ZDRAVIE 2020: Európska politika pre zdravie a prosperitu

Dokument na stiahnutie: SK , EN

Nová zdravotná politika pre Európu z dielne Regionálneho úradu WHO pre Európu podčiarkuje, že jej hlavným cieľom je „výrazné zlepšenie zdravia a prosperity populácie, zníženie rozsahu nerovností v oblasti zdravia, posilnenie verejného zdravotníctva a zabezpečenie univerzálnych, spravodlivých, udržateľných a vysokokvalitných zdravotníckych systémov, v centre záujmu ktorých sú ľudia.“
 
Dokument za skladá z dvoch základných častí:
 
1. Zdravie 2020: Európsky politický rámec na podporu vládnych a spoločenských aktivít pre zdravie a prosperitu / Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and well-being
je rámcový dokument o novej európskej politike pre zdravie a obsahuje základné tézy, princípy a smerovanie modernej zdravotnej politiky.
 
2. Zdravie 2020: politický rámec a stratégia / Health 2020: policy framework and strategy je komplexným rozpracovaním politiky v troch hlavných oblastiach (politický záväzok, uplatňovanie stratégií založených na dôkazoch, posilňovanie efektívnej implementácie).