Prijatie Protokolu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia o znížení emisií síry a ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %

08.07.2019


Slovenská republika je stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. K tomuto Dohovoru boli postupne prijímané vykonávacie protokoly.

Jeden z protokolov je Protokol k Dohovoru o znižovaní emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %, ktorý bol prijatý 8. júla 1985 v Helsinkách, SR k nemu pristúpila sukcesiou dňa 28. mája 1993. Hlavným cieľom uvedeného protokolu je zníženie emisií SO2 o 30 % do roku 1993 v porovnaní s rokom 1980.

Viac informácií: Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30%  
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia