Preskočit na obsah

Medzinárodný deň múzeí

18.05.2019

Už od polovice sedemdesiatych rokov si každoročne 18. mája pracovníci múzeí, ich návštevníci i priaznivci pripomínajú Medzinárodný deň múzeí - Internatioal Museum Day -sviatok všetkých múzejníkov. Medzinárodný deň múzeí prispieva k prezentácii poslania múzeí ako inštitúcií, ktoré slúžiacia verejnosti a v jej záujme zhromažďujú a chránia dedičstvo minulosti.

Medzinárodný deň múzeí sa pripomína od roku 1977. Vtedy na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí 108 národných komitétov.

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzeá nimi pripomínajú verejnosti svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva - hmotných dokladov, zbierkových predmetov - muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odbornom i vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti.

Aktivity spojené s Medzinárodným dňom múzeí sú orientované na prezentáciu takých činností múzea, ktoré zostávajú pred návštevníkom inokedy skryté - napr. postupy pri konzervovaní, reštaurovaní a ošetrovaní múzejných zbierkových predmetov. Múzejníci, kurátori zbierok, ponúkajú bezplatne svoje odborné rady pri určovaní a ohodnocovaní umeleckých diel, starožitností, nerastov a minerálov, liečivých rastlín,...

Múzeá na Slovensku si každoročne pripomínajú Medzinárodný deň múzeí. Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je spojený s Medzinárodným dňom pamiatok a historických sídiel (18. apríl) do Mesiaca kultúrneho dedičstva (18. apríl - 18. máj) v rámci kampane Európa - spoločné dedičstvo. Už od prvých májových dní sa začínajú v múzeách akcie pripravené k Medzinárodnému dňu múzeí - vernisáže, besedy, koncerty, dni remesiel a iné netradičné akcie.

Medzinárodná rada múzeí (International Council od Museums - Medzinárodný komitét múzeí) je mimovládna organizácia, pôsobiaca pod patronátom UNESCO so sídlom v Paríži. Vznikla roku 1947 s cieľom posilňovať regionálnu spoluprácu múzeí, podporovať profesionálnu výchovu múzejníkov, presadzovať uvádzanie profesionálnej etiky do praxe múzeí, bojovať proti nelegálnemu vývozu kultúrnych statkov a ochraňovať svetové kultúrne a prírodné dedičstvo s cieľom iniciovať aj prípravu medzinárodných dohovorov, ktoré prispejú k ochrane a záchrane kultúrneho dedičstva uchovávaného v múzeách.

Foto: Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Zdroj: Ministerstvo kultúry SR