Náklady na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie:20.12.2023

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov (výdavkov) lesného hospodárstva, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia. Celkové náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.
 

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady (výdavky) na ochranu životného prostredia v sektore tvoria náklady na ochranu životného prostredia z podnikov s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investicie na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (operačné programy), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce.

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2009 došlo k poklesu nákladov lesníctva na ochranu životného prostredia, ich vývoj je však variabilný a mnohé údaje nie sú dostupné.

 

Sumárne zhodnotenie

Podrobné zhodnotenie

Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesníctve (tis. eur)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Investície na ochranu ŽP

D

0

D

0

0

0

0

 

 

 

 

D

D

D

Bežné náklady na ochranu ŽP

D

503

D

D

11

D

75

 

 

304

226

D

D

D

Spolu

533

503

426

D

11

D

75

264

466

304

226

D

D

D

Zdroj: ŠÚ SR

D – dôverný údaj

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk