Priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody

Dátum poslednej aktualizácie:21.12.2022

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody.

Jednotka indikátora

eur/m3 (bez DPH)

Metadáta

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.

Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.

Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti. Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

Kľúčové zistenia

Voda je vzácny zdroj a preto jej cena musí byť určená zodpovedajúcim spôsobom. Náklady sú pri určovaní ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody jedným z najdôležitejších faktorov. Určujú spodnú hranicu, pod ktorú by cena nemala klesnúť, inak je podnikateľský subjekt stratový. Spôsob tvorby cien vodného a stočného určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dlhodobým cieľom je zvýšiť podiel obyvateľov zásobovaných nezávadnou pitnou vodou  z verejných vodovodov. Pokrok smerom k zelenému rastu môže byť posudzovaný na základe vývoja cenových signálov – napr. reálne určenej priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom.

Priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom má stúpajúci trend v roku 2021 dosiahla 1,1032 eur za 1 m3 (bez DPH). Priemerná cena v roku 2021 v porovnaní s rokom 2005 vzrástla o 0,3432 eur za 1 m3 a v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla o 0,0152 eur za 1 m3.

Sumárne zhodnotenie

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).

Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Miroslav Mokrý, SAŽP, miroslav.mokry@sazp.sk