Kvalita ovzdušia v urbanizovaných oblastiach

Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2016

Definícia indikátora

Expozícia človeka voči znečisteniu ovzdušia je obzvlášť vysoká v mestských oblastiach, kde sa koncentruje väčšina ekonomických aktivít. Priemyselné procesy, výroba energie a doprava sú hlavnými prispievateľmi znečisťujúcich látok do regionálneho a miestneho ovzdušia.

Jednotka indikátora

ug/m3, počet

Metadáta

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Tento ukazovateľ expozície mestského obyvateľstva na znečistenie ovzdušia sa zameriava na oxid siričitý, oxidy dusíka a oxid uhoľnatý.

SO2
K prekročeniu limitných hodnôt SO2 na ochranu zdravia ľudí viac ako 3-krát došlo na území SR v roku 2002 v Trenčianskej zóne na všetkých troch staniciach (Prievidza, Handlová, Bystričany) a v roku 2004 na jednej stanici (Bystričany). V rokoch 2003, 2005- 2015 sa nevyskytlo prekročenie povoleného počtu limitnej hodnoty na žiadnej stanici. Možno konštatovať, že celková kvalita ovzdušia pre túto škodlivinu bola za uvedené hodnotiace obdobie pomerne dobrá. Kvalita ovzdušia z hľadiska ochrany zdravia obyvateľstva sa v SR výrazne zlepšila vďaka prijatým opatreniam politík a ich účinkom. V posledných dvoch desaťročiach bolo možné pozorovať sústavné a výrazné zlepšovanie.

NO2
V roku 2012 bola prekročená ročná limitná hodnota na monitorovacej stanici Banská Bystrica - Štefánikovo nábrežie. Priemer­ná ročná koncentrácia na stanici v Banskej Bystrici výrazne prekračovala limitnú hodnotu 40 µg.m-3 v priebehu posledných rokov, z dôvodu vykonávania stavebných a zemných prác pri budovaní obchvatu v Banskej Bystrici. Prekročenie limitnej hodnoty na ochranu zdravia ľudí pre hodinové koncentrácie nebolo zaznamenané na žiadnej monitorovacej stanici vo väčšom počte.
V roku 2015 bola prekročená ročná limitná hodnota na monitorovacej stanici Bratislava - Trnavské Mýto, Prešov, arm. gen. Ľ. Svobodu.

CO
Na žiadnej z monitorovacích staníc nebola prekročená limitná hodnota oxidu uhoľnatého a úroveň znečis­tenia ovzdušia za predchádzajúce obdobie rokov 2000 – 2015 je pod dolnou medzou pre hodnotenie znečistenia ovzdušia.

Sumárne zhodnotenie

Kontakt na spracovateľa

Ing. Dorota Hericová, SAŽP, dorota.hericova@sazp.sk