Priemerné emisie CO2/km nových osobných automobilov

Dátum poslednej aktualizácie:29.01.2018

Definícia indikátora

Indikátor definuje priemerné emisie CO2 na km nových osobných automobilov registrovaných v členských štátoch EÚ v danom roku.

Jednotka indikátora

-

Metadáta


Metodika:

Hodnotiaci súbor indikátorov efektívneho využívania zdrojov predstavuje štatistickú podporu implementácie Plánu pre efektívne využívanie zdrojov, jednej zo 7 iniciatív Stratégie Európa 2020 pre zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Predstavuje základ pre monitorovanie implementácie tohto plánu, zdôrazňuje vzťah medzi využívaním zdrojov a hospodárstvom a zároveň predstavuje nástroj podpory angažovanosti zainteresovaných osôb.

Súbor 30 indikátorov bol zostavený na základe požiadaviek Európskej komisie a je výsledkom diskusií ako environmentalistov tak aj ekonómov. Vedenie databázy údajov potrebných na ich naplnenie je v kompetencii Eurostatu. Indikátory  budú v pravidelných intervaloch Eurostatom aktualizované a hodnotené.

Je štruktúrovaný nasledovne:
  • Hlavný indikátor zdrojovej produktivity.
  • Základné vybrané indikátory zamerané na pôdu, vodu a uhlík.
  • Súbor špecifických indikátorov zameraných na podtémy Plánu:
                      + Transformujúce sa hospodárstvo.
                      + Príroda a ekosystémy.                     
                      + Kľúčové oblasti.

Podrobná metodika  zostavenia tohto indikátora je uverejnená na stránkach Eurostatu.


Zdroj dát:

Eurostat

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Indikátor prezentuje predaj automobilov (priemernej hmotnosti) v členských štátoch EÚ, podľa emisií uvádzaných výrobcom pre každý jeden jeho predaný model.
Na dosiahnutie cieľov zníženia emisií CO2 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 333/2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových automobilov do roku 2020, sa v členských štátoch EÚ výrazne zlepšil podiel nových predaných automobilov. Ciele pre roky 2015 a 2020 predstavujú zníženie o 18 % a 40 % v porovnaí s rokom 2007 (východiskový rok). Pokles emisií CO2/km v Slovenskej republike  predstavoval v roku 2015 oproti roku 2007 - 16,5 %.

Ako ukazuje mapa, Slovenská republika je na úrovni členských štátov strednej Európy. 

Zdroj: EU Resources efficiency scoreboard

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza údajov pre zostavenie  indikátora "priemerné emisie CO2/km nových osobných automobilov" (Average carbon dioxide emissions per km from new passenger cars ) aj pre ostatné členské krajiny EÚ sa nachádza na stránke Eurostatu.

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk