Konferencia ministrov Dohovoru o ochrane Rýna

29.01.2001

29. januára 2001 sa v Štrasburgu konala Konferencia ministrov Dohovoru o ochrane Rýna. Rozhodnutím 77/586/EC Európskej Komisie bol prijatý Medzinárodný dohovor na ochranu Rýna a Dohoda týkajúca sa Medzinárodnej komisie na Ochranu Rýna pred znečistením. Na 25. stretnutí k dohovoru, sa predstavitelia štátov spadajúcich do povodia rieky Rýn uzniesli na potrebe prijatia nového dohovoru. V januári 1998 boli ukončené rokovania a Komisia podpísala nový Dohovor v apríli 1999 v Berne.