Prijatie Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

20.09.2019


Dohovor o jadrovej bezpečnosti bol prijatý vo Viedni 20. septembra 1994 a do platnosti vošiel 24. októbra 1996.

Účelom Dohovoru o jadrovej bezpečnosti je zabezpečiť medzinárodný štandard bezpečnosti, ktorý sa majú jednotlivé štáty prevádzkujúce jadrové zariadenia snažiť dosiahnuť. Tento dohovor zohľadňuje ďalšie medzinárodné dohovory o ochrane jadrového materiálu, o včasnom hlásení jadrovej havárie a o pomoci v prípade havárie alebo radiačného ohrozenia.

Slovenská republika ratifikovala dohovor 7. marca 1995 a do platnosti vošiel 14. júna 1997.

Viac informácií: Dohovor o jadrovej bezpečnosti 
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia