Chemický stav útvarov povrchových vôd

Dátum poslednej aktualizácie:19.12.2016

Definícia indikátora

Indikátor popisuje chemický stav útvarov povrchových vôd

Jednotka indikátora

km

Metadáta

Zdroj dát:

VÚVH


Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd v období rokov 2009 – 2012  bolo vykonané v 1 510 vodných útvaroch. Dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,5 %) vodných útvarov Slovenska a 37 (2,5 %) vodných útvarov nedosahovalo dobrý chemický stav.   

Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd pozostávalo z posúdenia výskytu 41 prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok v súlade s nariadením vlády SR č. 270/2010 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky. Súlad výsledkov monitorovania s ročnými priemermi a najvyššími prípustnými koncentráciami environmentálnych noriem kvality predstavuje súlad s požiadavkami pre dobrý chemický stav.
Nedosiahnutie dobrého chemického stavu v dôsledku prekročenia noriem kvality bolo spôsobené nesyntetickými látkami (12 vodných útvarov) a syntetickými látkami. Syntetické látky boli indikované v 24 vodných útvaroch, z toho agregované priemyselné znečisťujúce látky boli zistené v 14 vodných útvaroch, pesticídy v 5 vodných útvaroch a ostatné znečisťujúce látky tiež v 5 vodných útvaroch.         

Celkovo 3,2 % dĺžky vodných útvarov SR nedosahuje dobrý chemický stav. Najnepriaznivejší stav je v čiastkovom povodí Bodvy (18,2 %) a v čiastkovom povodí Slanej, kde 8,7 % dĺžky nedosahuje dobrý chemický stav.

Najväčší podiel vodných útvarov s dobrým chemickým stavom k celkovému počtu vodných útvarov v povodí je v povodí Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení je najviac vodných útvarov (počet aj dĺžky) dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahujúcich dobrý chemický stav v čiastkovom povodí Váhu a Bodrogu vzhľadom na ich väčšiu rozlohu.

 

Sumárne zhodnotenie

Vyhodnotenie chemického stavu vodných útvarov podľa čiastkových povodí v období rokov 2009 – 2012

Čiastkové povodie Vodné útvary dosahujúce dobrý
chemický stav
Vodné útvary nedosahujúce dobrý
chemický stav
počet dĺžka (km) počet dĺžka (km)
Morava   77    879,00     1     11,00
Dunaj   17   352,30     1       17,40
Váh 539 6 387,30   11     188,50
Hron 184 1 907,25     4       41,70
Ipeľ 120 1 515,68     2       34,20
Slaná   85    902,65     4       85,90
Bodva   28    278,20     5      61,00
Hornád 134 1 603,10     2         8,80
Bodrog 216 2 585,95     6     107,50
Správne územie povodia Dunaja 1 400 16 411,43    36      555,60
Správne územie povodia Visly 73      829,55    1      11,30
Spolu SR   1 473 17 240,98    37      566,90
    97,55 %    96,82%     2,45 %     3,18 %
Zdroj: VÚVH
 


 

Kontakt na spracovateľa

Ing. Ľubica Koreňová, SAŽP, lubica.korenova@sazp.sk