Preskočit na obsah

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy

09.05.2019

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy je hlavným a najdôležitejším opatrením a odozvou v celej histórii ľudstva na zmiernenie a zamedzenie potenciálnej hrozby klimatických zmien v dôsledku rapídneho nárastu antropogénnych emisií skleníkových plynov. Bol prijatý 09. mája 1992 v New Yorku. Dohovor nadobudol platnosť 23. novembra 1994.

Dňa 19. mája 1993 sa Slovenská republika stala tiež jeho právoplatnou členskou krajinou a svojou ratifikáciou dňa 25. augusta 1994 sa zaviazala plniť všetky jeho záväzky.

Hlavným cieľom spomínaného dohovoru je stabilizovať koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére na takej úrovni, ktorá by umožnila predísť nebezpečným dôsledkom interakcie ľudstva a klimatického systému Zeme. Táto úroveň by sa mala dosiahnuť v prijateľnom časovom horizonte tak, aby sa mohli ekosystémy prispôsobiť prirodzenou cestou zmene klímy, pričom by nebol ohrozený ekonomický rozvoj a produkcia potravín.

Viac informácií: Rámcový dohovor OSN o zmene klímy
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia