Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry

14.06.1994


Protokol
bol prijatý dňa 14. júna 1994 v nórskom Oslo. Slovenská republika protokol ratifikovala 15. januára 1998, protokol nadobudol platnosť 5. augusta 1998. Záväzky SR na zníženie emisií SO2 podľa protokolu (vzhľadom k vzťažnému roku 1980) sú:

- zníženie emisie síry v roku 1990 o 31% v porovnaní s rokom 1980

- zníženie emisie síry v roku 2000 o 60% v porovnaní s rokom 1980

- zníženie emisie síry v roku 2005 o 65% v porovnaní s rokom 1980

- zníženie emisie síry v roku 2010 o 72% v porovnaní s rokom 1980Bližšie informácie o medzinárodnom dohovoreZdroj
: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk