Prijatie Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

13.11.2014


Dohovor sa zaoberá znečistením ovzdušia v širokom nadregionálnom meradle. Podpísaný bol dňa 13. novembra 1979 v Ženeve (pre ČSFR nadobudol platnosť v marci 1984, SR je jeho sukcesorom od mája 1993). K tomuto dohovoru boli postupne prijímané vykonávacie protokoly, ktorými sa strany zaviazali znížiť svoje antropogénne emisie v dohodnutom časovom intervale, resp. prijať určité opatrenia na ochranu ovzdušia.

Viac informácií: Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicam 
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia