Ekologický stav vodných útvarov povrchových vôd

Dátum poslednej aktualizácie:19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd.

Jednotka indikátora

počet

Metadáta

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd za referenčné obdobie 2009 – 2012 bolo vykonané v 1 510 prirodzených vodných útvaroch povrchových vôd. Najlepšia situácia z pohľadu ekologického stavu bola zaznamenaná v čiastkových povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh.

Veľmi dobrý a dobrý ekologický stav bol zaznamenaný v 56,29 % s dĺžkou 8 073,43 km. V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,77 % vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý a veľmi zlý stav bol stanovený v 8,94 % vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km.


 

Sumárne zhodnotenie

Celkový počet vodných útvarov zaradených do jednotlivých tried ekologického stavu v správnych územiach povodí Slovenska za referenčné obdobie 2009 – 2012  

  Stav vodných útvarov (počet)
Veľmi dobrý Dobrý Priemerný Zlý Veľmi zlý
Správne územie povodia Dunaja 44 750 507 125 10
Správne územie povodia Visly 11 45 18 0 0
Spolu SR 55 795 525 125 10
Zdroj: VÚVH
 

 

 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk