Preskočit na obsah

Výzva zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

Operačný program: Plán obnovy a odolnosti SR

Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Podporené môžu byť existujúce bioplynové stanice, ktoré dosiahli vo výrobe elektriny koeficient využitia (kapacitný faktor) na úrovni minimálne 20% za kalendárny rok 2022 alebo za obdobie od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. Projekty môžu byť realizované na celom území SR. Výška podpory na jeden projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice je maximálne 1 mil. EUR. Výška podpory na jeden projekt transformácie existujúcej bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán je maximálne 1,5 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia: 17. 8. 2023
Dátum uzavretia: 31. 10. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

82. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-82
Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2023
Dátum uzavretia: 11. 9. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Program ochrany prírody

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Správca programu: Štátna ochrana prírody SR
Dátum uzavretia: 8. 8. 2023
Viac informácií: https://pop.sopsr.sk/

Zelený vzdelávací fond

Vyhlasovateľ: Environmentálny fond
Podporované aktivity: 1. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo, 2. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia, 3. Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity
Prijímatelia: 1. Školy, 2. Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, 3. Občianske združenia
Uzavretie: 28. 04. 2023
Viac informácií: https://zelenyvzdelavacifond.sk/sk/dotacia-2023

Pre budúcnosť

Zdroj financovania: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Oblasť financovania: 

 • zlepšenie ŽP a mikroklímy,
 • podpora biodiverzity,
 • zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny,
 • úspora energií a prírodných zdrojov,
 • podpora cirkulárnej ekonomiky.

Prijímateľ: Neziskové organizácie, mestá, obce, školy, kultúrne inštitúcie...
Dátum uzavretia: 31. 3. 2023
Viac informácií: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/grantovy-program-pre-buducnost

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia 
Prijímateľ: Rozpočtové organizácie, obce, samosprávne kraje, príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí, právnické osoby v pôsobnosti MŽP SR
Dátum uzavretia: 2. 5. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/03/02/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-prieskum-vyskum-a-vyvoj-zamerany-na-zistovanie-a-zlepsenie-stavu-zivotneho-prostredia-oblast-f/

79. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana ovzdušia

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Podporené činnosti:

 • Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
 • Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine

Prijímateľ: Obce, samosprávne kraje, rozpočtové a príspevkové organizácie, záujmové združenie právnických osôb, združenia obcí
Dátum uzavretia: 17. 4. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/

80. výzva zameraná na Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2023-80
Dátum vyhlásenia: 7. 2. 2023
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Program obnovy dediny 2023

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Prijímateľ: Obec bez štatútu mesta
Dátum vyhlásenia: 3. 2. 2023
Dátum uzavretia: 3. 4. 2023
Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2023/

Ochrana a využívanie vôd

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd  
Prijímateľ: Obec do 2000 obyvateľov a  záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce  
Dátum uzavretia: 6. 2. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/05/environmentalny-fond-vyhlasuje-vyzvu-c-b-1-2023/

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)
Prijímateľ: 

 • Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
 • Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
 • Právnická osoba, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: 2. 3. 2023
Viac informácií: https://envirofond.sk/2023/01/09/environmentalny-fond-vyhlasuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023-oblast-zvysovanie-energetickej-ucinnosti-existujucich-verejnych-budov-l/

Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 
Prijímateľ: Obce, ktorých katastrálne územia sa nachádzajú v národných parkoch 
Dátum vyhlásenia: 3. 10. 2022
Dátum uzavretia: 30. 11. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/ochrana-a-starostlivost-o-zivotne-prostredie-na-uzemi-narodnych-parkov-oblast-np

76. výzva zameraná na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2022-76
Dátum vyhlásenia: 20. 9. 2022
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Ochrana a využívanie vôd

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 29. 8. 2022
Dátum uzavretia: 22. 9. 2022
Viac informácií: https://envirofond.sk/oblast-b-ochrana-a-vyuzivanie-vod/

Transformácia regiónu Národného parku Muránska planina a Národného parku Poloniny

Mechanizmus: Plán obnovy
Komponent: 5 – Adaptácia na zmenu klímy
Investícia: 1 – Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na zadržiavanie vody, ochranu prírody a rozvoj biodiverzity
Dátum vyhlásenia: 14. 4. 2022
Dátum uzávierky: 14. 6. 2022
Viac informácií: https://www.minzp.sk/poo/np-muranska-poloniny/

Investícia do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022
Opatrenie: 8 –   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 19. 4. 2022
Dátum uzavretia: 29. 7. 2022
Viac informácií: https://www.apa.sk

Sadíme budúcnosť

Iniciatívu Sadíme budúcnosť na Slovensku koordinuje Nadácia Ekopolis, ktorá zbiera nápady na jesenné výsadbové projekty. 
Výzva je otvorená do 31. mája 2022 do 16:00.
Viac informácií: https://sadimebuducnost.sk/

Živé chodníky

Nadácia Ekopolis podporí citlivú obnovu slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických a cykloturistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami, resp. cykloturistami.

Hlavné podporované aktivity (oba komponenty sú povinné):

 • obnova, oprava a údržba turistického a cykloturistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
 • obnova, oprava a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, napr. odpočívadlá, prístrešky, stoly a lavičky, lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, obnova studničiek a pod.

Viac informácií: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zive-chodniky

LIFE 2021 – 2027: Prechod na čistú energiu

Program LIFE určený na financovanie prechodu na čistú energiu. Prioritné oblasti:

 • budovanie národného, regionálneho a miestneho politického rámca, ktorý podporuje prechod na čistú energiu.
 • urýchlenie zavádzania technológie, digitalizácie, nových služieb a obchodných modelov, ako aj zlepšovanie zručností.
 • prilákanie súkromných financií na projekty udržateľnej energie.
 • podpora miestnych a regionálnych investičných projektov.
 • zapojenie a posilnenie postavenia občanov pri prechode na čistú energiu.

Otvorených je spolu 18 výziev (EN).
Dátum uzávierky: 12. januára 2022 
Viac informácií: https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_en (EN)

 

Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: REACT-EÚ
Kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Dátum vyhlásenia: 13. 8. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

69. výzva zameraná na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Investičná priorita: 1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
1.2.2 Zvýšene spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69
Dátum vyhlásenia: 30. 7. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Plant-Powered Startup Pitch

Výzva je určená začínajúcim firmám a startupom v oblasti potravinárskeho priemyslu, ktoré majú potenciál rozšíriť ponuku či dostupnosť rastlinných jedál. 
Dátum ukončenia: 1. 10. 2021
Viac informácií: https://jemprezem.sk/konferencia/

LIFE 2021 – 2027

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný kontaktný bod pre program LIFE v programovom období 2021-2027 informuje o vyhlásení prvej výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu na ochranu životného prostredia a klímy LIFE 2021 – 2027.
Dátum ukončenia: 13. 7. 2021
Viac informácií: https://www.minzp.sk/aktuality/vyhlasenie-vyzvy-life-2021.html

Klíma nás spája

Ročný projekt pre samosprávy, školy a občianske združenia pomáha zapojeným subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území, napr. vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy...
Správa programu: CEEV Živica, Dedoles
Dátum ukončenia: 15. 8. 2021
Viac informácií: https://www.klimaspaja.sk/vyzva/

68. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy: 
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Dátum vyhlásenia: 13. 7. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

67. výzva zameraná na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímyKód výzvy: 
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67
Dátum vyhlásenia: 20. 5. 2021
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia SR ako Národný orgán pre program LIFE v SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. Výzva je určená na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie tradičných projektov LIFE19.
Dátum ukončenia: 12. 4. 2021
Viac informácií: https://www.minzp.sk/life/vyzva-predkladanie-ziadosti-spolufinancovanie-projektov-life.html

Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Zdroj financovania: Integrovaný regionálny operačný program
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód programu: IROP-PO4-SC431-2021-65
Dátum aktualizácie: 26. 3. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk/

 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Zdroj financovania: Integrovaný regionálny operačný program
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Kód programu: IROP-PO1-SC122-2016-15
Dátum aktualizácie: 29. 1. 2021
Viac informácií: https://www.mpsr.sk/

Program ochrany prírody

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Správca programu: Štátna ochrana prírody SR
Dátum vyhlásenia: 10. 2. 2021
Dátum uzavretia: 19. 3. 2021
Viac informácií: http://pop.sopsr.sk/

Program obnovy dediny 2021

Zdroj financovania: Environmentálny fond
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 10. 2. 2021
Dátum uzavretia: 19. 3. 2021
Viac informácií: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2021/

Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní zmene klímy

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2020
Dátum uzavretia: 26. 2. 2021
Kód: ACC05
Viac informácií: https://www.minzp.sk

Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 15. 12. 2020
Dátum uzavretia: 26. 2. 2021
Kód: ACC04
Viac informácií: https://www.minzp.sk

LIFE 2020 NGO4GD

Riadiaci orgán: Európska komisia
Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami príspevku z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody.
Dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal-ngo4gd

64. výzva zameraná na podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2020-64
Dátum vyhlásenia: 1. 12. 2020
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

65. výzva zameraná na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií, ako aj vypracovanie metodík na skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2020-65
Dátum vyhlásenia: 7. 12. 2020
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy na celkovom počte prepravených osôb

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ: 1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2020-59
Správca programu: Ministerstvo pôdohospodárstva a royvoja vidieka SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.mpsr.sk

Zachovanie a ochrana životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podpora efektívneho využívania zdrojov

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko
Prioritná os: 2. Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
Špecifický cieľ: 2.1 Posilnenie spoločných prístupov s cieľom zhodnocovania prírodného a kultúrneho dedičstva udržateľným spôsobom, čo prispeje k ďalšiemu rozvoju programovej oblasti ako atraktívnej turistickej destinácie
2.2 Posilnenie cezhraničnej integrácie funkčných ekologických sietí a zelených infraštruktúr s cieľom ochrany biodiverzity a prispievanie k stabilite ekosystémov 
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-AT/2016/02
Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja SR
Dátum uzavretia: do vyčerpania finančnej alokácie
Viac informácií: https://www.sk-at.eu/sk/vyzvy/2020

Creativity4Circularity

Schéma financovania: Interreg Stredná Európa
Správca programu: Slovak Business Agency
Dátum uzavretia: 31. 10. 2020
Viac informácií: https://www.npc.sk

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v roku 2020

Zameranie: Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Kód výzvy:11378-2020-4210-52028
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 2. 9. 2020
Dátum uzavretia: 30. 11. 2020
Viac informácií: https://www.siea.sk

PowerUP! Challenge

Správca programu: InnoEnergy
Výzva je určená inovatívnym firmám zo strednej a východnej Európy. Je otvorená pre všetky nové a jedinečné nápady z oblasti energetiky, mobility, čistých technológií, alebo inteligentných miest. Nezáleží na tom, či máte iba nápad, hľadáte ďalšieho zákazníka, alebo plánujete rozšírenie trhu. Šance sú vyrovnané, o postupe rozhodujú inovácie.
Dátum uzavretia: 5. 3. 2020
Viac informácií: https://vedanadosah.cvtisr.skhttps://civitta.sk/contact
Prihlasovací formulár: https://powerup.innoenergy.com

Zvyšovanie povedomia o zmenách klímy na školách (ClimaEdu)

Schéma financovania: Granty EHP a Nórska
Správca programu: Ministerstvo životného prostredia SR
Dátum vyhlásenia: 31. 12. 2019
Dátum uzavretia: 28. 2. 2020
Kód: ACC03
Viac informácií: https://www.minzp.sk

61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
Dátum vyhlásenia: 18. 12. 2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

60. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60
Dátum vyhlásenia: 18. 12. 2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

59. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59
Dátum vyhlásenia: 18.12.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia v prihraničnom území - ochrana prírodných zdrojov, opatrenia na zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenie riek

Zdroj financovania: ENI HU-SK-RO-UA
Dátum vyhlásenia: 14. 11. 2019
Dátum uzavretia: 13. 2. 2020
Kód: HUSKROUA/1901
Viac informácií: https://huskroua-cbc.eu/

Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach

Zdroj financovania: Granty EHP a Nórska
Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2019
Dátum uzavretia: 31. 1. 2020
Kód výzvy: ACC01
Viac invormácií:

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV

Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav
Kód výzvy: 24/PRV/2017
Viac informácií: https://www.apa.sk

58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58
Dátum vyhlásenia: 12.12.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Slovenské projekty v oblasti zmeny klímy dostanú grant z EHP a Nórska

Bratislava, 29. novembra - Grant od 500. 000 eur do 1,4 milióna eur môžu získať slovenské mestá nad 15.000 obyvateľov na projekty v oblasti zmeny klímy. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, ktoré je správcom programu SK-Klíma.

57. Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57
Dátum vyhlásenia: 21.11.2019
Viac informácií: https://www.op-kzp.sk

Zelené oázy

Vyhlasovateľ: Nadácia Ekopolis, Slovnaft, a. s.
Podporované aktivity: Podpora vytvárania alebo rozširovania menších zelených plôch v zastavanom území miest a obcí s cieľom zlepšiť hniezdne možnosti spevavcov, vysádzať potravne dôležité rastliny pre opeľovače – včely, čmeliaky a motýle, budovať napájadlá, prepájať existujúce zelené plochy biokoridormi, zlepšiť podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice, ježe či jašterice, nevyhnutne potrebných pre rovnováhu v prírode.
Prijímatelia: 1. Registrované mimovládne neziskové organizácie, 2. základné a stredné školy a učilištia, 3. centrá voľného času a komunitné centrá, 4. mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov
Výška dotácie: 1 000 - 5 000 €
Dátum ukončenia: 13. 01. 2020
Viac informácií: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

56. výzva zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Dátum vyhlásenia: 29. 10. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

Zelený vzdelávací fond 3/2019

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Podporované aktivity: 1. Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a mládež, 2. Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania pre dospelých a odbornú verejnosť, 3. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov, 4. Podpora mládežníckych iniciatív
Prijímatelia: 1. Občianske združenia, 2. Záujmové združenia právnických osôb, 3. Nadácie, 4. Neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Uzavretie: 20. 11. 2019
Viac informácií: www.sazp.sk

Mesto blízke ľuďom

Vyhlasovateľ: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Kategórie: 1. Rozvoj životného prostredia a komunít, 2. Inovácie v sociálnej oblasti, 3. Komunitné vzdelávanie
Prihlasovanie: 1. - 31. 10. 2019
Vyhodnotenie: do 4. 2. 2020
Viac informácií: https://mamnatogrant.sk//
 

55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) OPKZP-PO1-SC141-55

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2019-55
Dátum vyhlásenia: 30. 9. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk
 

54. výzva zameraná na rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54
Dátum vyhlásenia: 6. 9. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

53. výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

52. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Dátum uzavretia:
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: Ochrana a využívanie vôd
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 28. 6. 2019
Dátum uzavretia: 31.7. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Vyzvy/V%C3%BDzva_BK_2019.pdf


51. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51
Dátum vyhlásenia: 24. 7. 2019
Dátum uzavretia: RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov.
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Program LIFE

Riadiaci orgán: Európska komisia
Podprogramy: 1. Životné prostredie, 2. Klimatická zmena, 3. Podpora činnosti mimovládnych organizácií
Dátum vyhlásenia: 4. 4. 2019
Viac informácií: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

50. výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50
Dátum vyhlásenia: 29. 3. 2019
Viac informácií: www.op-kzp.sk

Elektromobilita

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: energia z obnoviteľných zdrojov, doprava v mestách, dopravná infraštruktúra
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 15. 3. 2019
Dátum uzavretia: 16. 4. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Zdroja financovania: Environmentálny fond
Oblasť financovania: energetická efektívnosť, zelené budovy a bývanie
Prijímateľ: Samospráva
Dátum vyhlásenia: 19. 3. 2019
Dátum uzavretia: 16. 4. 2019
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

47. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

48. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk

46. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Dátum vyhlásenia: 20.12.2018
Viac informácií: www.op-kzp.sk