Náklady na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve

Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2021

Značky

Les

Definícia indikátora

Indikátor popisuje vývoj nákladov (výdavkov) lesného hospodárstva, ktoré sú vynaložené na ochranu životného prostredia. Celkové náklady tvoria investície na ochranu životného prostredia a bežné náklady.
 

Jednotka indikátora

tis.eur

Metadáta

Definície súvisiace s indikátorom:

Náklady (výdavky) na ochranu životného prostredia v sektore tvoria náklady na ochranu životného prostredia z podnikov s 20 a viac zamestnancami. Celková suma nákladov na ochranu životného prostredia tvorí súčet investičných a bežných nákladov podnikov.
 
Investicie na ochranu životného prostredia (investičné náklady) sú finančné prostriedky vynaložené v sledovanom období na vybudovanie, nákup alebo obstaranie investičného majetku, slúžiaceho na ochranu životného prostredia t. j. na ochranu ovzdušia, vôd, pôdy a ostatných zložiek. Investície môže organizačná jednotka získať z vlastných alebo štátnych zdrojov (účelové dotácie a nízkoúrovňové úvery) ako aj zo zahraničia, prostredníctvom špecializovaných fondov (operačné programy), poskytnutých úverov, grantov a dotácií z vládnych alebo mimovládnych zdrojov.
 
Bežné náklady na ochranu životného prostredia sú neinvestičné náklady vynaložené na aktivity súvisiace s ochranou ŽP. Predstavujú súčet vnútropodnikových nákladov a nákladov organizácie na ochranu životného prostredia hradených iným subjektom.

 

Metodika:

Zdrojom údajov o nákladoch na ochranu životného prostredia sú štatistické zisťovania ŠÚ SR. Údaje sú spracované na základe ročných spracovaní štatistických výkazov za podniky s 20 a viac zamestnancami a obce.

Zdroj dát:

ŠÚ SR

 

Súvisiace indikátory:

Odkazy k problematike:

 

Väzba indikátora k rozvojovým dokumentom a cieľom

 
Ide o strategický dokument dlhodobého charakteru a jeho hlavným cieľom je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenska do roku 2030. Stratégia hospodárskej politiky má zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast hospodárstva, založený na podpore znalostí, inovácií a konkurencieschopného hospodárstva.

Návrh tohto strategického dokumentu je svojím charakterom zameraný na dosiahnutie pozitívnych zmien najmä v socio-ekonomickej oblasti, ale má významný pozitívny dopad aj na environmentálne aspekty prírodného prostredia, kvality života a zdravia. Opatrenia navrhnuté na dosiahnutie cieľov je preto možné považovať za opatrenia na predchádzanie, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.

 

 
Vláda SR chce zaručiť právo na priaznivé životné prostredie každému občanovi štátu a zdôrazňuje našu zodpovednosť za ochranu a tvorbu životného prostredia. Vyhlasuje, že vynaloží maximálne úsilie, aby sme nezhoršili prírodný potenciál Slovenska, a bude realizovať postupné kroky na dosiahnutie vyššej kvality životného prostredia a podporenie prechodu na zdrojovo efektívne obehové hospodárstvo.

Výdavky na životné prostredie budú vynakladané efektívne a investície budú posudzované podľa kritéria hodnoty za peniaze.

 

7. environmentálny akčný program EÚ (2013)

Európska únia v 7. environmentálnom akčnom programe ako jeden z prioritných cieľov určila zabezpečenie investícií do politiky v oblasti životného prostredia a klímy a riešenie environmentálnych externalít. V súvislosti s riešením environmentálnych externalít sa očakáva systematickejšie uplatňovanie zásady znečisťovateľ platí, a to najmä postupným ukončovaním dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

 

Kľúčová otázka

Aký je vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesnom hospodárstve?

Kľúčové zistenia

  • Od roku 2009 došlo k roku 2019 k poklesu nákladov lesníctva na ochranu životného prostredia (o 57,6 %), pričom v roku 2019 tento objem činil 226 tis. eur.

 

Zmena od roku 2005 Zmena od roku 2015 Posledná medziročná zmena
emo_sad Pozitivny trend emo_sad
Medzi rokmi 2009 2019 celkové náklady na ochranu ŽP v lesnom hospodárstve zaznamenali pokles. Od roku 2015 došlo k nárastu predmetných nákladov. Medziročne došlo k poklesu celkových nákladov na ochranu ŽP v lesnom hospodárstve.

Sumárne zhodnotenie

Vývoj nákladov na ochranu životného prostredia v lesníctve (tis. eur)

   

 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Investície na ochranu ŽP
D
0
D
0
0
0
0
D
D
D D
Bežné náklady na ochranu ŽP
D
503
D
D

11

D
75
D
D 304 226
Spolu
533
503
426
D
11
D
75

264

466
D

D

Zdroj: ŠÚ SR
D – údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter

 

Kontakt na spracovateľa

Mgr. Peter Kapusta, SAŽP, peter.kapusta@sazp.sk