Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o znečisťovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov

01.11.2013

Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o znižovaní emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov bol prijatý 1. novembra 1988. Slovenská republika k nemu pristúpila sukcesiou dňa 28. mája 1993.

Hlavným cieľom uvedeného protokolu bolo znížiť, resp. obmedziť emisií NOx do roku 1994 na úroveň roku 1987. Zmluvné strany sa zaviazali zavádzať opatrenia na obmedzenie, resp. znižovanie svojich národných ročných emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov hranicami štátov tak, aby tieto neprekračovali národné ročné emisie príslušného roku. Záväzky vyplývajúce z protokolu boli splnené k roku 1994.

Viac informácií: Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia