Preskočit na obsah

Prijatie Dohovoru o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice

25.02.1991

tunel BraniskoDohovor o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (Dohovor z Espoo) bol prijatý 25. februára 1991 vo fínskom meste Espoo v záujme rozvoja medzinárodnej spolupráce pri zabezpečovaní priaznivého životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Dohovor nadobudol platnosť 10. septembra 1997. Do konca roka 2000 podpísalo Dohovor 56 štátov a 29 štátov ho ratifikovalo.

Cieľom Dohovoru je zavedenie princípu posudzovania vplyvov na životné prostredie do vnútroštátnej legislatívy jednotlivých štátov a umožnenie iným štátom zasiahnuť presne ustanoveným spôsobom do prípravy činností, ktoré sa vykonávajú mimo ich územia a ktoré môžu mať nežiaduci vplyv na ich životné prostredie.

Bývalá ČSFR podpísala Dohovor 20. augusta 1991 po predchádzajúcom súhlase obidvoch republík s výhradou ratifikácie, nakoľko v tomto čase neboli na plnenie záväzkov vyplývajúcich z tohto dohovoru vytvorené podmienky. Ratifikačná listina SR k Dohovoru z Espoo bola na základe súhlasu vlády SR a NR SR vyhotovená a podpísaná prezidentom SR až 22. novembra 1999. Predmetný dohovor nadobudol pre SR platnosť 17. februára 2000.

Podľa Článku 11 Espoo dohovoru sa strany pravidelne schádzajú s cieľom:

  • preveriť politiku a metodologické postupy strán k hodnoteniu vplyvov na životné prostredie s cieľom ďalšieho zdokonaľovania procedúr hodnotenia vplyvov presahujúcich štátne hranice,
  • vymeniť si informácie týkajúce sa skúseností zo záverov a uplatňovania dvojstranných a mnohostranných zmlúv,
  • prijať opatrenia na zlepšenie uplatňovania záväzkov Espoo dohovoru.

Pre uľahčovanie a urýchľovanie výmeny informácií v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), zadefinovaných v Dohovore z Espoo, bola založená internetová databáza - EnImpAs.

Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore

Databáza EnImpAs: www.mos.gov.pl/enimpas

Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk