Koncepcia Štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky

Dátum schválenia: 9. 1. 2008
Forma: Uznesenie vlády SR č. 11/2008
Dokument na stiahnutie: SK

Koncepcia Štátnej politiky zdravia definuje úlohy štátu, stratégie a jednotlivé priority v oblastiach podpory, ochrany i navrátenia zdravia občanov. Je koncipovaná v súlade s platnými medzinárodnými dokumentmi tak, aby mala dlhodobú perspektívu. Jej hlavným cieľom je nasmerovať záujmy a snahy všetkých zložiek spoločnosti na zdravie ako kľúčový faktor rozvoja spoločnosti a vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať občania zaručené podmienky na podporu a ochranu svojho zdravia, právo na zdravotnú starostlivosť a na dostupnosť a rovnosť v jej poskytovaní. Tvorí politický, ekonomický a organizačný rámec všetkých aktivít zameraných na podporu zdravia, zdravý životný štýl, zlepšenie životného a pracovného prostredia a vyššiu účinnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, s obmedzením negatívnych dôsledkov chorôb.