Prijatie Dohovoru o biologickej diverzite

05.06.1992

Dohovor o biologickej diverzite je zmluva pre tretie tisícročie, postavená na uznaní hodnoty spoločného prírodného dedičstva a na úcte ku všetkým ostatným formám života, s ktorými sa delíme o miesto zachovania generácií a ich prežitie na našej spoločnej planéte.
Dohovor pokrýva široký rozsah problémov, je však možné rozlíšiť jeho tri hlavné ciele, ktorými sú ochrana biologickej diverzity, trvalo udržateľné využívanie jej zložiek a spravodlivé a rovnocenné rozdeľovanie prínosov z využívania genetických zdrojov.

Proces prípravných rokovaní bol ukončený 22. mája 1992 na osobitnej konferencii v Nairobi (Biodiversity Convention Final Act Conference), kde 101 zúčastnených krajín prijalo záverečný text Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity). Dohovor bol otvorený k podpisu 5. júna 1992 na Konferencii OSN pre životné prostredie a rozvoj (UNCED ´92 - United Nations Conference on Environment and Development), ktorá sa konala v Rio de Janeiro a už počas Konferencie ho podpísalo 156 krajín a Európska únia. Jeho prijatie možno považovať za začiatok novej etapy medzinárodnej spolupráce pri ochrane biodiverzity, ktorú charakterizuje najmä snaha o komplexnosť prístupov a navrhovaných riešení.
Na medzinárodnej úrovni Dohovor nadobudol účinnosť 29. decembra 1993, 90 dní potom, ako bol ratifikovaný tridsiatou krajinou. Tento deň vyhlásilo 49. zasadanie Valného zhromaždenia OSN v roku 1994 za Medzinárodný deň biodiverzity.

Slovenská republika sa prihlásila k záverom Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji a svojim uznesením č. 272/1993 vyslovila súhlas s pristúpením k Dohovoru. Prezident Dohovor ratifikoval 23. augusta 1994 a o 90 dní, 23. novembra 1994 sa Slovensko v zmysle článku 36 stalo 79. zmluvnou stranou Dohovoru.

V samotnom Dohovore o biologickej diverzite (článok 2) je termín "biologická diverzita" definovaný ako "rôznorodosť všetkých živých organizmov vrátane ich suchozemských, morských a ostatných vodných ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých sú súčasťou", termín "biologická diverzita" v zmysle Dohovoru teda označuje nielen rôznorodosť v rámci druhov a medzi druhmi, ale aj rozmanitosť (diverzitu) ekosystémov.


Bližšie informácie o medzinárodnom dohovore


Domovská stránka
: Convention on Biological Diversity (CBD) www.biodiv.orgZdroj: Slovenská agentúra životného prostredia www.sazp.sk