Preskočit na obsah

Informačné zdroje

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym témam v oblasti vodného hospodárstva (2019)


V dňoch 27. – 28. 5. 2019 v Jasnej a 3. – 4. 6. 2019 v Žiline sa uskutočnili semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy zamerané na aktuálne témy v oblasti vodného hospodárstva.

Seminárov sa zúčastnilo 275 zamestnancov prevažne z okresných úradov – odborov štátnej vodnej správy, Slovenskej inšpekcie životného prostredia – odborov  inšpekcie ochrany vôd a integrovaného povoľovania a kontroly, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenského rybárskeho zväzu, Štátnej ochrany prírody SR.  Prednášky boli zamerané na výkon štátnej vodnej správy podľa zákona o vodách, zákona o rybárstve a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Tiež odzneli informácie o zákone o prírodných liečivých vodách a prírodných minerálnych vodách, kontrolných činnostiach SIŽP, legislatívnych predpisoch prípravkov na ochranu rastlín, nakladaní a používaní hnojív a o hydromelioračných stavbách. Prizvaní prednášajúci boli zamestnanci MŽP SR – sekcie vôd, sekcie geológie a prírodných zdrojov, ďalej  zástupcovia rezortných organizácií MŽP SR, mimovládnych organizácií, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Výskumného ústavu živočíšnej výroby a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov OPKŽP, prostredníctvom národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka
Program (Jasná, Žilina)

Prezentácie
I. deň:

II. deň

Fotogaléria


Seminár pre pre zamestnancov štátnej vodnej správy k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva (2018)

V dňoch 17. - 18. 4. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy zameraný na zmeny v legislatívne v oblasti vodného hospodárstva.

Seminára sa zúčastnilo 205 účastníkov, najmä pracovníkov okresných úradov - odborov starostlivosti o životné prostredie. Odzneli na ňom prednášky zástupcov sekcie vôd a prizvaných hostí zo sekcie geológie a prírodných zdrojov a sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby. Všetky prednášky sa dotýkali výkonu štátnej správy podľa zákona o vodách, naň nadväzujúcich právnych predpisov a najmä aktuálnych zmien, ktoré priniesla novela vodného vodách platná od marca 2018.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov OPKŽP, prostredníctvom národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku,“ ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka

Program

Prezentácie:

I. blok: Osobitosti určovania environmentálnych cieľov (hlavne  § 16 VZ)

II. blok: Vypúšťanie odpadových vôd ( hlavne § 36 -38)

III. blok: Povolenie na osobitné užívanie vôd (hlavne § 21 VZ)

IV. blok: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k vodnému zákonu

V. blok: Odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami

VI. blok: Ochrana pred povodňami – vybrané kapitoly

VII. blok: Povolenie na niektoré činnosti (hlavne § 23 VZ, vzťah zákona o ochrane prírody a krajiny a vodného zákona)

Fotogaléria

Publicita