Prijatie Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií

17.03.2019


Neustály rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových druhov nebezpečných látok a s tým spojená možnosť vzniku priemyselných havárií, prináša so sebou značné, resp. nové riziká nielen pre zamestnancov a vlastný podnik, ale aj pre verejnosť a životné prostredie v jeho okolí (príp. až okolité štáty).

Jedným zo základných medzinárodných dokumentov v tejto oblasti uzavretých pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN je Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, ktorý bol otvorený na podpis v dňoch 17. a 18. marca 1992 v Helsinkách a následne v sídle OSN v New Yorku do 18. septembra 1992. Dohovor podpísalo 26 štátov a Európske spoločenstvo. Dohovor nadobudol platnosť 19. apríla 2000. Cieľom dohovoru je zabezpečiť koncepčnú a systematickú činnosť zmluvných strán na úseku:

  • prevencie priemyselných havárií, ktoré môžu mať cezhraničné účinky,
  • pripravenosti na takéto havárie a
  • zdolávania priemyselných havárií vrátane obmedzovania ich (najmä cezhraničných) účinkov na ľudí, životné prostredie a majetok, ako aj potrebnú spoluprácu a vzájomnú pomoc zmluvných strán v uvedených troch oblastiach boja proti priemyselným haváriám.

Bývalá ČSFR nepodpísala Helsinský dohovor, ani k nemu nepristúpila. Z tohto dôvodu nie je jeho signatárom ani Slovenská republika.

Viac informácií: Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia