Preskočit na obsah

Zelený vzdelávací fond

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond
Podporované aktivity: 1. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo, 2. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, 3. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity
Prijímatelia: 1. Školy, 2. Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, 3. Občianske združenia
Uzavretie: 28. 04. 2023
Viac informácií: https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk/dotacia-2023

Pre budúcnosť

Zdroj financovania: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Oblasť financovania: 

 • zlepšenie ŽP a mikroklímy,
 • podpora biodiverzity,
 • zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny,
 • úspora energií a prírodných zdrojov,
 • podpora cirkulárnej ekonomiky.

Prijímateľ: Neziskové organizácie, mestá, obce, školy, kultúrne inštitúcie...
Dátum uzavretia: 31. 3. 2023
Viac informácií: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/grantovy-program-pre-buducnost

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
Prijímateľ: Rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí, právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
Dátum uzavretia: 2. 5. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/03/02/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-prieskum-vyskum-a-vyvoj-zamerany-na-zistovanie-a-zlepsenie-stavu-zivotneho-prostredia-oblast-f/

79. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana ovzdušia

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Podporené činnosti:

 • Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
 • Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Prijímateľ: Obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí
Dátum uzavretia: 17. 4. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/

80. výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80
Dátum vyhlásenia: 7. 2. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Program obnovy dediny 2023

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Prijímateľ: Obec bez štatútu mesta
Dátum vyhlásenia: 3. 2. 2023
Dátum uzavretia: 3. 4. 2023
Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/

Ochrana a využívanie vôd

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd  
Prijímateľ: Obec do 2000 obyvateľov a  záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce  
Dátum uzavretia: 6. 2. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/05/environmentalny-fond-vyhlasuje-vyzvu-c-b-1-2023/

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)
Prijímateľ: 

 • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
 • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
 • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: 2. 3. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/09/environmentalny-fond-vyhlasuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023-oblast-zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucich-verejnych-budov-l/

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Prijímateľ: Obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch 
Dátum vyhlásenia: 3. 10. 2022
Dátum uzavretia: 30. 11. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/ochrana-a-starostlivost-o-zivotne-prostredie-na-uzemi-narodnych-parkov-oblast-np

76. výzva zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2022-76
Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2022
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana a využívanie vôd

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 29. 8. 2022
Dátum uzavretia: 22. 9. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/oblast-b-ochrana-a-vyuzivanie-vod/

Transformácia regiónu Národného parku Muránska planina a Národného parku Poloniny

Mechanizmus: Plán obnovy
Komponent: 5 – Adaptácia na zmenu klímy
Investícia: 1 – Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity
Dátum vyhlásenia: 14. 4. 2022
Dátum uzávierky: 14. 6. 2022
Viac informácií: https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022
Opatrenie: 8 –   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 19. 4. 2022
Dátum uzavretia: 29. 7. 2022
Viac informácií: https://www.apa.sk

Sadíme budúcnosť

Iniciatívu Sadíme budúcnosť na Slovensku koordinuje Nadácia Ekopolis, ktorá zbiera nápady na jesenné výsadbové projekty. 
Výzva je otvorená do 31. mája 2022 do 16:00.
Viac informácií: https://sadimebuducnost.sk/

Živé chodníky

Nadácia Ekopolis podporí citlivú obnovu slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických a cykloturistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami, resp. cykloturistami.

Hlavné podporované aktivity (oba komponenty sú povinné):

 • obnova, oprava a údržba turistického a cykloturistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
 • obnova, oprava a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, napr. odpočívadlá, prístrešky, stoly a lavičky, lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, obnova studničiek a pod.

Viac informácií: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zive-chodniky

LIFE 2021 – 2027: Prechod na čistú energiu

Program LIFE určený na financovanie prechodu na čistú energiu. Prioritné oblasti:

 • budovanie národného, regionálneho a miestneho politického rámca, ktorý podporuje prechod na čistú energiu.
 • urýchlenie zavádzania technológie, digitalizácie, nových služieb a obchodných modelov, ako aj zlepšovanie zručností.
 • prilákanie súkromných financií na projekty udržateľnej energie.
 • podpora miestnych a regionálnych investičných projektov.
 • zapojenie a posilnenie postavenia občanov pri prechode na čistú energiu.

Otvorených je spolu 18 výziev (EN).
Dátum uzávierky: 12. januára 2022 
Viac informácií: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en (EN)

 

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Dátum vyhlásenia: 13. 8. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

69. výzva zameraná na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 30. 7. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Plant-Powered Startup Pitch

Výzva je určená začínajúcim firmám a startupom v oblasti potravinárskeho priemyslu, ktoré majú potenciál rozšíriť ponuku či dostupnosť rastlinných jedál. 
Dátum ukončenia: 1. 10. 2021
Viac informácií: https://jemprezem.sk/konferencia/

LIFE 2021 – 2027

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021 – 2027.
Dátum ukončenia: 13. 7. 2021
Viac informácií: https://www.minzp.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-life-2021.html

Klíma nás spája

Ročný projekt pre samosprávy, školy a občianske združenia pomáha zapojeným subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území, napr. vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy...
Správa programu: CEEV Živica, Dedoles
Dátum ukončenia: 15. 8. 2021
Viac informácií: https://www.klimaspaja.sk/vyzva/

68. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy: 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Dátum vyhlásenia: 13. 7. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy: 
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67
Dátum vyhlásenia: 20. 5. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. Výzva je určená na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tradičných projektov LIFE19.
Dátum ukončenia: 12. 4. 2021
Viac informácií: https://www.minzp.sk/life/vyzva-predkladanie-ziadosti-spolufinancovanie-projektov-life.html

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Zdroj financovania: Integrovaný regionálny operačný program
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód programu: IROP-PO4-SC431-2021-65
Dátum aktualizácie: 26. 3. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk/

 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zdroj financovania: Integrovaný regionálny operačný program
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód programu: IROP-PO1-SC122-2016-15
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk/

Program ochrany prírody

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Správca programu: Štátna ochrana prírody SR
Dátum vyhlásenia: 10. 2. 2021
Dátum uzavretia: 19. 3. 2021
Viac informácií: http://pop.sopsr.sk/

Program obnovy dediny 2021

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 10. 2. 2021
Dátum uzavretia: 19. 3. 2021
Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2021/

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní zmene klímy

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2020
Dátum uzavretia: 26. 2. 2021
Kód: ACC05
Viac informácií: https://www.minzp.sk

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2020
Dátum uzavretia: 26. 2. 2021
Kód: ACC04
Viac informácií: https://www.minzp.sk

LIFE 2020 NGO4GD

Riadiaci orgán: Európska komisia
Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.
Dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64
Dátum vyhlásenia: 1. 12. 2020
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2020-65
Dátum vyhlásenia: 7. 12. 2020
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a royvoja vidieka SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Špecifický cieľ: 2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie
2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/2016/02
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.sk-at.eu/sk/vyzvy/2020

Creativity4Circularity

Schéma financovania: Interreg Stredná Európa
Správca programu: Slovak Business Agency
Dátum uzavretia: 31. 10. 2020
Viac informácií: https://www.npc.sk

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2020

Zameranie: Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Kód výzvy:11378-2020-4210-52028
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2020
Dátum uzavretia: 30. 11. 2020
Viac informácií: https://www.siea.sk

PowerUP! Challenge

Správca programu: InnoEnergy
Výzva je určená inovatívnym firmám zo strednej a východnej Európy. Je otvorená pre všetky nové a jedinečné nápady z oblasti energetiky, mobility, čistých technológií, alebo inteligentných miest. Nezáleží na tom, či máte iba nápad, hľadáte ďalšieho zákazníka, alebo plánujete rozšírenie trhu. Šance sú vyrovnané, o postupe rozhodujú inovácie.
Dátum uzavretia: 5. 3. 2020
Viac informácií: https://vedanadosah.cvtisr.skhttps://civitta.sk/contact
Prihlasovací formulár: https://powerup.innoenergy.com

Zvyšovanie povedomia o zmenách klímy na školách (ClimaEdu)

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 31. 12. 2019
Dátum uzavretia: 28. 2. 2020
Kód: ACC03
Viac informácií: https://www.minzp.sk

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Dátum vyhlásenia: 18. 12. 2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

60. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60
Dátum vyhlásenia: 18. 12. 2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

59. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia v prihraničnom území - ochrana prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenie riek

Zdroj financovania: ENI HU-SK-RO-UA
Dátum vyhlásenia: 14. 11. 2019
Dátum uzavretia: 13. 2. 2020
Kód: HUSKROUA/1901
Viac informácií: https://huskroua-cbc.eu/

Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach

Zdroj financovania: Granty EHP a Nórska
Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2019
Dátum uzavretia: 31. 1. 2020
Kód výzvy: ACC01
Viac invormácií:

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav
Kód výzvy: 24/PRV/2017
Viac informácií: https://www.apa.sk

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58
Dátum vyhlásenia: 12.12.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Slovenské projekty v oblasti zmeny klímy dostanú grant z EHP a Nórska

Bratislava, 29. novembra - Grant od 500. 000 eur do 1,4 milióna eur môžu získať slovenské mestá nad 15.000 obyvateľov na projekty v oblasti zmeny klímy. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je správcom programu SK-Klíma.

57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57
Dátum vyhlásenia: 21.11.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Zelené oázy

Vyhlasovateľ: Nadácia Ekopolis, Slovnaft, a. s.
Podporované aktivity: Podpora vytvárania alebo rozširovania menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače – včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode.
Prijímatelia: 1. Registrované mimovládne neziskové organizácie, 2. základné a stredné školy a učilištia, 3. centrá voľného času a komunitné centrá, 4. mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov
Výška dotácie: 1 000 - 5 000 €
Dátum ukončenia: 13. 01. 2020
Viac informácií: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Dátum vyhlásenia: 29. 10. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

Zelený vzdelávací fond 3/2019

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Podporované aktivity: 1. Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež, 2. Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť, 3. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov, 4. Podpora mládežníckych iniciatív
Prijímatelia: 1. Občianske združenia, 2. Záujmové združenia právnických osôb, 3. Nadácie, 4. Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Uzavretie: 20. 11. 2019
Viac informácií: www.sazp.sk

Mesto blízke ľuďom

Vyhlasovateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Kategórie: 1. Rozvoj životného prostredia a komunít, 2. Inovácie v sociálnej oblasti, 3. Komunitné vzdelávanie
Prihlasovanie: 1. - 31. 10. 2019
Vyhodnotenie: do 4. 2. 2020
Viac informácií: https://mamnatogrant.sk//
 

55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2019-55
Dátum vyhlásenia: 30. 9. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54
Dátum vyhlásenia: 6. 9. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

53. výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

52. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Dátum uzavretia:
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 28. 6. 2019
Dátum uzavretia: 31.7. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Vyzvy/V%C3%BDzva_BK_2019.pdf


51. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51
Dátum vyhlásenia: 24. 7. 2019
Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov.
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Program LIFE

Riadiaci orgán: Európska komisia
Podprogramy: 1. Životné prostredie, 2. Klimatická zmena, 3. Podpora činnosti mimovládnych organizácií
Dátum vyhlásenia: 4. 4. 2019
Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

50. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50
Dátum vyhlásenia: 29. 3. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Elektromobilita

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: energia z obnoviteľných zdrojov, doprava v mestách, dopravná infraštruktúra
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 15. 3. 2019
Dátum uzavretia: 16. 4. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: energetická efektívnosť, zelené budovy a bývanie
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 19. 3. 2019
Dátum uzavretia: 16. 4. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

48. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Dátum vyhlásenia: 31. 05. 2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk