Preskočit na obsah

Informačné zdroje

Semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym témam v oblasti vodného hospodárstva (2022)

V dňoch 26. – 27. apríla a 3. – 4. mája 2022 sa v Liptovskom Mikuláši konali dva semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy zamerané na aktuálne témy v oblasti vodného hospodárstva.

Na seminároch boli zástupcami sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR prezentované informácie o nových koncepčných a plánovacích dokumentoch vo vodnom hospodárstve, o požiadavkách zákona o ochrane pred povodňami k povoľovacím procesom v inundačných územiach, o zmenách v zákone o vodách a v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktoré sa týkajú rozhodovacích postupov a správnych konaní na úrovni okresných úradov vrátane povoľovania výstavby žúmp a domových čistiarní odpadových vôd.

Seminárov sa prezenčne zúčastnilo 147 účastníkov, ďalších 208 bolo pripojených on-line.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov OPKŽP, prostredníctvom národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Program (PDF, 482 kB)

Prezentácie

Fotogaléria (ZIP, 56 MB) 

Seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy k aktuálnym témam v oblasti vodného hospodárstva (2019)

V dňoch 27. – 28. 5. 2019 v Jasnej a 3. – 4. 6. 2019 v Žiline sa uskutočnili semináre pre zamestnancov štátnej vodnej správy zamerané na aktuálne témy v oblasti vodného hospodárstva.

Seminárov sa zúčastnilo 275 zamestnancov prevažne z okresných úradov – odborov štátnej vodnej správy, Slovenskej inšpekcie životného prostredia – odborov  inšpekcie ochrany vôd a integrovaného povoľovania a kontroly, Slovenského vodohospodárskeho podniku, Slovenského rybárskeho zväzu, Štátnej ochrany prírody SR.  Prednášky boli zamerané na výkon štátnej vodnej správy podľa zákona o vodách, zákona o rybárstve a zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Tiež odzneli informácie o zákone o prírodných liečivých vodách a prírodných minerálnych vodách, kontrolných činnostiach SIŽP, legislatívnych predpisoch prípravkov na ochranu rastlín, nakladaní a používaní hnojív a o hydromelioračných stavbách. Prizvaní prednášajúci boli zamestnanci MŽP SR – sekcie vôd, sekcie geológie a prírodných zdrojov, ďalej  zástupcovia rezortných organizácií MŽP SR, mimovládnych organizácií, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Výskumného ústavu živočíšnej výroby a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov OPKŽP, prostredníctvom národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka
Program (Jasná, Žilina)

Prezentácie
I. deň:

II. deň

Fotogaléria


Seminár pre pre zamestnancov štátnej vodnej správy k zmenám v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva (2018)

V dňoch 17. - 18. 4. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnil seminár pre zamestnancov štátnej vodnej správy zameraný na zmeny v legislatívne v oblasti vodného hospodárstva.

Seminára sa zúčastnilo 205 účastníkov, najmä pracovníkov okresných úradov - odborov starostlivosti o životné prostredie. Odzneli na ňom prednášky zástupcov sekcie vôd a prizvaných hostí zo sekcie geológie a prírodných zdrojov a sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva a Vodohospodárskej výstavby. Všetky prednášky sa dotýkali výkonu štátnej správy podľa zákona o vodách, naň nadväzujúcich právnych predpisov a najmä aktuálnych zmien, ktoré priniesla novela vodného vodách platná od marca 2018.

Technicko-organizačné zabezpečenie seminára bolo financované z prostriedkov OPKŽP, prostredníctvom národného projektu „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku,“ ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Odborné zabezpečenie seminára zastrešovala sekcia vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Pozvánka

Program

Prezentácie:

I. blok: Osobitosti určovania environmentálnych cieľov (hlavne  § 16 VZ)

II. blok: Vypúšťanie odpadových vôd ( hlavne § 36 -38)

III. blok: Povolenie na osobitné užívanie vôd (hlavne § 21 VZ)

IV. blok: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k vodnému zákonu

V. blok: Odborný technicko – bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami

VI. blok: Ochrana pred povodňami – vybrané kapitoly

VII. blok: Povolenie na niektoré činnosti (hlavne § 23 VZ, vzťah zákona o ochrane prírody a krajiny a vodného zákona)

Fotogaléria

Publicita