Prijatie Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier

17.03.2019


Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier bol vypracovaný v Helsinkách 17. marca 1993 a nadobudol platnosť v roku 1996. Slovensko pristúpilo k dohovoru 7. júla 1999. Originál dohovoru je uložený u generálneho tajomníka OSN.

Zmluvné strany Dohovoru spolupracujú na základe rovnosti a reciprocity, predovšetkým prostredníctvom dvojstranných a viacstranných dohôd pre dosiahnutie harmonickej stratégie a programov, ktoré pokrývajú povodia dotknutých oblastí s orientáciou na prevenciu, reguláciu a zníženie cezhraničného vplyvu a so zameraním na ochranu prostredia hraničných vôd, ktoré je týmito vodami ovplyvňované, vrátane morského prostredia.

Viac informácií: Dohovor o ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia