Prijatie spoločného protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru

21.09.2019


Spoločný protokol k aplikácii Viedenského a Parížskeho dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti predstavuje spojovací článok medzi štátmi, ktoré podpísali Viedenský alebo Parížsky dohovor.

Vzhľadom nato, že tieto dva dokumenty sú si do značnej miery podobné a ani jeden štát nie je účastníkom oboch dohovorov, aplikáciou Spoločného protokolu sa odstránia konflikty, ktoré by vznikli súčasnou aplikáciou oboch dohovorov a zároveň sa navzájom rozšíria výhody osobitného režimu občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu.

Spoločný protokol bol podpísaný vo Viedni 21. septembra 1988, pričom platnosť nadobudol 27. apríla 1992. Uznesením NR SR č. 71 z 25. januára 1995 vyslovila Národná rada SR súhlas s pristúpením SR k protokolu. Dňa 23. februára 1995 ho schválil aj prezident a 14. marca 1996 nadobudol v SR platnosť.

Viac informácií: Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia