Porastové zásoby lesov

Dátum poslednej aktualizácie:20.12.2021

Definícia indikátora

Zabezpečenie udržateľného manažmentu lesných zdrojov zahŕňa o. i. aj zachovanie dostatočných zásob dreva pre produkčnú činnosť. Porastové zásoby dreva sa zisťujú v m3 hrubiny bez kôry (hr.b.k.) na pni. Spôsob ich zisťovania ovplyvňuje kategória lesov, hospodársky tvar lesa, hospodársky spôsob, stav lesného porastu, požadovaná presnosť a hospodárnosť.
 

Jednotka indikátora

m3/ha, mil.m3

Metadáta

Metodika:

Výber a metodika hodnotenia indikátorov zeleného rastu je založená na súbore indikátorov navrhnutých OECD a spracovaných v správe z februára 2011 „Green Growth: Monitoring progress towars green growth“. Údaje týkajúce sa národnej situácie sú zvyčajne prezentované v období rokov 2000 – 2012. Základný časový sled je zmenený v prípadoch, keď nie sú údaje dostupné, prípadne ich porovnanie je znemožnené rozdielnym prístupom v ich zbere, vyhodnocovaní, zmenou metodiky, klasifikácie a pod.
Sumárne hodnotenie vývoja indikátorov z pohľadu zeleného rastu, vzhľadom na to, že stratégia nie je v SR oficiálne implementovaná a tým nie sú určené konkrétne ciele, je založené na hodnotení zodpovedného gestora. Samozrejme toto hodnotenie vychádza ako z posúdenia vývoja v minulosti, tak aj z predpokladaného smerovania na základe doteraz prijatých opatrení.
Vybrané indikátory charakterizujú východiskovú situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu  a mali by poslúžiť ako meradlo pri zvažovaní ďalších krokov pri implementácii tejto stratégie a pre komplexné posúdenie smerovania slovenskej ekonomiky do budúcnosti.
Súčasný súbor ukazovateľov zeleného rastu zahŕňa 32 individuálnych ukazovateľov, ktoré sú relevantné v podmienkach v SR, štyri z nich sú národné ukazovatele popisujúce dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
 

Zdroj dát:

Využité údaje pochádzajú z oficiálnych národných príp. medzinárodných zdrojov a databáz. Hodnotený vývoj bol prekonzultovaný s odborníkmi štátnej správy (jednotlivé odbory MŽP SR, MH SR, MPSVR SR, MF SR, MPRV SR) a ich odbornými organizáciami (SHMÚ, ŠGÚDŠ, SAŽP, ŠOP SR, IFP) a samozrejme v neposlednom rade aj ŠÚ SR, z ktorého databáz pochádza väčšina údajov.
 

Súvisiace indikátory:

 

Kľúčové zistenia

Ukazovateľ charakterizuje kvantitatívne aspekty lesných zdrojov. Zabezpečenie ich udržateľného manažmentu, ako aj udržanie environmentálnych, sociálnych a pôvodných hodnôt je jednou z hlavných výziev lesníctva. To zahŕňa zabránenie ich nadmerného využívania a degradácie, zachovanie dostatočných zásob dreva pre produkčnú činnosť, i zabezpečenie poskytovania základných environmentálnych služieb.
 
Zásoba dreva v lesoch SR mala dlhodobo kontinuálne rastúci trend. V roku 2020 dosiahla 484,5 mil. m3 hrubiny bez kôry, čo je o cca 1,5 mil. m3 viac ako predchádzajúci rok.
V porovnaní s rokom 2000 došlo k jej zvýšeniu o 18,2 %. V hodnotenom období rokov 2000 až 2020 zásoba listnatého dreva prevyšuje zásobu ihličnanov (už od roku 1994). Rovnako rástla aj priemerná zásoba na ha. V súčasnosti činí 249 m3 hr.b.k./ha, čo je nárast oproti roku 2000 o 15,7 %, medziročne sa nezmenila.
 
V súčasnosti  sú  v  dôsledku  aktuálneho  vekového  zloženia  v lesoch na Slovensku historicky najvyššie zásoby dreva, minimálne za ostatné storočie. Objem súčasných zásob dreva sa však už nachádza v bode kulminácie. Predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa budú zásoby dreva znižovať v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry.

 

Sumárne zhodnotenie 

Medzinárodné porovnanie

Databáza OECD pre indikátory zeleného rastu obsahuje vybrané ukazovatele na monitorovanie pokroku smerom k zelenému rastu a na podporu tvorby politiky a informovanosti verejnosti. Databáza poskytuje syntézu údajov a ukazovateľov dostupné v celej rade domén. Zdrojom podkladových údajov použitých na naplnenie indikátorov zeleného rastu, ako sú prezentované, zahŕňa celý rad databáz OECD a v niektorých prípadoch aj externé dátové zdroje. Databáza zahŕňa členské krajiny OECD, pristupujúce krajiny a vybrané krajiny, ktoré nie sú členmi OECD (vrátane BRIICS hospodárstiev - Brazília, Rusko, India, Indonézia, Čína a Južná Afrika).


Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)
 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk