Denný príjem kalórií na obyvateľa podľa zdroja

Dátum poslednej aktualizácie:20.12.2018

Definícia indikátora

Indikátor popisuje celkový denný príjem kalórií na obyvateľa zo živočíšnych a rastlinných produktov.

Jednotka indikátora

kcal

Metadáta


Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:

  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:

                          + Transformujúce sa hospodárstvo.
                          + Príroda a ekosystémy.                     
                          + Kľúčové oblasti.


Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.
 

Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike:


Kľúčové zistenia

Kalórie dostupné Európanom sa  pohybujú v rozmedzí 2 700 kcal za deň na Cypre až 3 800 kcal za deň v Rakúsku. V rokoch 2000 a 2011 celková denná kalorická dostupnosť v celej EÚ-28 nepatrne vzrástla (+ 0,6 %). Podľa European Food Standards Agency, požiadavka na priemerný denný príjem energie u dospelých (vo veku medzi 30 a 59) sa pohybuje medzi 2 000 a 2 600 kcal na deň. To naznačuje, že v celej Európe  sa dodáva príliš veľa jedla. V rokoch 2000 a 2011, dodávky rastlinných výrobkov sa zvýšili a živočíšnych produktov sa znížili, aj keď rozsah zmien je pomerne malý. Pomer zvieracích a rastlinných produktov je veľmi podobný vo všetkých členských štátoch. V celej EÚ-28, celková dodávka rastlinných produktov v rokoch 2000 a 2011 sa zvýšila iba o 1 %. Na úrovni členských štátov, päť krajín zaznamenalo nárast o 5 % až 9 % v dostupnosti produktov živočíšneho pôvodu (Fínsko, Lotyšsko, Dánsko, Litva a Chorvátsko). V prípade dostupnosti rastlinných produktov štyri krajiny zaznamenali nárast medzi  5 % a 11 % (Cyprus, Holandsko, Írsko a Francúzsko). Slovensko sa radí medzi krajiny s najnižším denným príjmom kalórií na obyvateľa ako je zrejmé z mapy.

Zdroj: EU Resource efficiency scoreboard
 

Sumárne zhodnotenieMedzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "Denný príjem kalórií na obyvateľa podľa zdroja" (Daily calorie supply per capita by source) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Katarína Škantárová, SAŽP, katarina.skantarova@sazp.sk