X Vážení návštevníci portálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že v piatok 22. 1. (po 16:00) bude Enviroportál nedostupný z dôvodu technickej údržby. Ďakujeme za pochopenie.
Tím Enviroportálu

Prijatie Dohovoru k energetickej charte

17.12.2014


Dohovor energetickej charty bol podpísaný 17. decembra 1994 v Lisabone. Vláda Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1190 z 12. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 7.septembra 1995. Dohovor nadobudol platnosť 16.apríla 1998.

Tento Dohovor vytvára právny rámec za účelom podpory dlhodobej spolupráce v energetickej oblasti na základe dopĺňania sa a vzájomných výhod v súlade s cieľmi a princípmi Charty.

K Dohovoru bol s účinnosťou od apríla 1998 prijatý Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch, ktorý možno pokladať v súčasnosti (v medzinárodnom meradle) za najvýznamnejší prostriedok na podporu politiky energetickej efektívnosti, pri vytváraní rámcových podmienok pre racionálnu výrobu, distribúciu a využívanie energie a podporu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. SR ho ratifikovala ako prvá z členských krajín Energetickej charty.

Viac informácií: Dohovor energetickej charty
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia