizačná jednotka o výmere 5 árov reprezentuje približne 1 600 ha územia) bola vybratá ako optimálna z hľadiska disponibilných zdrojov na realizáciu NIML SR a požadovanú presnosť výsledkov akceptovanú riadiacim výborom (výmeru lesa na celoštátnej úrovni určiť s chybou ±1,0 %, hektárovú zásobu s chybou ±1,8 % a celkovú zásobu s chybou ±2,1 % pri 68 %-nej spoľahlivosti).
 
Kvantifikácia „mŕtveho“ dreva sa v NIML SR na rozdiel od zahraničných zvyklostí vykonala tak, aby všetky jeho zložky boli vyjadrené v objemovej jednotke m3 s kôrou a dali sa agregovať. Objem suchárov sa určil podľa objemových rovníc živých stromov. Pre objem pňov sa odvodili nové regresné rovnice, ktorých vstupnými veličinami sú hrúbka na hornej reznej ploche pňa a výška pňa. Objem hrubej ležaniny (od 7 cm na tenšom konci) sa vypočítal z odmeranej hrúbky d1 a d2 (cm) s kôrou na oboch koncoch a dĺžky (cm) každého kusa ležiaceho v inventarizačnej ploche (IP), resp. subploche podľa Smalianovho vzorca (Šmelko 2000). Pre objem tenkej ležaniny (tenčiny od 1 do 7 cm) sa vyvinula originálna metodika, kde sa objem husto poukladanej tenčiny (v m3) pripadajúci na 1 m2 plochy získa z biometrického modelu ako funkcia odhadnutej strednej hrúbky tenčiny a prenásobí sa výmerou IP, pokryvnosťou tenčiny a zastúpením dreviny.
 
Založená sieť trvale, ale neviditeľne fixovaných inventarizačných plôch umožní zisťovať a hodnotiť stav lesa na nich opakovane rovnakým spôsobom aj v budúcnosti v ľubovoľne zvolených (5 – 10 ročných) intervaloch bez nebezpečia, že by boli obhospodarované zámerne ináč ako v ostatných častiach lesných porastov.
 

Zdroj dát:

Národné lesnícke centrum (NLC)

 

Príbuzné indikátory v medzinárodnom meradle:

 

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021)

II.4. Špecifický cieľ 4: Podpora prírodného prostredia a biodiverzity

Špecifické opatrenie 4.3: Ochrana a adaptácia lesov v chránených územiach

Úloha 4.3.2 Podporovať cieľové drevinové zloženie lesných porastov stanovištne vhodnými drevinami zodpovedajúcimi prírodným podmienkam, optimálnu vekovú a priestorovú štruktúru lesných porastov a prítomnosť mŕtveho dreva a dutinových stromov tak, aby boli lesné ekosystémy schopné odolávať zmene klímy a neohrozovali zdravotný stav lesných porastov a zdravie a majetok občanov

 

Kľúčová otázka

Aký je stav v objeme odumretého dreva?

Kľúčové zistenia

  • Celkové hektárové zásoby mŕtveho dreva k roku 2015 dosahujú 42,4 m3 (±2,5 m3), čo z celkovej zásoby živých stromov (hrubina bez kôry) predstavuje cca 17 %.
  • Oproti predchádzajúcemu hodnoteniu z rokov 2005 – 2006 to predstavuje nárast cca 4,7 m3/ha.
  • Najväčší podiel (skoro polovicu odumretého dreva) tvorí ležiaca hrubina, t. j. kmene s hrúbkou väčšou ako 7 cm na tenšom konci, objem ležiacej tenčiny a pňov na hektár je približne rovnaký.
  • Celkovo sa zistili zásoby odumretého dreva vo výške viac ako 90 mil. m3, (nárast oproti predchádzajúcemu hodnoteniu z rokov 2005 – 2006 o cca 11,9 mil. m3), z čoho sa takmer 95 % nachádza na lesných pozemkoch.

 

Sumárne zhodnotenie

Prehľad zásoby odumretého dreva (2015)
Druh
2015
Zásoba
Chyba
Celková zásoba
od
do
Podiel
m3/ha
mil.m3
%
Sucháre
8,7
±1
19,3
17
21,6
20,5±2,5
Pne
7,5
±0,6
16,6
15,3
17,9
17,7±1,5
Ležanina
19,3
±1,9
42,6
38,4
46,8
45,4±4,7
Tenčina
6,9
±0,3
15,4
14,7
16,1
16,4±0,9
Celkom
42,4
±2,5
93,8
87,8
99,8
100
Zdroj: NLC, NIML 2015 - 2016
 

Podrobné zhodnotenie

Mŕtve drevo je mŕtve len vo vzťahu k jeho využitiu človekom, pre les je predpokladom pestrosti života. Všetky procesy, ktoré mŕtve drevo vytvárajú, sú sprostredkované živými organizmami. Mŕtve drevo tak vzniká až vtedy, keď drevnú hmotu obsadí nový život, pričom na rozklade dreva sa v našich podmienkach podieľa zhruba 10 tisíc druhov živočíchov a 5 000 druhov húb a mikroorganizmov. Mŕtve drevo je tak „živšie“ ako živý strom. (Michal Wiezik)
Prítomnosť dostatočného množstva mŕtveho dreva je jedným zo základných znakov človekom neovplyvneného lesa. Je to tiež jeden z hlavných atribútov použitých pri rozpoznávaní pralesov.
 
Výsledky 1. cyklu NIML (2005 – 2006) po prvýkrát na Slovensku priniesli informácie o zásobách mŕtveho dreva, o ktorom dovtedy okrem stojacich suchárov neboli žiadne spoľahlivé údaje.

Hoci je celková výška zásob pomerne vysoká, väčšina odumretého dreva sa nedá nijako spracovať a ostane v lesoch ako dôležitá súčasť lesného prostredia. Zúžitkovať ako biomasa by sa dala len veľmi malá časť stojacich suchárov a ležaniny s nižším stupňom rozkladu.
 
Prehľad zásoby odumretého dreva
Druh
Dreviny
2005
Zásoba
Chyba
Celková zásoba
od
do
Podiel
m3/ha
mil.m3
%
Sucháre
 
ihličnaté
4,1
+/- 0,3
8,8
8
9,6
11
listnaté
2,2
+/- 0,2
4,7
4,3
5,1
6
spolu
 6,3
 
 13,5
12,3 
14,7 
17 
Pne
 
ihličnaté
3
+/- 0,1
6,4
6,1
6,8
8
listnaté
2,2
+/- 0,1
4,8
4,6
5,1
6
spolu
 5,2
 
 11,2
10,7 
11,9 
14 
Ležanina
 
ihličnaté
9,8
+/- 0,7
21,3
19,8
22,7
26
listnaté
8
+/- 0,4
17,3
16,3
18,3
21
spolu
 17,8
 
 38,6
36,1 
41,0 
47 
Tenčina
 
ihličnaté
3,2
+/- 0,2
7
6,5
7,5
9
listnaté
5,2
+/- 0,3
11,4
10,8
11,9
14
spolu
 8,4
 
 18,4
 17,3
19,4 
23 
Celkom
 
37,7
+/- 2,1
81,9
77,3
86,6
100
Zdroj: NLC, NIML 2005 – 2006
 
Prekvapujúco vysokú hodnotu (takmer štvrtinu) dosiahla ležiaca tenčina (konáre a kmene s hrúbkou pod 7 cm na hrubšom konci).

Stupne rozkladu odumretého dreva (2005)

Zdroj: NLC, NIML 2005 – 2006
 
Zmeny zásoby odumretého dreva medzi 1. a 2. monitorovacím cyklom NIML
Druh
2005 – 2015
Zásoba
Celková zásoba
Podiel
  m3/ha mil.m3 %
Sucháre
+2,4
+5,8
+3,5
Pne
+2,3
+5,4
+3,7
Ležanina
+1,5
+4,0
-1,6
Tenčina
-1,5
-3,0
-6,6
Celkom
+4,7
+11,9
 

Zdroj: NLC, NIML 2005 – 2006 a 2015 – 2016

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk