1. schôdza Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj

14.06.1993

Jeden rok po skončení Summitu Zeme (UNCED) v Riu sa uskutočnilo prvé stretnutie Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj ako začiatok procesu monitoringu uplatňovania rozhodnutí a záväzkov prijatých UNCED. Za účasti zástupcov 53 členských krajín, pozorovateľov z ďalších krajín, mimovládnych organizácií, organizácií OSN a ďalších medzinárodných organizácií bola počas dvoch týždňov prediskutovaná problematika napredovania v procese implementácie a ťažkosti, ktoré sa vyskytli počas predchádzajúceho roka. Stretnutie však bolo predovšetkým zamerané na vytvorenie efektívneho mechanizmu hodnotenia a monitoringu implementácie Agendy 21 a ďalších dohôd z Ria. Až po zavedení takýchto mechanizmov bolo totiž možné začať s hodnotením uplatnenia Agendy 21.

Prvý týždeň sa uskutočnilo plenárne rokovanie, na ktoré bolo predložených šesť rezolúcií, ktoré boli následne prerokované v dvoch neformálnych skupinách. Prvá skupina bola zodpovedná za prijatie tematického viacročného plánu práce Komisie a problémy spojené s jej ďalším fungovaním a výmenu informácií o implementácii Agendy 21 na národnej úrovni. Druhá neformálna skupina sa zaoberala postupom uplatňovania záverov UNCED v aktivitách medzinárodných organizácií a v systéme OSN, postupom v podpore uplatňovania environmentálne vhodných technológií a spoluprácou, budovaním kapacít, finančnými záväzkami a tokmi smerujúcimi k realizácii záväzkov UNCED. Stretnutie bolo zakončené dvojdňovým ministerským segmentom (23. - 14. júna 1993), na ktorom sa zúčastnilo 50 ministrov, a ktorý prerokoval viacero otázok venovaných práci Komisie a implementácii Agendy 21.


Bližšie informácie: www.un.org/esa/sustdev/csd.htm