Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou

21.05.2019

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou je jedným z kľúčových medzinárodných dokumentov, ktorý sa uplatňuje vo sfére mierového využívania jadrovej energie.

Bol prijatý 21. mája 1963 vo Viedni a Slovenská republika pristúpila na túto medzinárodnú dohodu svojim uznesením NR SR č. 71 z 25. januára 1995. Prezident SR schválil dohovor 23. februára 1995. Platnosť nadobudol 1. apríla 1968.

Viedenský dohovor upravuje vzťahy jednotlivých štátov pri ustanovení právnej zodpovednosti za škody vzniknuté pri mierovej prevádzke a využívaní jadrovej energie vzhľadom na ich odlišné ústavné a sociálne systémy. Členské štáty si uvedomujú, že je žiadúce ustanoviť určité minimálne normy na zabezpečenie finančnej ochrany proti jadrovým škodám.

Viac informácií: Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia