Prijatie Dohody o ochrane netopierov v Európe

04.12.2014


Jednou z medzinárodných dohôd, zabezpečujúcich ochranu migrujúcich druhov v náväznosti na ustanovenia Bonnského dohovoru, je aj Dohoda o ochrane netopierov v Európe (Agreement on the Conservation of Bats in Europe). Formálne bola dohoda podpísaná šiestimi štátmi 4. decembra 1991 v Londýne a platnosť nadobudla 16. januára 1994.

Dohoda sa vzťahuje na všetky európske druhy netopierov (Chiroptera). Dôvodom prijatia Dohody bola skutočnosť, že v mnohých európskych krajinách patria netopiere k silne ohrozeným druhom s klesajúcim trendom početnosti populácií. Výraznou snahou od začiatku uplatňovania Dohody je zjednotenie postupov ochrany a výskumu netopierov v európskom regióne, čím sa zdôrazňuje medzinárodný charakter tejto konvencie.

Slovenská republika pristúpila k Dohode 9. júla 1998, kedy bola uložená listina o pristúpení u depozitára Dohody (vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska). Pre SR nadobudla Dohoda platnosť 8. augusta 1998.

Viac informácií: Dohoda o ochrane netopierov v Európe, www.eurobats.org, www.cms.int/species/eurobats 
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia